ЈАВНИ КОНКУРС за именовање директора Јавног предузећа Новинска агенција Танјуг

Текст огласа о јавном конкурсу објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 61. од 12.07.2013. године.

На основу члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа Новинска агенција Танјуг, коју је донела Влада, 05 Број 111-5698/2013од 5. јула 2013. године,
 
                                        Влада објављује

ЈАВНИ КОНКУРС

за именовање директора Јавног предузећа Новинска агенција Танјуг

 

1. Подаци о јавном предузећу:

     -  Јавно предузеће Новинска агенција Танјуг;

    -   седиште  Јавног предузећа је у Београду,

         Обилићев венац  2;

    -  претежна делатност Јавног предузећа је  делатност                   новинских агенција.

2. Радно место: директор Јавног предузећа Новинска агенција Танјуг.

Послови директора: представља и заступа Јавно предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање Јавног предузећа, одговара за законитост рада Јавног предузећа, предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, извршава одлуке надзорног одбора, и врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом.

Именовање директора Јавног предузећа Новинска агенција Танјуг врши се на период од четири године.

3. Услови за именовање:

   -  да је учесник конкурса пунолетно и пословно способно            лице;

   -  да је стручњак у једној или више области из које је                    делатност од општег интереса за чије је обављање                    основано јавно предузеће;

   -  да има високо образовање стечено на студијама трећег             степена (доктор наука), другог степена (мастер                         академске  студије, специјалистичке струковне  студије,            магистар наука),  односно на основним студијама у                    трајању од најмање четири године;

   -  да има најмање пет година радног искуства,  од чега три            године на пословима за које је основано јавно                            предузеће или најмање три године на руководећим                   положајима

    -  да није члан органа политичке странке, односно да му је          одређено мировање у вршењу функције у органу                       политичке странке;

    -  да није осуђивано за кривично дело против привреде,               правног саобраћаја и службене дужности;

     - да лицу није изречена мера безбедности забране                       обављања делатности која је   претежна делатност                   предузећа;

     - знање једног светског језика;

     - поседовање организационих и стручних  способности у             вези руковођења.

4.  Место рада: Београд

5. Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку и начин њихове провере: познавање система јавног информисања Републике Србије,  медијске сфере, познавање делокруга рада Јавног предузећа Новинска агенција Танјуг, стручна оспособљеност за рад на месту директора и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и стручне способности у вези руковођења – писмено, путем стандардизованих тестова; знање једног светског језика провераваће се усменим разговором или писменом провером.

6. Рок за подношење пријава на конкурс: рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана; рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”.

7. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

8. Докази који се прилажу уз пријаву за конкурс:

      -  извод из матичне књиге рођених

       -  диплома о стручној спреми;

       - исправе којима се доказује радно искуство у струци                    (потврде, решења и други    акти из којих се види на                   којим је пословима, са којом стручном спремом и у                  ком периоду је стечено радно искуство);

       - радну књижицу.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини или суду.

9. Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Министарство културе и информисања, Влајковићева 3, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс – именовање директора Јавног предузећа Новинска агенција Танјуг”.

10. Подаци о лицу за контакт: Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је Лука Мирковић, тел: 011/292-7850.

Министарство културе и информисања неотворене поднете пријаве доставља Влади – Комисији за именовања у року од три дана од дана истека рока за достављање конкурсних пријава, на разматрање и поступање.

Напомена: Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени  сви потребни докази, комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Oвaj оглас објављује се  у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневном листу „Политика” и на званичној интернет страници Министарства културе и информисања:www.kultura@gov.rs.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic