К О Н К У Р С за финансирање или суфинансирање проjеката у области културних делатности Срба у иностранству у 2016. години

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09), Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије („Службени гласник РС” број 10/16), а у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 8/12, 94/13 и 93/15),

Република Србија

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте

Расписује:

К О Н К У Р С
за финансирање или суфинансирање про
jеката у области културних делатности Срба у иностранству у 2016. години

           

Предмет конкурса је: финансирање или суфинансирање пројеката у области културне делатности Срба у иностранству. 

Општи циљ конкурса је: подстицање и презентација културног стваралаштва припадника српског народа у иностранству и очување њиховог културног идентитета. 

На конкурсу из области културних делатности Срба у иностранству биће подржани пројекти који се односе на очување културног идентитета Срба у иностранству, јачање капацитета, умрежавање и професионализацију рада појединаца, установа и организација Срба у иностранству, укљученост деце и младих и мултукултуралност. Биће подржани пројекти из следећих области: визуелне уметности, сценско стваралаштво, књижевност и издаваштво, уметничка музика, изворно, народно и аматерско стваралаштво, културна делатност за децу и младе и научноистраживачка и едукативна делатност у култури.

Учесник на конкурсу из области културних делатности Срба у иностранству мора доставити следећа документа:

  1. Попуњен Формулар за за приjаву на конкурс за финансирање или суфинансирање  пројеката у области међународне сарадње у 2016. години - културне делатности Срба у иностранству,
  2. Детаљно разрађен опис пројекта,
  3. Детаљна спецификација трошкова,
  4. Писмене препоруке две особе које су меродавне у области за коју се подноси пријава,
  5. Подаци о правном лицу /институцији, удружењу које подноси пријаву,
  6. Упутство о уплати на девизни рачун отворен код пословне банке са јасно назначеним SWIFT и IBAN кодом.

О избору пројеката по расписаном Конкурсу одлучује стручна комисија коју образује Министарство културе и информисања. 

Пројекти који су предмет Конкурса морају да испуњавају најмање три од основних критеријума/мерила прописаних чланом 5. као и техничке критеријуме прописане чланом 6. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, који је доступан на интернет страни Министарства културе и информисања: 

http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/pravilnik--o-nacinu-merilima-i-kriterijumima-za-izbor-projekata-u-kulturi-koji-se-finansiraju-i-sufinansiraju-iz-budzeta-republike-srbije-

Право учешћа на овом конкурсу имаjу: установе, уметничка и друга удружења и организациjе/правна лица која су регистрована изван териториjе Републике Србиjе. 

Право учешћа на овом конкурсу немаjу установе културе чији је оснивач Република Србија, који се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

У обзир ће се узимати приjаве достављене:

  1. искључиво поштом (адреса: Министарство културе и информисања, Влаjковићева 3, Београд, са назнаком „К О Н К У Р С за финансирање или суфинансирање  пројеката у области међународне сарадње за 2016. годину - културне делатности Срба у иностранству“.
  2. у 5 примерака на Формулару за приjаву на  К О Н К У Р С за финансирање или суфинансирање  пројеката у области културне делатности Срба у иностранству за 2016. годину.

На званичној интернет страни министарства www.kultura.gov.rs може се преузети Формулар за конкурс културних делатности Срба у иностранству и Формулар за извештај.

Конкурс за наведену област отворен je од  25. фебруара 2016. године до 28. марта 2016. године.

Конкурсни материjал се не враћа.

Резултати овог конкурса ће бити обjављени на званичној интернет страни  Министарства културе и информисања, најкасније 45 дана од датума закључења конкурса. На тај начин ће Министарство културе и информисања обавестити све подносиоце пријава и ширу јавност о резултатима конкурса.

Додатне информациjе се могу добити у Министарству културе и информисања на телефон +381 11 3398-026, или мејл: mladen.veskovic@kultura.gov.rs.

Комисија неће разматрати непотпуне пријаве (документација мора бити комплетна, а  формулар у потпуности попуњен).        

Пријаве које стигну ван прописаног рока, биће одбачене. 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic