К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката из области jавног информисања на језицима националних мањина у 2015. години

РЕПУБЛИКА СРБИJА
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор за информисање

На основу члана 18. и члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/14) и Закона о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 142/14)  Министарство културе и информисања (у даљем тексту: Министарство), расписуjе

К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката из области jавног информисања на језицима националних мањина у 2015. години

 

I  НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Одлуком министра бр. 451-04-4/2015-04 од 19. 01. 2015. године, средства у износу од 30.000.000,00 динара,  намењена су за Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања на језицима националних мањина.

Намена конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана Републике Србије, припадника националних мањина; очувању културног и језичког идентитета припадника националних мањина на територији Републике Србије и подстичу стваралаштво у свим областима јавног живота припадника националних мањина. 

 

  II  ПРАВО УЧЕШЋА

На Конкурсу може учествовати:

издавач медија, чији медиј је уписан у Регистар медија, односно Регистaр јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;

правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства од Министарства намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта.

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Максимални износ који се одобрава по пројекту је 1.500.000,00  динара.

Учесник Конкурса коме су додељена средства за пројекат од Министарства, може у току исте календарске године да учествује са истим пројектом на конкурсима расписаним на свим нивоима власти, с тим да укупно додељена средства не прелазе  80% вредности пројекта.                

                                         

III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

1. Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања:

1.1.  у којој мери су предложена пројектна активност и изложени циљеви њене реализације релевантни за остваривање намене конкурса;

1.2.  у којој мери је вероватно да ће предложене пројектне активности довести до остваривања постављеног циља  (могу се утврдити  на основу начина на који је објашњена веза између активности и циљева, прецизности индикатора успеха, квалитета предложеног метода евалуације, претходног искуства кључних чланова пројектног тима и других чинилаца које може да одреди орган који расписује конкурс);

 

1.3.  у којој мери однос између предложених трошкова и очекиваних резултата указује да би коришћењем буџетских средстава на најрационалнији начин био остварен јавни интерес.

2. Мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:

2.1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда.

2.2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су:

мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу права на информисање припадника националних мањина на матерњем језику;

мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу стваралаштва у области културног и језичког идентитета националних мањина;

мера у којој предложени пројекат доприноси јачању стручних капацитета  у области информисања националних мањина;

мера у којој предложени пројекат мултијезичког и интеркултуралног карактера доприноси развоју дијалога, бољег упознавања и разумевања између различитих заједница;

оригиналност теме.

IV  РОКОВИ

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 30 дана од дана обjављивања у дневном листу „Политика“:   од 02. 02. 2015. године  до  03. 03. 2015. године.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава  достави до 31.12. 2015. године.               

V  ДОКУМЕНТАЦИЈA

Учесник конкурса је обавезан да попуњен образац за учешће на Конкурсу достави  у четири примерка. Образац се преузима са сајта Министарства (може се преузети овде): Образац  1   (пријава  и табела).  

Учесник Конкурса је обавезан да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:

решење о регистрациjи правног лица или предузетника у  Агенциjи за привредне регистре;

решење о регистрацији из Регистра медија односно Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;

дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;

оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);

визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл);

доказ о уплати Републичке административне таксе од 290,00 динара на рачун 840-742221843-57, модел 97, позив на броj 50-016, намена Тарифни броj 1. (Закон о републичким административним таксама, „Сл.гласник РС“, бр. 43/03, 51/03-испр., 61/05, 101/05-др.закон, 5/09, 54/09, 50/11 и 70/11-усклађени дин.изн., 55/12-усклађени дин.изн.,93/12,47/13-усклађени дин.изн., 65/13-др.закон и 57/14 – усклађени дин.изн.)                                                         

VI  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Министарству. Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије. Предлоге слати до закључења Конкурса.

VII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Конкурс и Образац за пријаву обjављују се и на веб-сајту Министарства, где су видљиви и доступни све време трајања Конкурса.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном Конкурсу, биће обjављено на интернет страници Министарства www.kultura.gov.rs, и достављено свим учесницима Конкурса у електронској форми.

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

Пријаве слати на адресу: Министарство културе и информисања, 11000 Београд, Влаjковићева 3, са назнаком: за Конкурс за суфинансирање проjеката  у области jавног информисања на језицима националних мањина.

Додатне информациjе се могу добити радним даном од 11 до 14 часова на телефоне:  011/3398-671 и 011/3032-223.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic