Конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање проjеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури за 2013. годину

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09) и Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије („Службени гласник РС“,  бр.57/10 и90/11)  МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА расписује

К О Н К У Р С

ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање проjеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури за 2013. годину

Конкурс се односи на пројекте из следећих области:

1) музике  (стваралаштво, продукција, интерпретација);

2) сценског стваралаштва и интепретације (области: драма, опера, балет и плес);

 

3) визуелних (ликовних и примењених) уметности, мултимедије и архитектуре;

 

4) књижевности - манифестације и награде;

 

5) издавачкe делатности – периодичне публикације из области уметности и културе;

 

6) кинематографије и аудио-визуелног стваралаштва

(само филмски фестивали, манифестације, радионице и колоније);

 

7) изворног народно и аматерског стваралаштва;

 

8) научноистраживачке и едукативне делатности у култури; 

као и

 

9) културне делатности националних мањина у Републици Србији;

 

10) културне делатности Срба у иностранству;

 

11) културне делатности особа са инвалидитетом;

 

12) културне делатности деце и за децу и младе.

О избору пројеката по расписаном Конкурсу одлучују стручне комисије које образује Министарство културе и информисања и то за сваку уметничку област посебно.     

Мерила за избор пројеката који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије по областима у култури одређена су у члану 6. Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури  који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије.

Пројекти који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије морају да испуњавају најмање три од следећих критеријума:

1) квалитет, значај и садржајна иновативност понуђеног пројекта;

2) подстицање разноликости културних израза;

3) одрживост пројекта;

4) обезбеђивање услова за доступност културних вредности грађанима и омогућавање њиховог масовног коришћења;

5) промовисање културе Републике Србије у свету и њихова укљученост у међународне мреже и пројекте;

6) подстицање дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у култури;

7) подстицање културног и уметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и доступност културних садржаја особама са инвалидитетом;

8) обезбеђивање услова за остваривање и заштиту културног идентитета националних мањина у Републици Србији и Срба у иностранству;

9) омогућавање услова за равномеран културни развој у Републици Србији и децентрализацију културе;

10) примена нових технологија и умрежавање;

11) да су у функцији обележавања најзначајнијих јубилеја у култури;

12) дугорочност пројекта;

13) реалан финансијски план и различити облици финансирања (копродукција, партнерство и слично);

14) да је аутор, односно организатор пројекта извршио своје обавезе према учесницима у досадашњим пројектима и Министарству.

Право учешћа на овом конкурсу имаjу: установе, уметничка и друга удружења и организациjе/правна лица, као и поjединци са териториjе Републике Србиjе, осим за редни броj10, где право учешћа имаjу и правна лица изван териториjе Републике Србиjе.

Право учешћа на овом конкурсу немаjу установе културе чији је оснивач Република Србија, који се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

У обзир ће се узимати приjаве достављене:

  1.  искључиво поштом(адреса: Министарство културе и информисања,Влаjковићева 3, Београд, са назнаком „К О Н К У Р С ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање  проjеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури за 2013. годину“), поjединачно за сваки проjекат/програм;
  2. На коверти је обавезно назначити поред назнаке за „К О Н К У Р С ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање  проjеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури за 2013. годину“ област за коју се пријављује, а у складу са првом страном пријавног Формулара;
  3. у 4 примерка (осим за редни броj 9, где jе неопходно доставити 5 примерака) на Формулару за приjаву на  К О Н К У Р С ради прикупљања предлога з а финансирање или суфинансирање проjеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури за 2013. годину (у даљем тексту Формулар за све области конкурса).

 

На званичној интернет страни Министарстваwww.kultura.gov.rs, могу се преузети формулари за учешће на конкурсу:

  • Формулар за све области конкурса
  • Формулар за програме националних мањина у Републици Србиjи (за категориjу под редним броjем 9)
  • Формулар за програме српског народа коjи живи изван Републике Србиjе (за категориjу под редним броjем 10)

Конкурс за све наведене области отворен je од 27.октобра 2012.године до  27. новембра  2012.године.

Конкурсни материjал се не враћа!

Резултати овог конкурса ће бити обjављени на званичној интернет страни  Министарства културе и информисања

Посебно ће бити обjављен и конкурси за:

·  откуп публикација за библиотеке

· издавачку делатност – капитална дела која се објављују на српском језику из области културе и   вредна дела из области домаће и преводне књижевности  

· превођење репрезентативних дела српске књижевности у иностранству

·  кинематографија – производњу домаћег филма

Додатне информације

За сва питања везана за процедуре пријављивања на конкурс заинтересовани се могу обратити  на следеће телефоне Министарства културе и информисања / сваког радног дана од 9.00 до 12.00 часова/, као и на наведене електронске адресе :

 

       Област позоришта и плеса       

       011 3398880  

       djurdjijana@kultura.gov.rs

 

       Област музике

       011 3398614    

       dragana.mit@kultura.gov.rs

 

       Област визуелних уметности  

       011 3398026

       dimitrije.tadic@kultura.gov.rs

 

       Област књижевности и издаваштва

       0113398652

       t.bojovic@kultura.gov.rs

 

       Област  кинематографије     

       011 3398356

       amr@kultura.gov.rs

 

       Културне активности особа са ивалидитетом 

       011 3398880

       aleksandra@kultura.gov.rs

 

       Научно истраживачки рад    

       011 3398880

       aleksandra@kultura.gov.rs

 

       Културне делатности националних мањина у

       Републици Србији   

       011 3398880

       aleksandra@kultura.gov.rs

 

       Културне делатности Срба у иностранству  

       011 3398295

       marko.despotovic@kultura.gov.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic