К О Н К У Р С за финансирање уметничких дела из области визуелних уметности за 2015. годину

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09), Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 57/10, 90/11, 61/13) и Одлуке министра културе и информисања, број: 451-04-4850/ 2015-03 од 11.5.2015. године, Министарство културе и информисања расписује Конкурс за финансирање уметничких дела из области визуелних уметности за 2015. годину                             

             

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
расписује


К О Н К У Р С
за финансирање уметничких дела из области визуелних уметности за 2015. годину

 

Предмет конкурса

Предмет конкурса је финансирање уметничких дела из области визуелних уметности насталих у протеклих пет година, као и финансирање настајања нових уметничких дела савремених уметника.

Циљ конкурса

Циљ конкурса jе подстицање развоја визуелних уметности путем осавремењивања уметничких збирки (колекција) и јачања капацитета установа културе, подршка савременим визуелним уметницима и оснаживања системског развоја уметничког тржишта, развијања визуелне културе, као и кроз развијање интерсекторске (јавни, цивилни и приватни сектор) и интерресорне сарадње (култура-просвета, култура- здравство итд.).

Категорије конкурса

Конкурс је осмишљен у пет следећих категорија:

Категорија 1 - Финансирање уметничких дела насталих у протеклих пет година за уметничке збирке установа културе којима је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (музеји, спомен-збирке, галеријe, културни центри, архиви, библиотеке, заводи итд.), као и за уметничке збирке организација цивилног друштва од посебног значаја: Српска академија наука и уметности, и Матица српска.

 

За ову категорију конкурса могу конкурисати установе културе којима је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, (музеји, спомен-збирке, галеријe, културни центри, архиви, библиотеке, заводи итд.), као и Српска академија наука и уметности, и Матица српска. Право учешћа немаjу установе културе чији је оснивач Република Србија, а које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

 

Категорија 2 – Финансирање пројеката који имају за циљ настајање нових уметничких дела (мурали, мозаици, графити, амбијенталне поставке и друга уметничка дела) за потребе установа културе чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (музеји, спомен-збирке, галеријe, културни центри, архиви, библиотеке, заводи итд.).

 

За ову категорију конкурса могу конкурисати установе културе којима је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, (музеји, спомен-збирке, галеријe, културни центри, архиви, библиотеке, заводи итд.), удружења у култури и други субјекти у култури. Право учешћа немаjу установе културе чији је оснивач Република Србија, а које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

 

Категорија 3 – Финансирање пројеката који имају за циљ настајање нових уметничких дела (мурали, мозаици, графити, амбијенталне поставке и друга уметничка дела) за потребе установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (установе просвете, здравства, као што су основне и средње школе, факултети, болнице и друге установе), осим установа културе.

 

За ову категорију конкурса могу конкурисати установе културе којима је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, удружења у култури и други субјекти у култури. Право учешћа немаjу установе културе чији је оснивач Република Србија, а које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

 

Категорија 4 - Финансирање пројеката који имају за циљ настајање нових уметничких дела у јавном простору (мурали, мозаици, графити и друга уметничка дела).

 

За ову категорију конкурса могу конкурисати установе културе којима је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (музеји, спомен-збирке, галеријe, културни центри, архиви, библиотеке, заводи итд.), удружења у култури и други субјекти у култури. Право учешћа немаjу установе културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

 

Категорија 5 – Финансирање уметничких дела насталих у протеклих пет година за опремање просторија установа (установе културе, просвете, здравства итд.), осим за установе културе чији је оснивач Република Србија, а које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

 

За ову категорију конкурса могу конкурисати уметници (физичка лица), као подносиоци пријаве заједно са установом чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (установе културе, просвете, здравства, итд.) као корисником средства. Право учешћа немаjу установе културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

 

Критеријуми конкурса

Пројекти и уметничка дела која се финансирају из буџета Републике Србије, а која су предмет конкурса, морају да испуњавају најмање три од следећих критеријума прописаних Правилником о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије:

 

1) квалитет, значај и садржајна иновативност понуђеног пројекта;

2) подстицање разноликости културних израза;

3) одрживост пројекта;

4) обезбеђивање услова за доступност културних вредности грађанима и омогућавање њиховог масовног коришћења;

5) промовисање културе Републике Србије у свету и њихова укљученост у међународне мреже и пројекте;

6) подстицање дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у култури;

7) подстицање културног и уметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и доступност културних садржаја особама са инвалидитетом;

8) обезбеђивање услова за остваривање и заштиту културног идентитета националних мањина у Републици Србији и Срба у иностранству;

9) омогућавање услова за равномеран културни развој у Републици Србији и децентрализацију културе;

10) примена нових технологија и умрежавање;

11) да су у функцији обележавања најзначајнијих јубилеја у култури;

12) дугорочност пројекта;

13) реалан финансијски план и различити облици финансирања (копродукција, партнерство и слично);

14) да је аутор, односно организатор пројекта извршио своје обавезе према учесницима у досадашњим пројектима и Министарству.

Осим критеријума прописаних Правилником, пројекти и уметничка дела која су предмет конкурса, морају да испуњавају и најмање три од следећих посебних критеријума конкурса:

1) осавремењивање уметничких збирки (колекција) делима уметника који нису заступљени или су недовољно заступљени у уметничкој збирци установе културе, што се доказује овереном изјавом (за категорију 1);

2) осавремењивање уметничких збирки (колекција) музеја, галерија и спомен-збирки делима афирмисаних уметника (за категорију 1);

3) промоција савремених уметничких форми и израза и унапређење разумевања идеја и језика савремене уметности;

4) промоција иновативних и експерименталних концепата;

5) финансирање уметничких дела која превазилазе локални значај;

6) промоција уметничких дела младих уметника у циљу развоја њихових каријера и њиховог активног учешћа у друштву;

7) комуникативност уметничких дела/пројекта са публиком (за категорије 2, 3, 4 и 5);

8) високи професионални стандарди у раду установе културе;

9) савремено конципирана презентација дела из уметничке збирке установе културе (колекција) у досадашњој пракси установа;

10) усклађеност уметничког дела са амбијенталном целином (за категорије 2, 3, 4 и 5);

11) допринос социјалној кохезији и општем благостању – борба против предрасуда и стереотипова, мултикултуралност, статус појединца у друштву, родна питања, учешће жена у јавном животу, људска права, еколошка питања, питања тзв. „друштвено маргинализованих група“, културна разноликост и др.;

12) критичко разматрање културе у савременим друштвеним, политичким и медијским околностима, како на локалном, тако и на регионалном и међународном плану.

Пријава за конкурс и начин достављања

Пријава за конкурс мора да садржи следећу документацију: 

  1. Попуњен формулар (преузет са званичне интернет презентације Министарства културе и информисања: www.kultura.gov.rs)
  2. Професионална биографија уметника о чијем је делу реч
  3. Визуелна документација: фотографије уметничких дела који се предлажу за финансирање/ скице уметничких дела за чије се настајање конкурише; опционално - каталози, портфолио и други штампани материјали уметника, установе културе, и/ или визуелни материјали на CD-у
  4. Подаци о установи („лична карта“ установе – историјат, визија, мисија, циљеви, активности у протеклом периоду)
  5. Детаљан опис пројекта
  6. Детаљно разрађен буџет (спецификација трошкова исказана искључиво у динарима)
  7. Историјат и опис стања уметничке збирке (за установе културе којима је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе)
  8. Уговор или потврда о сарадњи (за категорије 2, 3, 4 и 5)
  9. Потврду (одобрење) од надлежне установе за реализацију уметничког дела у јавном простору (за категорију 4)
  10.  Оверена изјава о незаступљености или о недовољној заступљености уметничког дела у уметничкој збирци установе културе, а које се предлаже за финансирање (за категорију 1)

 

Пријава за конкурс се доставља у 7 (седам) примерaка са потребном документацијом, уредно сложеном по наведеном редоследу.

Пријаве за конкурс достављају се искључиво поштом, на адресу: Министарство културе и информисања, Влаjковићева бр. 3, 11 000 Београд, са назнаком „Конкурс за финансирање уметничких дела из области визуелних уметности за 2015. годину“.

Уколико један подносилац пријаве конкурише са више пројеката или уметничких дела, за сваки проjекат односно уметничко дело подноси пријаву за конкурс поjединачно.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, биће одбачене. Пријаве написане руком и писаћом машином нису прихватљиве.

Конкурсни материjал се не враћа.

 

Трајање конкурса:

Конкурс је отворен од 14. маја до 30. јуна 2015. године.

Резултати конкурса ће бити обjављени на званичној интернет страници  Министарства културе и информисања. На тај начин ће Министарство културе и информисања обавестити све подносиоце пријава и ширу јавност о резултатима конкурса.

 

Важне напомене

1. Конкурсна комисија Министарства културе и информисања разматра пријављене пројекте и доноси одлуку о финансирању или суфинансирању пријављеног пројеката на основу приложене документације и у њој наведених података о пројекту, а средства се додељују наменски за конкретан пројекат, те није могуће вршити накнадну промену корисника средстава нити промену самог пројекта (уместо изабраног пројекта предложити други пројекат, тј. вршити пренамену опредељених средстава).

2. Формирање цена уметничких радова, као и висину хонорара за уметнике чији ће уметничко дело бити продуцирано у оквиру пројекта, врше установе које конкуришу, али комисија може, у договору са подносиоцем конкурсне пријаве, извршити корекцију предвиђеног износа.

3. Што се тиче наменског коришћења додељених буџетских средстава, посебно наглашавамо да трошкови пројекта морају бити:

- Неопходни за спровођење активности и да су усаглашени са принципима законитости и економичног финансијског управљања што се нарочито односи на вредност уложеног новца и делотворност трошкова (добијања правих вредности за уложени новац);

-  Стварни трошкови подносиоца пријаве током периода реализације пројекта;

- Евидентирани током реализације пројекта, у обрачунима или пореским документима подносиоца пријаве, те да су препознатљиви и проверљиви, и подржани оригиналном документацијом на основу чијих копија се правдају Министарству културе и информисања Републике Србије.

 

Додатне информације

За сва питања везана за поступак пријављивања на конкурс заинтересовани се Министарству културе и информисања могу обратити телефоном, као и на наведену електронску адресу:

Телефон: 011 3398 026

Електронска адреса: dimitrije.tadic@kultura.gov.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic