Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области културног наслеђа у Републици Србиjи у 2019. години

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09,13/16  и 30/16-испр.) и Уредбe о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, aутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17), а у складу са Законом о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“, број: 95/18)

Република Србија
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор за културно наслеђе
расписује
К О Н К У Р С
за финансирање или  суфинансирање проjеката из области културног наслеђа у Републици Србиjи у 2019. години

 

Конкурс се односи на пројекте из следећих области:

 

 1. откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање непокретним културним наслеђем;
 2. откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање археолошким наслеђем;
 3. откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање музејским наслеђем;
 4. откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање архивском грађом;
 5. откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање нематеријалним културним наслеђем;
 6. откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање старом и ретком библиотечком грађом и
 7. библиотечко-информациона делатност.

 

Конкурс за све наведене области отворен je од 21. јануара до 21. фебруара 2019. године.

 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА jе финансирање или суфинансирање пројеката у областима откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, коришћења и управљања културним наслеђем и библиотечко-информационе делатности.

 

ОПШТИ ЦИЉ КОНКУРСА jе допринос очувању, истражености, заштити, одрживом коришћењу и доступности културног наслеђа, као и унапређење делатности заштите културног наслеђа и библиотечко-информационе делатности у Републици Србиjи.

 

Приоритети финансирања или суфинансирања пројеката по областима:

 

1. Откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање непокретним културним наслеђем:

 • Извођење радова на конзервацији, рестаурацији и одрживом коришћењу непокретног културног наслеђа;
 • Израда пројеката за конзерваторско-рестаураторске радове и одрживо коришћење непокретног културног наслеђа;
 • Унапређење делатности заштите непокретног културног наслеђа јачањем капацитета установа заштите (радови на текућем и инвестиционом одржавању културних добара - објеката у којим су седишта установа заштите, набавка административне опреме и стручно усавршавање запослених);  
 • Презентација и тумачење непокретног културног наслеђа којим се унапређује његова доступност и одрживо коришћење;
 • Подстицање знања и едукација у области непокретног културног наслеђа.

 

Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту:

 • 2.500.000,00 за извођење радова на конзервацији, рестаурацији и одрживом коришћењу непокретног културног наслеђа;
 • 400.000,00 за израду пројеката за конзерваторско-рестаураторске радове и одрживо коришћење непокретног културног наслеђа;
 • 200.000,00 за остале пројекте, осим за пројекте који се односе на стручно усавршавање запослених за које нема ограничења.

 

 

2. Откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање археолошким наслеђем:

 • Археолошка истраживања (ископавања и проспекција терена недеструктивним методама);
 • Обрада документације и грађе са старијих археолошких ископавања;
 • Публиковање резултата истраживања.

 

Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту:

 • 700.000,00 за пројекте археолошких ископавања;
 • 300.000,00 за све остале пројекте.

 

 

3. Откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање музејским наслеђем:

 

- Истраживање, евиденитирање, прикупљање, документовање и публиковање музејског наслеђа;

- Стварање услова за боље чување, заштиту и одржавање историјско-уметничких дела; осавремењивање и реорганизација депоа и конзерваторских радионица у постојећим габаритима, набавка опреме, превентивна заштита, конзервација и рестаурација; 

- Презентација и унапређење доступности музејског наслеђа; тематске, студијске и монографске изложбе; сталне поставке; иновативни приступи у решавању питања доступности и видљивости неприступачног и неискоришћеног музејског наслеђа, уређење и опремање излагачког простора;

- Подстицање знања и едукације из области музејског наслеђа ширење и стварање нове публике,  иновативни приступи у раду са публиком, едукативне радионице, скупови и конференције.

 

Минимални износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту:

400.000,00 за пројекте који се односе на презентацију музејског наслеђа; стварање услова за боље чување, заштиту и одржавање историјско-уметничких дела.

- 200.000,00 за пројекте конзервације и рестаурације; истраживање и публиковања музејског наслеђа; подстицање знања и едукације из области музејског наслеђа. 

 

4. Откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање архивском грађом:

 • Истраживање и заштита архивске грађе;
 • Промовисање архивске делатности и афирмисање свести о значају документа;
 • Унапређење услова за доступност архивске грађе јавности;
 • Унапређење архивске делатности.

Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту је 300.000,00 динара.

 

5. Откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање нематеријалним културним наслеђем:

 • Истраживање и документовање елемената нематеријалног културног наслеђа у Републици Србији;
 • Очување, преношење знања и презентација елемената нематеријалног културног наслеђа;
 • Подизање свести о значају нематеријалног културног наслеђа.

 

Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту je 200.000,00 динара:

 

6. Откривање,прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање старом и ретком библиотечком грађом:

 • Конзервација и рестаурација старе и ретке библиотечке грађе;
 • Проучавање и валоризација старе и ретке библиотечке грађе;
 • Презентација резултата истраживања и рада на заштити старе и ретке библиотечке грађе.

 

Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту је 300.000,00 динара.

 

 

7. Библиотечко-информациона делатност:

 • Допринос унапређивању техничких услова за заштиту и коришћење библиотечко-информационе грађе и извора,
 • Подржавање ширења спектра услуга јавних библиотека;
 • Допринос стручном и научном истраживању и едукацији запослених у области библиотечко-информационе делатности;
 • Подстицај издавању стручне литературе у библиотечко-информационој  делатности.

 

Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту је 500.000,00 динара.

 

 

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

 

Право учешћа на овом конкурсу имају установе и друга правна лица регистрована за послове заштите културног наслеђа и библиотечко-информационе делатности, коjи ове послове обављаjу као своjу претежну делатност, на основу закона и других прописа коjима се регулише заштита културног наслеђа и библиотечко-информациона делатност.

 

Право учешћа на овом конкурсу немају установе културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

 

На конкурсу могу да учествуjу и друга правна лица коjа се баве едукациjом, промоциjом и презентациjом културног наслеђа и библиотечко-информационе делатности у сарадњи са установама регистрованим за обављање ових делатности, о чему, уз конкурсну документациjу, достављаjу мишљење надлежне установе заштите или библиотеке.

 

О избору пројеката по расписаном Конкурсу одлучују стручне комисије за избор пројеката које образује Министарство културе и информисања.

 

Пројекте откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, коришћења и управљања културног наслеђа од посебног значаја за националне мањине, децу и младе, особе са инвалидитетом и друштвено осетљиве групе, као и пројекти који се односе на научноистраживачки рад разматраће стручне комисије из одрeђених области у оквиру којих се реализују (непокретно, археолошко, музејско, архивско, нематеријално наслеђе, стара и ретка библиотечка грађа и библиотечко-информациона делатност).

Избор пројеката ће бити извршен у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17) (видети на www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi).

 

Финансирање пројеката вршиће се у складу са расположивим буџетским средствима. Након што Комисијe за све области културног наслеђа одлуче о избору пројеката за финансирање или суфинансирање, Министарство ће донети Решењa о додели средстава, након чега ће бити закључени уговори о финансирању, односно суфинансирању реализације пројеката са подносиоцима пријава изабраних пројеката.

 

Подносиоци пријава могу конкурисати са истим пројектом само на један конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката Министарства културе и информисања.

 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА  ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА:

 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс утврђени су чланом 3. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17) гласе, уз поштовање специфичности тих области, и то:

1) усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;

2)  квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3)  капацитети потребни за реализацију пројекта и то:

(1) стручни капацитети,

(2) неопходни ресурси;

4) финансијски план-разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;

5)  степен утицаја на квалитет културног живота заједнице.

 

 

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

 1. Конкурсне комисије које образује Министарство културе и информисања разматрају пријављене пројекте и доносе Предлог решења  о избору пројеката  на основу приложене документације и у њој наведених података о пројекту, а средства се додељују наменски за конкретан пројекат, те НИЈЕ МОГУЋЕ вршити накнадну промену корисника средстава нити промену самог пројекта/уместо изабраног пројекта предложити други пројекат, тј. вршити пренамену опредељених средстава.
 2. У области откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, коришћења и управљања непокретним културним наслеђем, средстава се додељују у складу са процедурама  Министарства.

Након доношења Решења о додели средстава и закључења уговора са корисницима средстава, за пројекте израде пројектне документације и  извођења  радова, подносиоцима пријава - корисницима, средства ће бити пренета  након спроведених поступака јавних набавки.

 1. Везано за наменско коришћење додељених буџетских средстава, посебно наглашавамо да трошкови пројекта морају бити:
 • неопходни за спровођење активности и да су усаглашени са принципима законитости и економичног финансијског управљања што се нарочито односи на вредност уложеног новца и делотворност трошкова (добијања правих вредности за уложени новац);
 • стварни трошкови подносиоца пријаве или његових партнера током периода реализације пројекта;
 • евидентирани током реализације пројекта, у обрачунима или пореским документима подносиоца пријаве или његових партнера, те да су препознатљиви и проверљиви, и подржани оригиналном документацијом на основу чијих копија се правдају Министарству културе и информисања Републике Србије.

4.  Министарство ће признавати износ дневнице за службена путовања у неопорезивом износу на основу члана 18. тачка 2.  Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС“ бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др.закон, 135/04, 62/06, 65/06 – испр, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-УС, 7/2012 – др.закон, 93/12, 114/12–УС, 8/13 – др.закон, 47/13, 48/13 – испр, 108/13, 57/14, 68/14-др.закон 112/15, и 113/17, 7/2018 и  95/2018).

Неће се разматрати:

1.  једнократни пројекти који су већ подржани на претходним конкурсима Министарства;

2.  добитници средстава на Конкурсима Министарства културе и информисања расписаним у 2018. години, за који нису поднели финансијски и наративни извештај у прописаном року.

 

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА:

 

Резултати конкурса биће објављени и на званичној интернет страни Министарства, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава.

Пријаве на конкурс подносе се Министарству у року од 21. јануара до 21. фебруара 2019. године, на одговарајућем пријавном обрасцу у четири (4) примерка са пратећом документацијом у једном (1) примерку поштом на адресу:

Министарство културе и информисања

Влајковићева број 3, 11000 Београд

са назнакомКОНКУРС за финансирање или суфинансирање проjеката из области културног наслеђа у Републици Србији у 2019. години из области...(назив области)

 

и обавезно електронским путем, на следеће адресе:

за област непокретног културног наслеђа                konkurs.nkd@kultura.gov.rs

за област археолошког наслеђа                                  konkurs.arh@kultura.gov.rs

за област музеjског наслеђа                                        konkurs.muzеji@kultura.gov.rs

за област нематеријалног културног наслеђа           konkurs.nmn@kultura.gov.rs

за област архивске грађе                                             konkurs.arhivi@kultura.gov.rs

за област библиотечко-информационе делатности  konkurs.bibl@kultura.gov.rs

за област старе и ретке библиотечке грађе               konkurs.srk@kultura.gov.rs

 

Пријава на конкурс је саставни део конкурсне документације.

Под потпуном пријавом подразумева се:

1) уредно попуњен и оверен образац пријаве;

2) детаљни опис пројекта;

3) детаљно разрађен буџет пројекта;

4) подаци о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора пројекта;

5) као и други документи наведени у тексту конкурса.

 

Пријавни обрасци (формулари за пријаву) за све области на које се односи Конкурс могу се прeузети на званичној интернет страни Министарства културе и информисања: www.kultura.gov.rs

Сваки пројекат истог подносиоца мора бити послат као посебна пошиљка.

Достављени  материjали  се не враћају.

Неблаговремене и недопуштене пријаве, биће одбачене.

У случају непотпуне и неразумљиве пријаве Министарство обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди поднесак и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року.

 

За сва питања везана за поступак пријављивања на овај конкурс Министарства, заинтересовани се могу обратити сваког радног дана од 10.00 до 12.00 часова на телефоне:

за област непокретног културног наслеђа                         011 3398-936

за област археолошког наслеђа                                          011 3398-027

за област музеjског наслеђа                                                 011 3398-025

за област нематеријалног културног наслеђа                     011 3398-936

за област архивскe грађе                                                      011 3398-936

за област библиотечко-информационе делатности          011 3398-027

за област старе и ретке библиотечке грађе                        011 3398-027


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic