Документа и прописи

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

На основу члана 246. ст. 1. и 2. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - УС, 113/17 и 95/18 - др. пропис), Репрезентативни синдикати: Самостални синдикат културе Србије, Грански синдикат културе и уметности „Независност” и Конфедерација слободних синдиката и Влада (у даљем тексту: учесници), закључују

 

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР 
ЗА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

(„Службени гласник РС”, број 106/18)

 

Основни текст на снази од 1. јануара 2019, у примени од 1. јануара 2019.

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic