К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2015. години

РЕПУБЛИКА СРБИJА
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор за информисање

На основу члана 18. и члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/14 и 58/15) и Закона о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“ број 142/14),  Министарство културе и информисања (у даљем тексту: Министарство), расписуjе

К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2015. години

I  НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Одлуком министра бр. 451-04-5147/2015-04   од 02.09. 2015. године, средства у износу од 45.000.000,00 динара  намењена су за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања.  

Намена конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана Републике Србије; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.  

  II  ПРАВО УЧЕШЋА

На Конкурсу може учествовати:

 1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Правилником о документацији која се прилаже у поступку регистрације медија у Регистар медија (Сл.гласник РС, број 126/14);
 2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија.

 

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства од Министарства намењена пројектном суфинансирању, а нису у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта.

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Право учешћа на Конкурсу немају правна лица која су добила средства на конкурсу који је расписало Министарство у 2015.године.

Учесник конкурса се не може јавити са истим пројектом који је одбијен на неком од претходних конкурса Министарства у 2015. години.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Максимални износ који се одобрава по пројекту је 4.500.000,00  динара, а најмањи износ који се одобрава је 450.000,00 динара.

Учесник Конкурса коме су додељена средства за пројекат од Министарства, може у току исте календарске године да учествује са истим пројектом на конкурсима расписаним на свим нивоима власти, с тим да укупно додељена средства не прелазе 80% вредности пројекта.                                                         

III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

1. Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања:

1.1.  у којој мери су предложена пројектна активност и изложени циљеви њене реализације релевантни за остваривање намене конкурса;

1.2.  у којој мери је вероватно да ће предложене пројектне активности довести до остваривања постављеног циља  (могу се утврдити  на основу начина на који је објашњена веза између активности и циљева, прецизности индикатора успеха, квалитета предложеног метода евалуације, претходног искуства кључних чланова пројектног тима и других чинилаца које може да одреди орган који расписује конкурс);

1.3.  у којој мери однос између предложених трошкова и очекиваних резултата указује да би коришћењем буџетских средстава на најрационалнији начин био остварен јавни интерес.

2. Мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:

2.1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда.

2.2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити;

Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су:

 1. мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и jезика;
 2. актуелност теме (европске интеграције, заштита животне средине, корупција, сиромаштво, говор мржње, проблем наталитета, итд.);  
 3. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности одређених друштвених група: младих, економски и социјално угрожених друштвених група, жена, старих, припадника ЛГБТ популације,  итд.;
 4. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености;
 5. оригиналност пројекта.

      

IV  РОКОВИ

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 15 дана од дана обjављивања у дневном листу „Политика“:   од 05.09.2015. године  до 20.09.2015. године.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса

V  ДОКУМЕНТАЦИЈA

Учесник конкурса је обавезан да попуњен образац за учешће на Конкурсу достави  у четири примерка. Образац се преузима са сајта Министарства (може се преузети овде):  Образац  1   (пријава  и табела).  

Учесник Конкурса је обавезан да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:

 1. решење о регистрациjи правног лица или предузетника у Агенциjи за привредне регистре;
 2. решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Правилником о документацији која се прилаже у поступку регистрације медија у Регистар медија (Сл.гласник РС, број 126/14), (извод из Регистра јавних гласила није важећи и неће се узимати као важећи документ);
 3. дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
 4. оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја);
 5. визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл);
 6. доказ о уплати Републичке административне таксе од 300,00 динара на рачун 840-742221843-57, модел 97, позив на броj 50-016 намена Тарифни броj 1 (Закон о републичким административним таксама, „Сл.гласник РС“, бр. 43/03, 51/03-испр., 61/05, 101/05-др.закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11-усклађени дин.изн., 55/12-усклађени дин.изн.,93/12,47/13-усклађени дин.изн., 65/13-др.закон и 57/14 – усклађени дин.изн. и 45/15- усклађени дин.изн.).

                                 

VI  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Министарству. Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије. Предлоге слати до закључења Конкурса.

VII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Конкурс и Образац за пријаву обjављују се и на веб-сајту Министарства, где су видљиви и доступни све време трајања Конкурса.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници Министарства  www.kultura.gov.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

Пријаве слати на адресу: Министарство културе и информисања, 11000 Београд, Влаjковићева 3, са назнаком: за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања.

Образац  1   (пријава  и табела) слати и у електронској форми, на адресу: konkurs.javnoinformisanje@kultura.gov.rs

Додатне информациjе се могу добити радним даном од 11 до 14 часова на телефоне:  011/3398-671 и 011/3032-223.

Допуна главе II Конкурса за суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања објављеноа у дневном листу „Политика” дана 17. септембра 2015. године. 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic