Конкурс Градови у фокусу 2017

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), Закона о потврђивању Конвенциje о заштити и унапређењу разноликости културних израза (Париз, 2005) („Службени гласник РС“, бр. 42/09), Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн. и 95/2015 - усклађени дин. изн.) и  Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, брoj: 105/16)                                    

 

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
расписује
К О Н К У Р С
 
ГРАДОВИ У ФОКУСУ 2017

 

У оквиру програма ГРАДОВИ У ФОКУСУ, Министарство културе и информисања Републике Србије (у даљем тексту: Министарство) расписује конкурс под називом Градови у фокусу 2017, који пружа прилику јединицама локалних самоуправа (у даљем тексту: ЈЛС) да у сарадњи са установама, уметничким и другим удружењима регистрованим за обављање делатности културе, појединцима (уметницима, сарадницима, односно стручњацима у култури) као и другим субјектима у култури, унапреде своје капацитете у култури и културну понуду. Изабрaне ЈЛС, понеће титулу Град у фокусу, која ће им омогућити да буду препознате као релевантни национални центри развоја културе и на тај начин постану видљивије на културној мапи Србије и Европе.

 

Предмет конкурса је подстицање локалног развоја кроз подршку годишњим програмима културних активности које се реализују на територији одабране ЈЛС. Годишњe предлоге програма ЈЛС ће достављати у виду конкурсне документације - пројекта.

 

Општи циљеви Програма:

 1. Унапређена област културе и уметности у локалним срединама;
 2. обогаћен културни живот;
 3. подстакнут развој креативности и културне разноликости;
 4. препознате специфичности културног идентитета и одрживог развоја локалне заједнице.

 

Програм Градови у фокусу допринеће остварењу циљева Министарства који се односе на успостављање предвидиве и конзистентне културне политике која обухвата савремено стваралаштво, културне индустрије, заштиту и унапређење културног наслеђа, као и унапређење регионалне и међународне сарадње.

 

Специфични циљеви Програма

 1. Подстакнут допринос културе дугорочном и одрживом развоју ЈЛС у складу са њиховим стратешким  приоритетима;
 2. ојачани капацитети културе на локалном нивоу, као и унапређена међуресорна (образовање, истраживање, животна средина, урбани развој, социјална политика, економски развој и културни туризам) и међусекторска сарадња (јавни, приватни и цивилни сектор);
 3. обогаћена културна понуда и подигнут квалитет садржаја;
 4. очувана и унапређена културна разноликост и интеркултурни дијалог;
 5. унапређена и осавремењена културна инфраструктура;
 6. заштићени и ревитализовани споменици културе;
 7. унапређена регионална и међународнa културнa разменa и сарадњa;  
 8. унапређена доступност културних садржаја свим грађанима и подстакнута културна партиципација, са посебним освртом на осетљиве друштвене  групе;
 9. створено подстицајно окружењe за креативне изразе самосталних уметника и појединаца у култури.

 

Услови/право учешћа на конкурсу

Конкурс је отворен за ЈЛС у Републици Србији.[1]

Подносилац пријава је искључиво ЈЛС.

Приликом избора ЈЛС, водиће се рачуна о равномерној регионалној заступљености.

С обзиром да су подносиоци пројекта ЈЛС, сви субјекти у култури независно од овог Програма, имају право да са другим пројектима аплицирају на остале конкурсе Министарства за суфинанирање пројеката у датој години.

Поред Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, брoj: 105/16) посебно ће се вредновати:

 • Квалитет, концепт садржаја и формат представљања (број и разноликост планираних културних догађаја и манифестација на годишњем нивоу локалног, националног и међународног карактера, релевантност садржаја, модели евалуације и индикатори, укљученост организација цивилног друштва и привредних субјеката, партиципација становништва, посебно осетљивих друштвених група у реализацији програма, афирмисање специфичности локалних културних идентитета);
 • реалан буџет (реална буџетска пројекција, стабилна и одржива финансијска конструкција уз учешће алтернативних извора финансирања, у којој мери предлог буџета прати реализацију планираних активности пројекта, структура буџета према намени: програми, инвестициона и инфраструктурна улагања и опрема, (искључиво уз комплетну и завршену документацију);
 • капацитети ЈЛС, ресурси за реализацију пројеката (људски, организациони, финансијски и просторни ресурси);
 • видљивост пројекта (маркетиншки план активности);
 • допринос пројекта унапређењу културне разноликости и интеркултурног дијалога, а у складу са Конвенцијом о заштити и унапређењу разноликости културних израза, Унеско 2005.

 

Општи план финансирања:

Програм под називом Градови у фокусу финансирају Министарство и ЈЛС. Посебно ће се, приликом селекције, вредновати постојање других извора (су)финансирања, које ће ЈЛС обезбедити у својим буџетима, као и  учешће спонзора.

 

Пријаве се подносе на конкурсном формулару и достављају у штампаној и електронској форми Министарству у року од 45 дана, од дана расписивања конкурса.

 

Резултати конкурса биће објављени на званичној интернет страници Министарства.

Конкурс траје од 20. јануара до 6. марта  2017. године.

Пријаве се достављају у једном (1) примерку, поштом на адресу:

Министарство културе и информисања

Влајковићева бр.3, 11000 Београд

са назнаком - Конкурс Градови у фокусу 2017

и електронским путем, на адресу: gradoviufokusu@kultura.gov.rs

Формулар за пријаву може се преузети на званичној интернет страни Министарства www.kultura.gov.rs

Достављени материјали се не враћају.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

Дани отворених врата су уторак и четвртак у просторијама Министарства културе и информисања (по заказивању).

Контакт особе:

Ђурђијана Јовановић (тел: 011 3398 880; djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs)

Весна Марицки Остојић (тел: 011 292 78 98; vesna.maricki.ostojic@kultura.gov.rs)

 

Фазе селекције

 

Прва фаза – предселекција:

 • Комисија оцењује сваку ЈЛС на основу њене пријаве и сачињава шири избор ЈЛС, уз могућност допуне и дораде пријаве током фазе селекције;
 • Комисија посећује ЈЛС које су ушле у ужи избор, ради утврђивања стања на терену;
 • На основу пријаве и прикупљених информација на терену, Комисија утврђује ужи избор ЈЛС.

 

Друга фаза  - селекција:

 • ЈЛС које су ушле у ужи избор, допуњују и дорађују своје пријаве како би их ускладили са препорукама и смерницама наведеним у извештају Комисије састављеном након фазе предселекције;
 • ЈЛС које су ушле у ужи избор биће позване да презентују свој програм Комисији;
 • Комисија саставља извештај и доноси одлуку о избору ЈЛС  за одређену годину;
 • Изабраним ЈЛС исплаћују се наменска средства на име суфинансирања предложеног културног програма који је одобрен од стране Комисије.

 

Трећа фаза – имплементација:

 • Посебна комисија, именована од стране Министарства, прати спровођење програма и израђује евалуациони извештај;
 • Град у фокусу дужан је да, према плану мониторинга и евалуације и посебним захтевима Комисије за праћење имплементације програма, достави извештаје и друга документа, као и да континуирано и одговорно сарађује са Министарством. 
 

[1] Београд и Нови Сад неће бити разматрани, имајући у виду напредну културну инфраструктуру ових градова

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic