Конкурс 2020 за суфинансирање програма и проjеката међународне сарадње у области културе и уметности

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РСˮ, број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РСˮ, брoj: 105/16 и 112/17), а у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РСˮ, број 84/19)

 

 

 

Република Србија

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе

расписује

 

КОНКУРС 2020

за суфинансирање програма и пројеката међународне сарадње 

у области културе и уметности

Предмет

Предмет Конкурса је суфинансирање међународних програма/пројеката који се реализују у Републици Србији у 2020. години, а који доприносе развоју међународне билатералне и мултилатералне сарадње, и то: конференција, семинара, радионица и других стручних скупова, као и резиденцијалних програма у области културе и уметности.

Приоритет за финансирање имају:

 • конференције, семинари, радионице и други стручни скупови, подржани од стране међународних организација, министарстава културе и других релевантних међународних партнера, који доприносе развоју стручних капацитета кроз размену знања и искустава;
 • пројекти који се реализују у сарадњи са више иностраних партнера, при чему ће предност имати земље са којима Република Србија има потписане међународне уговоре о културној сарадњи (видети листу потписаних докумената на званичној страници Министарства.

 

Циљ

Циљ Конкурса је пружање финансијске подршке програмима/пројектима, који се реализују у Републици Србији, а доприносе развоју и јачању међународне стручне сарадње и размене у области културе и уметности, у складу са приоритетима међународне сарадње и културне политике Републике Србије.

Право учешћа

Право учешћа на конкурсу имаjу установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, као и други субјекти у култури са седиштем на териториjи Републике Србиjе, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

Право учешћа на конкурсу немају аматерска удружења и организације, нити физичка лица.

Критеријуми

Избор пројеката ће бити извршен у складу са критеријумима утврђеним Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РСˮ бр. 105/16 и 112/17), и то:

1)  усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима

конкурса;

2)  квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3)  капацитети потребни за реализацију пројекта и то:

(1) стручни, односно уметнички капацитети,

(2) неопходни ресурси;

4) финансијски план - разрађеност, усклађеност са планом активности програма/пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;

5)  степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.

Посебно ће се водити рачуна о пројектима који промовишу женско културно стваралаштво и унапређују родну равноправност у области културе.

Напомена:

Конкурс покрива:

 1. међународне путне трошкове  (експерата/аутора/уметника);
 2. трошкове смештаја/боравка у Републици Србији;
 3. трошкове превода/титловања на српски језик (искључиво за програме у којима учествују подржани експерти/аутори/уметници).

Конкурс не покрива: трошкове хонорара/дневница, месечни најам/закуп простора (сале односно канцеларије за припрему скупа), трошкове телефона и поштанских услуга, канцеларијски материјал, књиговодствене трошкове, трошкове проба, трошкове репрезентације, трошкове публиковања и фотокопирања, одржавање wеб странице, трошкове провизија и одржавања банковних рачуна, трошкове кредитних обавеза према банци и лизингу, дуговања, казне, судске трошкове, трошкове такси превоза, трошкове комуналија, обезбеђења, уопште трошкове из редовне делатности (материјалне трошкове), као ни друге индиректне трошкове.

Максимални износ по пројекту не сме да прелази 300.000,00 динара.

Пријава

Пријава мора да садржи следећу документацију (попуњава правно лице):

 

 1. Попуњен формулар (преузет са званичне интернет странице Министарства културе и информисања: www.kultura.gov.rs);
 2. Податке о подносиоцу („лична картаˮ и кратак преглед реализованих активности организације у протеклом периоду);
 3. Детаљан опис пројекта / Word - до 1.500 речи / као и прелиминарни програм/агенду скупа;
 4. Кратке биографије предложених учесника (ескперата/аутора/уметника);
 5. Потписану стручну рецензију (у наведеној области) – један примерак;
 6. Детаљно разрађен буџет - спецификација трошкова (искључиво у динарима) и укупан износ који се потражује од министарства ( %) / Word/ у приложеној табели/
 7. Опционо - документацију пројекта (у pdf формату): уводне текстове, фотографије, штампани материјал и/или материјал на CD-у;
 8. Копију потврде о регистрацији код надлежног органа (извод из регистра АПР, односно регистра другог надлежног органа који води службену евиденцију о подносиоцу) – подносилац је дужан да попуни Изјаву о начину прибављања предметног докумената, која је саставни део конкурсног формулара;

Подносиоци пријава на јавни Конкурс 2020 за суфинансирање програма и пројеката  међународне сарадње у области културе и уметности који нису ослобођени плаћања републичке административне таксе, на основу Закона о републичким административним таксама, уз пријаву на јавни конкурс прилажу и доказ о уплати републичке административне таксе, за захтев у износу од 320,00 динара.

Такса за пријаву на конкурс уплаћује се општом уплатницом са следећим подацима:

сврха: Такса за захтев, молбу, предлог или други поднесак (тарифни број 1)

жиро рачун: 840-742221843-57

модел: 97

позив на број: 50-016

прималац: Буџет Републике Србије

износ: 320,00 динара

Доказ о плаћеној такси прилаже се уз сваку појединачну пријаву.

Напомена:

Законом су утврђени и субјекти који се ослобађају плаћања таксе:

1) органи, организације и институције Републике Србије;

2) органи и организације аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе;

3) организације обавезног социјалног осигурања;

4) установе основане од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе;

4а) Цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о црквама и верским заједницама;

5) Црвени крст Србије;

6) дипломатско-конзуларна представништва стране државе, под условом узајамности.

Трајање конкурса и начин достављања пријаве

Конкурс траје од 8. јануара до 6. марта  2020. године.

Пријаве за Конкурс достављају се поштом, на адресу:

Министарство културе и информисања, Влаjковићева бр. 3, 11000 Београд,

Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе, са назнаком: „КОНКУРС 2020 за суфинансирање програма и пројеката међународне сарадње у области културе и уметности“

Пријаве се достављају:

а) поштом, у два (2) примерка, као и

б) електронским путем, на адресу: konkurs.ms@kultura.gov.rs

са свом потребном документацијом, сложеном по наведеном редоследу.

За сваки пројекат подноси се посебна пријава.

У случају непотпуне и неразумљиве пријаве Министарство обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди пријаву и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року.

Сваки пројекат истог подносиоца мора бити послат као посебна пошиљка.

Неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.

Конкурсни материjал се не враћа.

Резултати овог конкурса ће бити обjављени на званичној интернет страници Министарства културе и информисања, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава.

За сва питања везана за поступак пријављивања на Конкурс Министарства заинтересовани се могу обратити на електронску адресу: konkurs.ms@kultura.gov.rs, као и на контакт телефоне: 011/3032 113 и  011/33 98 175.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic