Конкурс за финансирање и суфинансирање проjеката из области савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2014. години

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09) и Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 57/10, 90/11, 61/13) Министарство културе и информисања расписује Конкурс за финансирање и  суфинансирање проjеката из области савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2014. години

Конкурс се односи на пројекте из следећих области:

 

 1. музике  (стваралаштво, продукција, интерпретација);
 2. сценског стваралаштва и интепретације (области: драма, опера, балет и плес);
 3. визуелних (ликовних и примењених) уметности, мултимедије и архитектуре;
 4. књижевности - манифестације и награде;
 5. издавачкe делатности – периодичне публикације из области уметности и културе;  
 6. издавачке делатности –капитална дела која се објављују на српском језику из области културе и вредна дела из области домаће и преводне књижевности
 7. кинематографије и аудио-визуелног стваралаштва ( само филмски фестивали, манифестације, радионице и колоније);
 8. изворног народно и аматерског стваралаштва;
 9. научноистраживачке и едукативне делатности у култури;
 10. културне делатности националних мањина у Републици Србији
 11. културне делатности особа са инвалидитетом;
 12. културне делатности деце и за децу и младе.

 

Предмет конкурса jе финансирање и суфинансирање пројеката у области савременог уметничког стваралаштва, као и финансирање и суфинасирање културних делатности националних мањина у Републици Србији, културних делатности особа са инвалидитетом, културних делатности деце и за децу и младе,као и научно истраживачке и едукативне делатности у култури, а чија је реализација током 2014.године.    

Циљ конкурса jе: стварање подстицајног окружења за развој свих области уметничког стваралаштва и усклађен културни развој у Републици Србији.

Приоритети финансирања и суфинасирања пројеката по областима :

 

           1.   Музика (стваралаштво,продукцијa,интерпетацијa):

-Концерти и концертна гостовања

-међународни мајсторски семинари, радионице и такмичења у области музике, који представљају  извођачку и едукативну платформу за младе музичке уметнике, односно, један од облика њихове даље афирмације;

2. Сценско  стваралаштво и интепретације (драма, опера, балет и плес

- Фестивали – јасног уметничког концепта, одрживи, који доприносе  јачању капацитетa установа културе чији су оснивачи локална самоуправа, као и равномерној доступности културних садржаја у Србији;

-  Пројекти - установа, организација цивилног друштва и појединаца који доприносе унапређењу разноликости културних израза, равномерној доступности културних садржаја у Србији , те јачању капацитета установа културе и организација цивилног друштва у области сценског стваралаштва и интерпретацији;

- Регионалне копродукцијe и гостовања - установа, организација цивилног друштва и појединаца које доприносе промоцији културних вредности Србије у иностранству и мобилности уметника и културних радника у области сценског стваралаштва и интерпретације ;

            3. Визуелне (ликовних и примењених) уметности, мултимедије и архитектуре  

- Годишњи програми галерија и изложбених простора (са могућношћу финансирања куповине техничке опреме и уређења изгледа галерија и изложбених простора - кречење, куповина постамената и другог мобилијара, радови мањег обима за потребе извођења програма, и сл.).

- Пројекти који подразумевају настајање нове уметничке продукције (кроз подршку самосталним пројектима уметника, кустоса и других професионалаца у култури, као и кроз подршку годишњим програмима галерија и изложбеним просторима, ликовним колонијама и резиденцијалним програмима, и др.);

- Међународни пројекти домаћих организација и професионалаца у култури, а посебно они који се реализују у региону и у иностранству (самостални пројекти домаћих уметника, кустоса и других професионалаца у култури, и њихово учешће у групним међународним пројектима који се реализјују у региону и у иностранству, пројекти сарадње домаћих и релевантних иностраних организација, и др.);

            4. Књижевности - манифестације и награде  

    - Пројекти који доприносе представљању књижевних дела и стваралачког   опуса домаћих аутора;

  - Пројекти који доприносе успостављању непосредне међународне културне сарадње установа у области књижевног стваралаштва;

    - Пројекти који имају традицију са потврђеним угледом у стручној јавности;

          5. Издавачкe делатности – периодичне публикације из области уметности и културе  

      - Пројекти са изразито квалитетном реализацијом у погледу садржаја и техничке опремљености публикације;

        - Пројекти са потврђеним угледом у  стручној јавности;

        - Пројекти са иновативним приступом у реализацији ;

          6. Издавачке делатности – капитална дела која се објављују на српском језику из области културе и вредна дела из области домаће и преводне књижевности

 - Издавачки пројекти који значајно доприносе унапређењу и развоју културе и  хуманистичких наука у Републици Србији и презентују врхунске уметничке вредности;

        - Реализацијa пројеката који презентују националну културу и уметност;

7. Кинематографија и аудио-визуелно стваралаштво (само филмски фестивали, манифестације, радионице и колоније)

            - Филмске манифестације и награде, фестивали и јавне филмске приредбе, са    јасним уметничким концептом,које доприносе децентрализацији културе;

              - Програми едукације филмских радника (радионице, колоније, едукација);

            - Културно-образовни програми којима се чине доступним кинематографска и аудио визуелна култура и на врхунски начин популарише уметност филма;

8. Изворно народно и аматерског стваралаштва

   - Пројекти који подстичу и унапређују развој креативних индустрија, инкорпорирају и примењују специфична знања и вештине из народне културе на плану савременог стваралаштва;

   - Обуке, креативне радионице, семинари и образовни програми- аматеризам као додатно образовање;

   - Подршка културно-уметничком стваралаштву кроз сарадњу аматерских клубова који делују у Србији и Срба у иностранству, уметничке смотре, колоније, песнички сусрети, фестивали, конкурси и такмичења;

9. Научноистраживачке и едукативне делатности у култури

   - Научноистраживачки радови који доприносе развоју културне политике, унапређењу рада установа културе, професионализацији запослених у установама културе, праћењу „добрих пракси“, код нас и у свету,те сарадњи и умрежавању појединаца и установа;

  - Подстицај развијању концепта креативних индустрија;

10. Културне делатности националних мањина у Републици Србији

  - Пројекти који доприносе унапређењу рада установа културе, а у циљу повећане доступности културног садржаја : активан приступ планирању програма, његова отвореност и комуникативност, могућност пласирања ширем кругу корисника (превођење, титловање, синхронизација и сл.), мотивисаност за сарадњу и умрежавање, јачање капацитета људских ресурса;

  - Пројекти који доприносе јачању професионализације рада уметника и радника у култури, припадника националних мањина: сарадња са стучним установама и појединцима, едукације, учешће појединаца - професионалаца, припадника националних мањина, у програмима у области културе који нису уско национално конципирани;

   - Копродукције и гостовања у земљи и региону: професионално стваралаштво као репрезентативно и за мањине и за већинско становништво и као могућност за сарадњу и презентовање културне сцене Србије;

11. Културне делатности особа са инвалидитетом

- Пројекти који доприносе унапређењу рада установа културе кроз активан приступ припрему програма у складу са потребама особа са инвалидитетом, (превођење, титловање, синхронизација, инфо табле на брајевом писму и сл.);

- Професионализација људских ресурса: сарадња са стучним установама и појединцима, едукације, учешће појединаца – професионалаца ;

      - Пројекти са јасно профилисаним циљним групама особа са инвалидитетом;

      - Партиципативни пројекти;

12. Културне делатности деце и за децу и младе

    - Пројекти који подстичу истраживачки рад и креативно мишљење кроз    дебате, семинаре, трибине и сусрете;

    - Пројекти са тенденцијом за јачање базе за подстицање талената, програми у којима се подстиче самосталан рад уметника са младима, континуиране и стручне активности са децом и младима;

             - Независна омладинска уметничка продукција.

Конкурс није намењен следећим пројектима :

 

1) Пројектима који су везани за реконструкцију или изградњу нових објеката за културне намене;

2) Појединачним пројектима који су већ подржани на претходним конкурсима министарства (осим  фестивала, манифестација и ликовних колонија које се одржавају сваке године);

3) Производњи филмова и филмској продукцији, продукцији тв серијала и подршци биоскопима;

4) Пројектима са изразито комерцијалним ефектима, те музичким приредбама, туристичко-привредним  и естрадним манифестацијама и другим комерцијалним пројектима;

5) Пројектима који су претходних година већ били финансирани буџетским средствима, а нису реализовани или су средства ненаменски трошена;

6) У области архитектуре - пројектима који се односе на изградњу архитектонских објеката, већ ће се у обзир узимати само пројекти који архитектуру разматрају у ширем контексту (активизам, уметничко и критичко разматрање друштвеног аспекта архитектуре и урбанизма, интервенције у јавном простору које укључују архитектонске целине и појединачне објекте, и сл.);

7)  Пројектима из области заштите културне баштине и медија.

О избору пројеката по расписаном Конкурсу одлучују стручне комисије које образује Министарство културе и информисања и то за сваку уметничку област посебно.

Мерила за избор пројеката који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије по областима у култури одређена су у члану 6. Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури  који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије (видети на www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi ).

Пројекти који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије морају да испуњавају најмање три од следећих критеријума: 

 

1) квалитет, значај и садржајна иновативност понуђеног пројекта;

2) подстицање разноликости културних израза;

3) одрживост пројекта;

4) обезбеђивање услова за доступност културних вредности грађанима и омогућавање њиховог масовног коришћења;

5) промовисање културе Републике Србије у свету и њихова укљученост у међународне мреже и пројекте;

6) подстицање дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у култури;

7) подстицање културног и уметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и доступност културних садржаја особама са инвалидитетом;

8) обезбеђивање услова за остваривање и заштиту културног идентитета националних мањина у Републици Србији и Срба у иностранству;

9) омогућавање услова за равномеран културни развој у Републици Србији и децентрализацију културе;

10) примена нових технологија и умрежавање;

11) да су у функцији обележавања најзначајнијих јубилеја у култури;

12) дугорочност пројекта;

13) реалан финансијски план и различити облици финансирања (копродукција, партнерство и слично);

14) да је аутор, односно организатор пројекта извршио своје обавезе према учесницима у досадашњим пројектима и Министарству

Право учешћа на овом конкурсу имаjу: установе, уметничка и друга удружења и организациjе/правна лица, као и поjединци са териториjе Републике Србиjе.

Право учешћа на овом конкурсу немаjу установе културе чији је оснивач Република Србија, који се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

Један пројекат може бити пријављен само на једном конкурсу министарства.

 

Формуларе за учешће на конкурсу можете преузети овде:
 • Формулар за све области конкурса (осим под бројем 6. и 10.)
 • Формулар за културне делатности националних мањина  (за област под бројем 10 )
 • Образац 1. и Образац 2. (за област под бројем 6 - издавачке делатности –капитална дела која се објављују на српском језику из области културе и вредна дела из области домаће и преводне књижевности )
као и
 • Упутство о начину праћења, спровођења финансираних и суфинансираних пројеката у култури 

 

У прилогу формулара доставити за све области конкурса:

 

 1. Податке о институцији (удружењу) која подноси пријаву.

 2. У случају појединца доставити професионалну биографију;

 3. Копију регистрације подносиоца код надлежног органа са описом делатности за коју је подносилац регистрован

 4. Удружења у култури односно задужбине и фондације у култури  уз пријаву  обавезно достављају:

- уверење (потврду, извод) да је удружење,задужбина или фондација уписано у регистар надлежног органа;

       - оверену фотокопију извода из статута удружења, односно статута или другог општег акта задужбине, односно фондације у коме је утврђено да се циљеви удружења, задужбине или фондације остварују у области културе у којој се пројекат реализује.

 1. Детаљно разрађен опис пројекта,а посебно  за манифестације и фестивале неопходно је доставити детаљан програм и списак учесника

 2. Доказ о партнерству и сарадњи /уговор, споразум, и сл./

 3. Списак учесника пројекта и бар једну професионалну биографију

 4. Детаљно разрађен буџет

 5. Позивно писмо за пројекте у области међународне сарадње

 6. Додатну визуелну и аудио документацију о претходним пројектима (ако постоји), као и за пројекат са којим се конкурише; 

 

Посебни захтеви :

         

  1. Музика (стваралаштво,продукција,интерпретација)-(Област под бројем 1) 

 • Код концертних гостовања по Србији:
 • сагласност локалног организатора за наведено гостовање;
 • Манифестације и фестивали:
 1. програм фестивала  (детаљан опис музичког сегмента)
 2. музички извођачи и њихове професионалне биографије
 3. циљ и значај фестивала (укратко образложити)
 4. време, место и концертни простор(и)  одржавања.

 

2. Издавачкe делатности – периодичне публикације из области уметности и културе (Област под бројем 5) 

 доставити:

- техничке податке о периодичној публикацији (медиј, формат, папир, тираж), динамика излажења у 2013. години и примерак часописа/листа или рукопис за први број ;

    3. Издавачке делатности – капитална дела која се објављују на српском језику из области културе и вредна дела из области домаће и преводне књижевности  (Област под бројем 6) 

 доставити :

- уредно попуњени конкурсни образац (Образац бр. 1 и Образац бр. 2) у седам  примерака;

- комплетну копију готовог рукописа дела (ако је реч о делу на српском језику) или најмање два штампарска табака превода дела и комплетну копију оригинала дела на изворном језику (ако је реч о преводу на српски језик), или детаљни опис издавачког пројекта са динамиком рада и финансијским предрачуном по фазама реализације пројекта (ако је реч о обимном издавачком пројекту чија реализација подразумева вишегодишњи рад на издавању једног наслова), и то 4 примерака у електронској (на CD-у) и један у папирној форми;

- био-библиографију аутора (и преводиоца);

-доказе о регулисаним ауторским правима;

- потписану стручну рецензију дела;

    4. Културна делатност националних мањина у Србији (област под бројем 10 )

 доставити:

– када се конкурише за област периодичних публикација из области уметности и културе – детаљан опис концепције часописа, техничке податке о публикацији (медиј, формат, папир, тираж), језик/језике на коме излази, динамику излажења и примерак последњег броја часописа/листа или рукопис за први број;

– када се конкурише за област издавачке делатности  - техничке податке о публикацији (медиј, формат, папир, тираж), језик/језике на коме излази, жанр публикације, кратак садржај дела, податке о уреднику издања, односно одговорном лицу за издање, или имена чланова уређивачког одбора (име и презиме, контакт телефон и мејл), био-библиографију аутора (преводиоца), доказе о регулисаним ауторским правима (аутор, преводилац, илустратор...), потписану стручну рецензију дела, завршен рукопис дела у писаној форми и један у електронској.

У обзир ће се узимати само приjаве које су :
 1. потпуне и уредно сложене у складу са горе наведеним редоследом, по појединачном примерку, формулари (преузети  са  званичне интернет презентације Министарства културе и информисања,а у складу са облашћу за коју се конкурише)  попуњени прецизно и у складу са захтевима у формулару, са финансијским средствима исказаним искључиво у динарима. Пријаве написане руком и писаћом машином нису прихватљиве;
 2. достављене искључиво поштом, (адреса: Министарство културе и информисања, Влаjковићева 3, Београд, са назнаком „К О Н К У Р С за финансирање или суфинансирање  пројеката из области савременог стваралаштва за 2014. годину“), поjединачно за сваки проjекат ;
 3. на коверти јасно означене, поред назнаке за „К О Н К У Р С за финансирање или суфинансирање  пројеката из области савременог стваралаштва за 2014. годину “, за коју област  се пријављују, а у складу са првом страном пријавног Формулара;
 4. достављене у 7 примерaка.

 

Конкурс за све наведене области отворен je од 21. децембра 2013. године до 21.јануара 2014. године.

 

Конкурсни материjал се не враћа.

Резултати овог конкурса ће бити обjављени на званичној Интернет страници  Министарства културе и информисања, најкасније 45 дана од датума закључења конкурса. На тај начин ће Министарство културе и информисања обавестити све подносиоце пријава и ширу јавност о резултатима конкурса.

 

ВАЖНE НАПОМЕНE:

 

1. Конкурсне комисије Министарства културе и информисања разматрају пријављене пројекте и доносе одлуку о финансирању или суфинансирању пријављеног пројеката на основу приложене документације и у њој наведених података о пројекту,  а  средства се додељују наменски за конкретан пројекат, те НИЈЕ МОГУЋЕ вршити накнадну промену корисника средстава нити промену самог пројекта / уместо изабраног пројекта предложити други пројекат , тј. вршити пренамену опредељених средстава/.

2. Везано за наменско коришћење додељених буџетских средстава, посебно наглашавамо  да трошкови пројекта морају бити :

 • неопходни за спровођење активности и да су усаглашени са принципима законитости и економичног финансијског управљања што се нарочито односи на вредност уложеног новца и делотворност трошкова (добијања правих вредности за уложени новац);
 • стварни трошкови подносиоца пријаве или његових партнера током периода реализације пројекта;
 • евидентирани током реализације пројекта, у обрачунима или пореским документима подносиоца пријаве или његових партнера, те да су препознатљиви и проверљиви, и подржани оригиналном документацијом на основу чијих копија се правдају Министарству културе и информисања Републике Србије.

Такође, следећи трошкови не могу бити финансирани средствима Министарства културе и информисања : трошкови исхране и пића (осим у резиденцијалним програмима), такси услуга, горива, поштанских услуга, стационарних и мобилних телефона, комуналија, те канцеларијског  материјала.

3. Пријаве које стигну ван прописаног рока, биће одбачене.  

Посебно ће бити обjављен и конкурси за:

 • откуп публикација за библиотеке
 • откуп уметничких дела

Додатне информациjе се могу добити у Министарству културе и информисања сваког радног дана од 12.00 до 14.00 часова на наведене бројеве телефона, као и на наведене електронске адресе:

Сценско стваралаштво              011 3398880, djurdjijana@kultura.gov.rs

Музика                                             011 3398614, dragana.mit@kultura.gov.rs

Визуелне уметности                    011 3398026, dimitrije.tadic@kultura.gov.rs

Књижевност и издаваштво       011 3398295, marko.despotovic@kultura.gov.rs

Кинематографија                          011 2927837, tijana.despotovic@kultura.gov.rs

Културна делатност особа са ивалидитетом, Научно истраживачки рад, Културна делатност националних мањина у Републици Србији                                            011 3398880, aleksandra@kultura.gov.rs

Изворно народно и аматерско стваралаштво, Културна делатност деце и за децу и младе   011 2927834, vesna.removic@kultura.gov.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic