К О Н К У Р С за предлагање програма/пројеката у области културе и уметности за Културни центар Србије у Паризу у 2016. години

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09), Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије („Службени гласник РС” број 10/16), а у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 8/12, 94/13 и 93/15),

Република Србија

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте

Расписује:

К О Н К У Р С

за предлагање програма/пројеката у области културе и уметности

за Културни центар Србије у Паризу

у 2016. години

Предмет

Предмет Конкурса је суфинансирање програма/пројеката у области културе и уметности чија је реализација планирана у Културном центру Србије у Паризу у 2016. години. Предлози могу бити из следећих области:

 • програми ликовних и примењених уметности и мултимедије
 • музички програми
 • књижевна представљања (обавезан превод)
 • аудио-визуелне пројекције и програми представљања аутора/дела
 • тематски панели, трибине, округли столови
 • мањи сценски наступи (уз обавезан превод /титл)
 • промоција културног наслеђа и сл.

Програми који се предлажу треба да су превасходно намењени упознавању са културом и приближавању достигнућа уметничке сцене из Републике Србије, публици у иностранству. Oбавезно је, стога, да програми као и пратећи материјали (каталог, флајер, видео запис и сл.), имају превод/титл на француски језик.

Циљ

Циљ Конкурса jе развој међународне сарадње кроз подршку пројектима који ће бити (су)финансирани као репрезентативни у својој области. На овај начин обезбеђује се промоција савременог стваралаштва у области културе и уметности као и културног наслеђа Републике Србије у иностранству.

Истовремено, ова промоција и подршка представљају подстицај за јачање капацитета актера у области културе и уметности на територији Републике Србије, као и системску подршку развоју међународне сарадње кроз оснаживање сарадње са иностраним хомологним партнерима/институцијама/организацијама.

Критеријуми

Пројекти који су предмет Конкурса морају да испуњавају најмање три од основних критеријума/мерила прописаних чланом 5. као и техничке критеријуме прописане чланом 6. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, који је доступан на интернет страни Министарства културе и информисања:

http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/pravilnik--o-nacinu-merilima-i-kriterijumima-za-izbor-projekata-u-kulturi-koji-se-finansiraju-i-sufinansiraju-iz-budzeta-republike-srbije-

Пројекат треба да садржи предлог идејног решења, финансиjских прojeкциja и предлог концепта, у складу са премисама представљања у иностранству, узимајући у обзир изводљивост и економичност пројекта.

О резултатима конкурсa и предлогу Програма 2016. одлучиваће Стручни савет именован од стране Министарства културе и информисања Републике Србије.

Пријава

Пријава мора да садржи следећу документацију: 

 1. Попуњен формулар (преузет са званичне интернет стране Министарства културе

и информисања: www.kultura.gov.rs)

 1. Детаљан опис пројекта
 2. Кратке биографије предложених учесника
 3. Детаљно разрађен буџет - спецификација трошкова (искључиво у динарима) и укупан износ који се потражује од министарства (%)
 4. Опционо - визуелна документација пројекта: фотографије, штампани материјали и/или визуелни материјали на CD-у / до 1 МБ или као линк/
 5. Подаци о подносиоцу („лична карта“ и кратак преглед реализованих активности у протеклом периоду)
 6. Копија решења о регистрацији (осим за удружења)
 • Пореско идентификациони број
 • Матични број
 • Овлашћено лице

Трајање Конкурса и начин достављања пријаве

Конкурс је отворен од 25. фебруара до 28. марта 2016. године.  

Пријава са потребном документацијом подноси се: електронскидео документације (под тачкама 1-5), послати на електронску адресу: jagoda.stamenkovic@kultura.gov.rs и истовремено  поштом - комплетну документацију (тачке 1-7) сложену по наведеном редоследу у 1 примерку, послати на адресу: МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте, Влајковићева 3, 11000 Београд са назнаком за:  КОНКУРС - КИЦ Париз 2016.

Напомене

 1. Комисија Министарства културе и информисања разматраће пријављене пројекте и донети одлуку о суфинансирању, на основу приложене документације и наведених података о пројекту. Средства се додељују наменски за конкретан прихваћени пројекат.
 2. Резултати овог Конкурса биће обjављени на званичној интернет страници  Министарства културе и информисања.
 3. У циљу наменског коришћења додељених буџетских средстава, трошкови пројекта могу бити:

- за спровођење наведених активности и да су усаглашени са принципима економичног финансијског управљања (планирани трошкови);

- евидентирани током реализације пројекта, у рачуноводственим извештајима подносиоца пријаве; да су препознатљиви и проверљиви; подржани копијама оригиналне документације, који се подносе Министарству културе и информисања Републике Србије (за трошкове који су остварени).

 1. Конкурс није намењен следећим пројектима: производња филмова и филмска продукција и продукција тв серијала.
 2. Конкурс није намењен пројектима који су претходних година већ били финансирани буџетским средствима, а нису реализовани или су средства ненаменски трошена.
 3. Право учешћа на овом конкурсу немаjу установе културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.
 4. За сваки предлог подноси се посебна пријава. Достављени материjали се не враћају. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Додатне информације

За сва питања везана за поступак пријављивања на овај Конкурс Министарства културе и информисања, заинтересовани се могу обратити на наведену електронску адресу: jagoda.stamenkovic@kultura.gov.rs, и/или на тел: 011/3398175.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic