ЈАВНИ КОНКУРС за именовање директора Јавног предузећа за новинско-издаваку делатност „Панорама”

Текст огласа о јавном конкурсу објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 61. од 12.07.2013. године.

На основу члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за новинско-издавачку делатност „Панорама”,  коју је донела Влада 05 Број:111-5699/2013од 5. јула 2013. године,
 
                                       Влада објављује

ЈАВНИ КОНКУРС

за именовање директора Јавног предузећа за новинско-издавачку делатност „Панорама”

1. Подаци о јавном предузећу:

-Јавно предузеће за новинско-издавачку делатност „Панорама”;

- седиште Јавног предузећа је у Београду, Крунска 44;

- претежна делатност Јавног предузећа је издавање новина.

2. Радно место: директор Јавног предузећа за новинско-издавачку делатност„Панорама”.

Послови директора: представља и заступа Јавно предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање Јавног предузећа, одговара за законитост рада Јавног предузећа, предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, извршава одлуке надзорног одбора, и врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом Јавног предузећа.

Именовање директора Јавног предузећа за новинско-издавачку делатност „Панорама” врши се на период од четири године.

3. Услови за именовање:

-    да је учесник конкурса пунолетно и пословно способно лице;

-    да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије је обављање основано Јавно предузеће;

-    да има високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер академске студије, специјалистичке струковне  студије, магистар наука),односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;

-  да има најмање пет година радног искуства,  од чега три године на пословима за које је основано Јавно предузеће или најмање три године на руководећим положајима;

-   да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

-  да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;

- да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност Јавног предузећа;

-  знање једног светског језика;

-  поседовање организационих и стручних способности у вези руковођења.

4. Место рада: Београд.

 5. Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку и начин њихове провере: познавање система јавног информисања Републике Србије, медијске сфере, познавање делокруга рада Јавног предузећа за новинско-издавачку делатност „Панорама”, стручна оспособљеност за рад на месту директора и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и стручне способности у вези руковођења – писмено, путем стандардизованих тестова; знање једног светског језика провераваће се усменим разговором или писменом провером.

 6. Рок за подношење пријава на конкурс: рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана; рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 7. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

 8. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

                  - извод из матичне књиге рођених;

                  - диплома о стручној спреми;

                  -исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

                  - радна књижица;

          - изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорношћу, оверенау општини или суду, да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

           - уверења надлежних органа да лице није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност Jавног предузећа.

  Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или суду.

9. Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Министарство културе и информисања, Влајковићева 3, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс – именовање директора Јавног предузећа за новинско-издавачку делатност „Панорама”.

10. Подаци о лицу за контакт: Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је Лука Мирковић, тел: 011/292-7850.

Министарство културе и информисања неотворене поднете пријаве доставља Влади – Комисији за именовања у року од три дана од дана истека рока за достављање конкурсних пријава, на разматрање и поступање.

Напомена: Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Oвaj оглас објављује се  у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневном листу „Политика” и на званичној интернет страници Министарства културе и информисања:www.kultura@gov.rs.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic