КОНКУРС Градови у фокусу 2016.

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09), Закона о потврђивању Конвенциje о заштити и унапређењу разноликости културних израза (Париз, 2005) („Службени  гласник РС“, бр. 42/09), Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн. и 95/2015 - усклађени дин. изн.) и  Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије ("Службени гласник РС", бр.10/16),                  

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Расписује

К О Н К У Р С

ГРАДОВИ У ФОКУСУ 2016

Министарство културе и информисања Републике Србије (у даљем тексту: Министарство) покреће нови програм под називом Градови у фокусу, који ће од 2016. године пружити прилику јединицама локалних самоуправа (у даљем тексту: ЈЛС) да аплицирају на конкурс у оквиру новог Програма и да у сарадњи са институцијама и организацијама цивилног друштва унапреде капацитете у култури и културну понуду. Изабрaне ЈЛС, понеће титулу Град у фокусу, која ће им омогућити да буду препознате као релевантни национални центри развоја културе и на тај начин постану видљивије на културној мапи Србије и Европе.

Предмет конкурса је подстицање локалног развоја кроз подршку годишњим програмима културних активности које се реализују на територији одабране ЈЛС. Годишњe предлоге програма ЈЛС ће достављати у виду конкурсне документације.

Општи циљ Програма: унапређена област културе и уметности у локалним срединама, обогаћен културни живот, подстакнут развој креативности и културне разноликости, препознате специфичности културног идентитета и одрживог развоја локалне заједнице.

Програм Градови у фокусу допринеће остварењу циљева Министарства, који се односе на успостављање предвидиве и конзистентне културне политике која обухвата уметничко стваралаштво, културне индустрије, заштиту и унапређење културног наслеђа, као и унапређење регионалне и међународне сарадње.

Специфични циљеви Програма

 1. подстакнут допринос културе дугорочном и одрживом развоју ЈЛС у складу са њиховим стратешким  приоритетима;
 2. ојачани капацитети културе на локалном нивоу, као и унапређена међуресорна (образовање, истраживање, животна средина, урбани развој, социјална политика, економски развој и културни туризам) и међусекторска сарадња (јавни, приватни и цивилни сектор);
 3. обогаћена културна понуда и подигнут квалитет садржаја;
 4. очувана и унапређена културна разноликост и интеркултурни дијалог;
 5. унапређена и осавремењена културна инфраструктура;
 6. заштићени и ревитализовани споменици културе;
 7. унапређена регионална и међународнa културнa разменa и сарадњa;  
 8. унапређена доступност културних садржаја свим грађанима и подстакнута културна партиципација, са посебним освртом на осетљиве друштвене  групе;
 9. створено подстицајно окружењe за креативне изразе самосталних уметника и појединаца у култури.

 

Услови/право учешћа на конкурсу

Конкурс је отворен за ЈЛС у Републици Србији.

Напомена. Београд и Нови Сад неће бити разматрани, имајући у виду напредну културну инфраструктуру ових градова

Подносилац пријаве је искључиво ЈЛС.

Приликом избора ЈЛС, водиће се рачуна о равномерној регионалној заступљености.

С обзиром  да су подносиоци предлога програма ЈЛС, сви субјекти у култури независно од овог Програма, имају право да са другим пројектима аплицирају на остале конкурсе Министарства за суфинанирање пројеката у датој години.

Поред критеријума и мерила наведених у Правилнику о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из Буџета Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 10/16) посебно ће се вредновати:

-   квалитет, концепт садржаја и формат представљања (број и разноликост планираних културних догађаја и манифестација на годишњем нивоу локалног, националног и међународног карактера, релевантност садржаја, модели евалуације и индикатори, укљученост организација цивилног друштва и привредних субјеката, партиципација становништва, посебно осетљивих друштвених група у реализацији програма, афирмисање специфичности локалних културних идентитета);

-   реалан буџет (реална буџетска пројекција, стабилна и одржива финансијска конструкција уз учешће алтернативних извора финансирања, у којој мери предлог буџета одговара опису пројекта; структура буџета према намени: програми, инвестициона и инфраструктурна улагања и опрема, (искључиво уз комплетну и завршену документацију);

-   капацитети ЈЛС, ресурси за реализацију пројеката (људски, организациони, финансијски и просторни ресурси );

-  видљивост програма (маркетиншки план активности);

-  допринос програма унапређењу културне разноликости и интеркултурног дијалога, а у складу са Конвенцијом о заштити и унапређењу разноликости културних израза, Унеско 2005.

Општи план финансирања:

Програм под називом Градови у фокусу финансира Министарство и ЈЛС. Посебно ће се приликом селекције вредновати постојање других извора (су)финансирања, које ће апликанти  обезбедити у својим буџетима, као и  учешће спонзора.

Пријаве се подносе на конкурсном формулару и достављају у штампаној и електронској форми Министарству у року од 60 дана, од дана расписивања конкурса.

Резултати конкурса биће објављени на званичној интернет страници Министарства.

Трајање конкурса и начин достављања пријаве:

Конкурс траје од 26. фебруара  до 25. априла 2016. године.

Пријаве се достављају у једном (1) примерку, поштом на адресу:

Министарство културе и информисања, Влајковићева бр.3, 11000 Београд

са назнаком

Конкурс Градови у фокусу 2016

и електронским путем, на адресу:

gradoviufokusu@kultura.gov.rs

Формулар за пријаву може се преузети на званичној интернет страни Министарства www.kultura.gov.rs

Достављени материјали се не враћају.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Дан отворених врата је четвртком од 10-12 часова у просторијама Министарства културе и информисања (по заказивању).

 Контакт особе:

 Мирослава Турковић (тел: 011 292 78 47, 011 3032 113; miroslava.turkovic@kultura.gov.rs)

 Ђурђијана Јовановић (тел: 011 3398 880; djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs)

 Весна Марицки Остојић (тел: 011 292 78 98; vesna.maricki.ostojic@kultura.gov.rs)

Селекција градова

Стручна комисија коју именује Министарство, на основу критеријума селекције, оцениће пријаве ЈЛС, усагласити ужу листу, обићи изабране кандидате и предложити ЈЛС који ће добити титулу Град у фокусу.

Прва фаза – предселекција:

 • Комисија ће оценити сваку ЈЛС на основу њене пријаве и сачиниће ужи избор  кандидата који могу бити позвани да допуне и дораде своје пријаве током фазе селекције;
 • Комисија ће посетити ЈЛС које су ушле у ужи избор, ради утврђивања стања на терену;
 • На основу пријаве и прикупљених информација на терену, Комисија ће утврдити ужу листу ЈЛС које су ушле у фазу селекције.

Друга фаза  - селекција:

 • Пројекти ће се рангирати на бодовној листи од најбоље до најслабије оцењеног;
 • ЈЛС које су ушле у ужи избор, допуњују и дорађују своје пријаве како би их ускладили са критеријумима узимајући у обзир препоруке и смернице наведене у извештају Комисије састављеном након фазе предселекције;
 • ЈЛС које су ушле у ужи избор биће позване да презентују свој програм Комисији;
 • Комисија саставља извештај и доноси одлуку о избору ЈЛС  за одређену годину;
 • Изабраним ЈЛС исплаћују се наменска средства на име суфинансирања предложеног културног програма који је одобрен од стране Комисије.

Трећа фаза: имплементација

 • Посебна комисија, именована од стране Министарства, прати спровођење програма и израђује евалуациони извештај;
 • Град у фокусу дужан је да, према плану мониторинга и евалуације и посебним захтевима Комисије за праћење имплементације програма, достави извештаје и друга документа, као и да континуирано и одговорно сарађује са Министарством. 

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic