К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката у области превођења репрезентативних дела српске књижевности у иностранству у 2016. години

 На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09) и Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије („Службени гласник РС“, брoj: 10/16) а у складу са Законом о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“, број: 103/2015) и Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 8/12 и 94/13)                                                  

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Сектор за савремено стваралаштво и креативне индустрије

расписује


К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката у области превођења репрезентативних дела српске књижевности у иностранству  у 2016. години.         

Предмет конкурса је: суфинансирање пројеката у области превођења репрезентативних дела српске књижевности на стране језике

Општи циљ конкурса је: подстицање превођења репрезентативних дела српске књижевности на стране језике.

На конкурс у области превођења репрезентативних дела српске књижевности на стране језике може се аплицирати из следећих књижевних области: поезија, проза, драма, књижевност за децу (изузимајући сликовнице и уџбенике), антологије и тематски избори и теоријска дела из области културе и уметности намењена широј читалачкој публици.

Приоритет за подршку преводима на стране језике ће бити дат делима српске књижевности  која су освојила или су била у најужем избору за релевантне домаће књижевне награде (НИН-ова, награде «Иво Андрић», «Милош Црњански», «Меша Селимовић», «Исидора Секулић» и др).

Посебна пажња биће посвећена преводима на кинески језик, с обзиром да ће Република Србија учествовати на сајму књига у Пекингу. 

Најмањи износ који ће се финансирати и суфинансирати по пројекту: 120.000,00 динара.

Учесник на конкурсу у области превођења репрезентативних дела српске књижевности на стране језике мора доставити следећа документа:

1. Извод из одговарајућег регистра или потврду о регистрацији правног лица из које се види да је учесник конкурса регистрован искључиво или претежно за издавчку делатност.

2. Извод из судског или другог регистра којим се доказује да страном издавачу није у року од две године од објављивања Конкурса изречена правоснажна мера забране обављања издавачке делатности.

3. Потписан или парафиран уговор о ауторским правима са писцем из Србије (наследником аутора) или овлашћеним издавачем чије дело има намеру да преводи.

4. Потписан или парафиран уговор са преводиоцем предметног дела.

5. Актуелни  каталог у којем се налазе најмање четири књижевноуметничка дела. (Актуелни каталог подразумева каталог за 2014/15. или 2015/2016. годину).

6.  Преводиочев CV или референтну листу превода преводиоца.

7. Књигу која ће бити преведена (физички примерак књиге из које се види наслов, аутор, издавач, и др.) Овај услов може испунити достављањем и домаћи издавач или аутор дела.

8. Изјаву учесника на конкурсу у којој се изјашњава о разлозима одабира одређеног наслова као и план за промоцију преведеног наслова на територијама ван Републике Србије.

9. Попуњен образац: Подаци о учеснику на конкурсу (ПРИЛОГ: О2).

10. Попуњен конкурсни образац (ПРИЛОГ: О1).

11. Парафиран и печатиран Уговор.

 

Пријава и остала документација која се односи на пријаву морају бити на српском језику и енглеском језику.

Од средстава намењених за ову сврху у буџету Министарства културе и информисања 70% је начелно намењено за подршку страним, а 30% за подршку домаћим издавачима. Финансијска подршка се даје искључиво за превођење дела, а не за трошкове штампе, дистрибуције или припреме књиге за штампу.

Да би финансијска помоћ била исплаћена страном издавачу он Министарству културе  и информисања претходно мора доставити шест (6) примерака преведене књиге.

Учесник на конкурсу мора послати попуњене и потписане образаце О1 и О2 са  траженим документима из овог Конкурса која су назначена у наслову Формални услови. Обрасци се налазе на сајту Министарства културе и информисања (www.kultura.gov.rs) .

Подршка Министарства културе и информисања Републике Србије мора бити јасно назначена на свим примерцима књиге чији је превод финансијски подржан. Логотип министарства и текст биће послати мејлом на адресу издавача.

О избору пројеката по расписаном Конкурсу одлучују стручна комисија коју образује Министарство културе и информисања.

Мерила за избор пројеката који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије одређена су у члану 5. Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури  који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије.

(Видети на: www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi).

Пројекти који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије морају да испуњавају најмање три од следећих критеријума(мерила):

1) квалитет, значај и садржајна иновативност понуђеног пројекта;

2) јачање капацитета, умрежавање и професионализација рада установа и организација;

3) обезбеђивање услова за доступност културних вредности грађанима и омогућавање њиховог масовног коришћења, као и допринос анимацији, укључивању, преносу знања, партиципативности и развоју публике;

4) подстицање разноликости културних израза, друштвене кохезије, општег благостања и

интеркултурног дијалога;

5) омогућавање услова за равномеран културни развој у Републици Србији и децентрализацију културе;

6) одрживост и дугорочност пројекта;

7) нови приступи и концепти како у савременој култури тако и у области културног наслеђа, те интердисциплинарност у уметности и култури;

8) унапређење међународне сарадње у области уметности и културе и стварање услова за

укључивање у међународне пројекте, програме и мреже;

9) професионална сарадња и повезивање актера у пољу културе - посебно сарадња јавног,

цивилног и приватног сектора, и повезивање области културе са образовањем, науком, туризмом, урбанистичким и просторним планирањем и другим областима;

10) мобилност професионалаца у култури и њихово стручно усавршавање и доживотно учење (усавршавање у земљи и иностранству, размена знања и искустава), као и размена садржаја у култури;

11) интерпретација и критичко разматрање и критичка рецепција културе у савременим

друштвеним, политичким и медијским околностима, како на локалном, тако и на регионалном, европском и међународном плану;

12) промоција савремених уметничких форми и израза и унапређење разумевања идеја и језика савремене уметности, као и подршка иновативним и експерименталним пројектима;

13) да су у функцији обележавања значајних јубилеја у култури и да доприносе култури сећања;

14) допринос стварању нових иницијатива, нове уметничке продукције, као и нових професија у култури;

15) примена нових технологија и дигитализације;

16) обезбеђивање услова за остваривање и заштиту културног идентитета националних мањина у Републици Србији и Срба у иностранству;

17) подстицање дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу у култури и подршка пројеката младих и за младе;

18) подстицање културног и уметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и доступност културних садржаја особама са инвалидитетом;

19) подстицање аматерског уметничког и културног стваралаштва.

Технички критеријуми за избор пројеката који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике

Србије у култури су следећи:

1) испуњење формалних услова конкурса: потпуна документација са описом пројекта и детаљно представљеним информацијама као и са јасно уговореним местом и временом одржавања пројекта;

2) достављена детаљна спецификација трошкова пројеката са свим наведеним изворима

финансирања;

3) да је аутор, односно организатор пројекта извршио своје обавезе према Министарству по претходно подржаним пројектима (достављен наративни и финансијски извештај о реализацији).

 Не разматрају се:

1) једнократни пројекти који су већ подржани на претходним конкурсима Министарства;

2) пројекти са изразито комерцијалним ефектима.

Право учешћа на овом конкурсу имаjу: установе, уметничка и друга удружења и организациjе/правна лица, а која су регистрована у Републици Србији и изван териториjе Републике Србиjе, односно професионални страни издавачи регистровани искључиво или претежно за издавачку делатност, ван територије Републике Србије.

Право учешћа на овом конкурсу немаjу установе културе чији је оснивач Република Србија, који се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

У обзир ће се узимати приjаве достављене:

искључиво поштом (адреса: Министарство културе и информисања, Влаjковићева 3, Београд, са назнаком „Конкурс за суфинансирање  пројеката пројекат превођења репрезентативних дела српске књижевности на стране језике у 2016. години“)

у 5 примерака на Формулару за пријаву на Конкурс за суфинансирање пројеката у области превођења репрезентативних дела српске књижевности на стране језике 2016. години ( у даљем тексту Формулар)

На званичној интернет страни Министарства www.kultura.gov.rs може се преузети пријавни Формулар за пројекат превођења репрезентативних дела српске књижевности на стране језике.

Конкурс је отворен од 24.2.2016.  до 31.3.2016. године.

Конкурсни материjал се не враћа.

Резултати овог конкурса ће бити обjављени на званичној интернет страници  Министарства културе и информисања, најкасније 45 дана од датума закључења конкурса. На тај начин ће Министарство културе и информисања обавестити све подносиоце пријава и ширу јавност о резултатима конкурса.

Издавач је дужан да превод дела за које су одобрена средства објави до краја 2016. године.

Додатне информациjе се могу добити у Министарству културе и информисања сваког радног дана од 13.00 до 16.30 часова:

- на телефон +381 11 3398-026, или мејл: mladen.veskovic@kultura.gov.rs – пројекат превођења репрезентативних дела српске књижевности на стране језике;

Комисија неће разматрати непотпуне пријаве (документација мора бити комплетна, а  формулар у потпуности попуњен).        

Пријаве које стигну ван прописаног рока, биће одбачене.  

 

R E P U B L I C  O F  S E R B I A

MINISTRY OF CULTURE AND INFORMATION

Announces

A PUBLIC INVITATION

For participation in

The Competition for the Project of Translation of Representative Serbian Literary Works Abroad in the Year 2016

The purpose of this Competition is to provide financial support for the translation of Serbian literary works and literary works by national minorities from the Republic of Serbia, published by domestic professional publishing houses, into foreign languages abroad.

PARTICIPATION IN THE COMPETITION

Applicants for the financial support for the translation of Serbian literary works and literary works by national minorities from the Republic of Serbia, published by domestic publishing houses, into foreign languages abroad may only be  professional foreign publishers  registered solely or mainly for the publishing activity outside the territory of the Republic of Serbia.

Professional publishers, in terms of this Competition, are the publishers registered solely or mainly for the publishing activity in the country  they are based in. Book publishing must be  their primary activity, not a peripheral or occasional activity. This must be evidenced by a certificate from the relevant registerar in the country the applicant is based in.

Eligible literary categories are: poetry, fiction, drama, children's literature (excluding picture-books and textbooks) and literary nonfiction targeted to the general public.

Priority will be given to Serbian literary works that have been short-listed or have won the relevant literary awards (for example The NIN Award, The Ivo Andrić Award, The Miloš Crnjanski Award, The Meša Selimović Award, The Isidora Sekulić Award, etc.).

Special attention will be taken to the translations of the works of Serbian authors ino Chinese language, because Republic of Serbia will attend book fair in Beijing in  2016.

The minimum amount to be financed and co-financed by the project : 120,000.00 dinars.

The competition documentation should be sent to the following address:

Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia

Sector for Contemporary Artistic Production and Cultural Industries

Vlajkovićeva 3

11000 Belgrade

S E R B I A

Applications must be sent to the address of the Ministry in sealed envelopes with the form 03 pasted on them.

Applications must be submitted before the publication of the translated work for which the assistance is sought.

Note: The supporting material submitted with the application will not be returned.

 

FORMAL CONDITIONS

 

Applicants must submit the following documents:

 

1. An excerpt from the relevant registrar or a certificate of registration of a legal entity indicating that the applicant has been registered to perform solely or mainly for book publishing activity.

2. An excerpt from the court register or some other register evidencing that the foreign publisher has not been banned from performing the publishing activity within the period of two years from the date of the announcement of the Competition.

3. A signed or initialed copy of the copyright contract  with the Serbian author (or author's literary executor) or the authorised publisher, whose work is to be  translated.

4. A signed or initialed copy of the contract with the translator of the work in question.

5. A current catalogue comprising at least four literary works (a current catalogue implies the catalogue from 2014/15 or 2015/16).

6. The translator's CV or a selected list of translations done by him or her.

7. The book to be translated (a physical copy of the book indicating the name, the author and the publisher of the book). This condition can  also be fulfilled by the domestic publisher by submitting the copy of the book within 10 days from the date of the expiration of the deadline for the submission of competition documentation.

8. A statement by the applicant indicating the reason for choosing the work to be translated and the plan for the promotion of the translated book outside the Republic of Serbia.

9. A completed information about the Applicant Form (APPENDIX:02)

10. A completed Application Form (APPENDIX:01)

11. Payment instruction from the bank.

 

Conditions 1 and 2 must be evidenced by the documents issued by the official institutions of the country where the applicant has the registered office, notably originals or certified photocopies, along with their translation into the Serbian language  by a sworn-in-court translator. These documents must not be older than 6 months from the date of the announcement of the Competition.

Technical criteria for the selection of the projects financed and co-financed from the budget of the Republic of Serbia in culture are as follows:

1) To fulfill the formal requirements of the contest: complete documentation with a description of the project and detailed information as well as a clearly defined time for the project;

2) submitted a detailed statement of the costs of projects with all the above sources

financing;

3) that the publisher carried out its obligations to the Ministry after previously supported projects.

 

The Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia will not consider incomplete applications and applications submitted by fax or e-mail.

Also, would not be considered :

1 ) one-time projects that are already supported in previous competitions of the Ministry;

2 ) projects with a strictly commercial purpose.

DEADLINE

The announcement is opened from 24.3.2016. The deadline for submitting applications along with the competition documentation is 31.3.2016.

Applications and competition documentation which arrive after this deadline will not be considered.

LANGUAGE USED IN THE APPLICATION FORM

Applications and other relevant documentation must be in Serbian or in  English.

 

AMOUNT AND METHOD OF SUPPORT

The amount of the requested financial support should be based on the standard translation rate in the currency in the publisher's – applicant's country.

The financial support of the Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia in principle covers up to 50 % of the translation costs.

The financial support is provided exclusively for the translation of the work and does not include editing, printing or distribution costs.

 

INSTRUCTIONS TO THE APPLICANTS ON HOW TO APPLY

Applicants must submit completed and signed 01 and 02 forms along with the required documentation specified in this Competition under heading Formal Conditions. The forms can be found on the website of the Ministry of Culture and Information.

 

ACKNOWLEDGEMENT OF THE RECEIPT

As soon as it receives the application, the Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia will notify the applicant, by e-mail,  that the documents have been received.

 

 

ASSESSMENT OF APPLICATIONS

The Ministry of Culture and Information will provide financial assistance for the translation of Serbian literary works into foreign languages on the basis of the funds secured by the Law on the Budget of the Republic of Serbia for 2016.

The decison on the allocation of funds shall be made by the Minister of Culture and Information based on the opinion and recommendation of the Expert Commisssion which will be appointed by  Minister's decree.

INFORMATION ON RESULTS

The decision on the results of the Competition will be published on the official website of the Ministry of Culture and Information, no later than 45 days after the deadline,  immediately after the expert commisssion has finished its work, i.e. following the signing of the decision by the Minister of Culture and Information.

Information on competition results may not be released by phone or fax.

 

CONDITIONS OF PAYMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE

The conditions of payment of financial assistance will be regulated by a contract between the Republic of Serbia - Ministry of Culture and Information and the selected foreign publisher following the announcement of the decision on the results of the Competition and after inviting the selected foreign publisher to sign the contract.

To receive the financial assistance, the foreign publisher must submit to the Ministry six (6) copies of the translated book.

The funds shall be paid directly into the bank account of the publisher, who is responsible for making payment to the translator.

The translated book must be published until the end of 2016. year, or the contract on financial assistance will be cancelled.

The publisher must demonstrate that the book is on sale to the public through normal bookstore channels, that it is sold at a reasonable price and that the publication meets the professional standards of publishing in the country where it is published, including having an appropriate ISBN.

ACKNOWLEDGEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE

The assistance of the Ministry of Culture and Information must be clearly acknowledged in all copies of the book whose translation has been financially supported.

 

INFORMATION

For additional information about the Competition for financial support for the translation of Serbian literature abroad you may contact  Mr. Mladen Vesković, Sector for Contemporary Artistic Production and Cultural Industries, telephone no.: +381 11 3398-026, fax: +381 11 3398-880; E-mail: mladen.veskovic@kultura.gov.rs ; Website: www.kultura.gov.rs .

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic