Комисија за утврђивање репрезентативности удружења у култури


Датум: 24.03.2017.

Министар културе и информисања Владан Вукосављевић именовао је Комисију за утврђивање репрезентативности удружења у култури, чији су чланови предложени из различитих области културног стваралаштва на основу Правилника о саставу и начину рада комисије за утврђивање репрезентативности удружења у култури и о ближим условима и начину утврђивања и престанка статуса репрезентативног удружења у култури, у складу са Законом о култури.

Задатак Комисије је да установи која удружења, након усвајања Закона о изменама и допунама Закона о култури  у фебруару 2016. године задовољавају услове прописане Законом и одговарајућим подзаконским актом за стицање статуса репрезентативног удружења,као и да поднесе министру културе и информисања образложен предлог о додели репрезентативног статуса удружењима у култури.

Удружења која задовољавају услове прописане чланом 5. Правилника о саставу и начину рада Комисије за утврђивање репрезентативности удружења у култури и о ближим условима и начину утврђивања и престанка статуса репрезентативног удружења у култури („Службени гласник РС”, бр. 57/10, 21/13 и 11/17) могу поднети Комисији за утврђивање репрезентативности захтев за доделу репрезентативног статуса.

Уз захтев за додели статуса репрезентативног удружења треба да приложе:

  1. фотокопију извода из регистра удружења;
  2. доказ да је удружење регистровано за деловање на целој територији Републике Србије;
  3. доказ да састав његовог чланства недвосмислено репрезентује културну делатност за коју је регистровано и за коју је поднело захтев за добијање статуса репрезентативног удружења (списак чланова);
  4. доказ да остварује вишегодишњи континуитет постојања и рада удружења (исечци из штампе, аудио и визуелна документација, брошуре и друго);
  5. доказ да остварује резултате у програмским активностима (исечци из штампе, аудио и визуелна документација, брошуре и друго);
  6. доказ да је од значаја за развој националне културе, односно културе националних мањина (исечци из штампе, аудио и визуелна документација, брошуре и друго);
  7. доказ да је кадровски, технички и организационо оспособљено за вршење поверених послова;
  8. доказ да бројношћу и угледом својих чланова-уметника, стручњака, сарадника и извођача спада међу водећа удружења у културној делатности за коју је регистровано (списак чланова, исечци из штампе, аудио и визуелна документација, брошуре и друго);
  9. доказ да испуњава услов заступљености већине уметничких, односно стручних профила у одређеној области културе.

 

Захтев се предаје Министарству културе и информисања, Влајковићева 3, 11000 Београд, с назнаком „За Комисију за утврђивање репрезентативности удружења.“


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic