Конкурс Градови у фокусу 2019

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник  РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн. и 95/15 - усклађени дин. изн.) и  Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  ("Службени гласник РС“, брoj: 105/16 и 112/17),

 
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
 
Расписује
К О Н К У Р С
ГРАДОВИ У ФОКУСУ 2019

 

У оквиру програма ГРАДОВИ У ФОКУСУ, Министарство културе и информисања Републике Србије (у даљем тексту: Министарство), расписује конкурс под називом Градови у фокусу 2019, који пружа прилику јединицама локалних самоуправа (у даљем тексту: ЈЛС) да у сарадњи са установама, уметничким и другим удружењима регистрованим за обављање делатности културе, појединцима (уметницима, сарадницима, односно стручњацима у култури) као и другим субјектима у култури, унапреде своје капацитете у култури и културну понуду. Изабрaне ЈЛС понеће титулу - Град у фокусу, која ће им омогућити да буду препознате као релевантни национални центри развоја културе и на тај начин постану видљивије на културној мапи Републике Србије и Европе.

 

Предмет конкурса је подстицање локалног развоја кроз подршку годишњим програмима културних активности које се реализују на територији одабране ЈЛС. Годишњe предлоге програма ЈЛС ће достављати у виду конкурсне документације -пројекта.

 

Општи циљеви Програма:

 1. Унапређена област културе и уметности у локалним срединама;
 2. oбогаћен културни живот;
 3. подстакнут развој креативности и културне разноликости;
 4. препознате специфичности културног идентитета и одрживог развоја локалне заједнице.

 

Програм Градови у фокусу допринеће остварењу циљева Министарства који се односе на успостављање предвидиве и конзистентне културне политике која обухвата савремено стваралаштво, културне индустрије, заштиту и унапређење културног наслеђа, као и унапређење регионалне и међународне сарадње.

 

Специфични циљеви Програма

 1. Подстакнут допринос културе дугорочном и одрживом развоју ЈЛС у складу са њиховим стратешким  приоритетима;
 2. ојачани капацитети културе на локалном нивоу, као и унапређена међуресорна (образовање, истраживање, животна средина, урбани развој, социјална политика, економски развој и културни туризам) и међусекторска (јавни, приватни и цивилни сектор) сарадња;
 3. обогаћена културна понуда и подигнут квалитет садржаја;
 4. очувана и унапређена културна разноликост и интеркултурни дијалог;
 5. унапређена и осавремењена културна инфраструктура;
 6. заштићени и ревитализовани споменици културе;
 7. унапређена регионална и међународнa културнa разменa и сарадњa;
 8. унапређена доступност културних садржаја свим грађанима и подстакнута културна партиципација са посебним освртом на осетљиве друштвене  групе;
 9. створено подстицајно окружењe за креативне изразе самосталних уметника и појединаца у култури.

 

Услови/право учешћа на конкурсу

Конкурс је отворен за ЈЛС у Републици Србији.[1]

Подносилац пријава је искључиво ЈЛС (град или општина).

Приликом избора ЈЛС водиће се рачуна о равномерној регионалној заступљености.

 

С обзиром да су подносиоци пројекта ЈЛС, сви субјекти у култури независно од овог Програма, имају право да са другим пројектима аплицирају на остале конкурсе Министарства за суфинанирање пројеката у датој години.

 

Поред критеријума који су предвиђени Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе, посебно ће се водити рачуна и о:

 

 • Квалитету, концепту садржаја и формату представљања (броју и разноликости планираних културних догађаја и манифестација на годишњем нивоу локалног, националног и међународног карактера, релевантности садржаја, моделима евалуације и индикаторима, укључености организација цивилног друштва и привредних субјеката, партиципацији становништва а посебно осетљивих друштвених група у реализацији програма, афирмисању специфичности локалних културних идентитета и тсл.);
 • буџету (избалансираности и свеобухватности структуре буџета према: области, програмима и инвестиционим и инфраструктурним улагањима);
 • степену поседовања потребне документације за реализацију инфраструктурних подпројеката
 • видљивости пројекта (маркетиншки план активности);

 

Општи план финансирања:

Поред тога што програм Градови у фокусу финансирају Министарство и ЈЛС, посебно ће се, приликом селекције водити рачуна и о постојању других извора (су)финансирања, које ће ЈЛС обезбедити у својим буџетима.

 

Приликом планирања буџета, обавезно је уврстити и трошкове стручног надзора за инфраструктурне подпројекте као и трошкове екстерне ревизије пројекта.

 

Пријаве се подносе на конкурсном формулару и достављају у штампаној и електронској форми Министарству у року од 33 дана, од дана објављивања конкурса.

Пријава на Конкурс траје од  17. децембра 2018. године до 18. јануара 2019. године.

Решење о избору пројеката и висини додељених средстава биће донето најкасније до 15. марта 2019. године.

Резултати конкурса биће објављени и на званичној интернет страници Министарства.

 

Пријаве се достављају у два (2) примерка, поштом на адресу:

 

Министарство културе и информисања

Влајковићева бр.3, 11000 Београд

са назнаком - Конкурс Градови у фокусу 2019

и електронским путем, на адресу: gradoviufokusu@kultura.gov.rs.

 

Формулар за пријаву и Изјава може се преузети на званичној интернет страни Министарства: www.kultura.gov.rs

Достављени материјали се не враћају.

 

НАПОМЕНА: Неблаговремене и недопуштене пријаве, биће одбачене.

У случају непотпуне и неразумљиве пријаве Министарство обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди поднесак и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року

Дани отворених врата су уторак и четвртак у просторијама Министарства културе и информисања (по заказивању).

 

Контакт особa:

Ђурђијана Јовановић

тел: 011 3398 880;

моб: 064 670 5316;

инт. адр.: djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs;

 


[1]Београд и Нови Сад неће бити разматрани, имајући у виду напредну културну инфраструктуру ових градова

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic