Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области културног наслеђа у Републици Србиjи у 2017. години

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, брoj: 105/16) а у складу са Законом о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“, број: 99/16) и Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 8/12,  94/13 и 93/15)               

 

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
расписује
К О Н К У Р С
за финансирање или суфинансирање проjеката
из области културног наслеђа у Републици Србиjи у 2017. години     

 

Конкурс се односи на пројекте из следећих области:

 1. откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, управљање и коришћење непокретног културног наслеђа;
 2. откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, управљање и  коришћење археолошког наслеђа;
 3. откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, управљање и коришћење музејског наслеђа;
 4. откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, управљање и коришћење архивске грађе;
 5. откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, управљање и коришћење нематеријалног наслеђа;
 6. откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, управљање и коришћење старе и ретке библиотечке грађе и
 7. библиотечко-информациона делатност.

 

Предмет конкурса jе финансирање или суфинансирање откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, управљања и коришћења културног наслеђа и унапређивања делатности заштите културног наслеђа и библиотечко-информационе делатности.

Општи циљ конкурса jе допринос очувању, истражености, заштити, одрживом коришћењу и доступности културног наслеђа, као и унапређење делатности заштите културног наслеђа и библиотечко-информационе делатности у Републици Србиjи.

Приоритети финансирања или суфинансирања пројеката по областима:

1. Откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, управљање и коришћење непокретног културног наслеђа:

 • Извођење радова на конзервацији, рестаурацији и одрживом коришћењу непокретног културног наслеђа;
 • Израда пројеката за конзерваторско-рестаураторске радове и одрживо коришћење непокретног културног наслеђа;
 • Унапређење делатности заштите непокретног културног наслеђа јачањем капацитета установа заштите (радови на текућем и инвестиционом одржавању културних добара - објеката у којим су седишта установа заштите, набавка административне опреме и стручно усавршавање запослених);  
 • Презентација и тумачење непокретног културног наслеђа којим се унапређује његова доступност и одрживо коришћење;
 • Подстицање знања и едукација у области непокретног културног наслеђа.

Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту:

 • 3.000.000,00 за извођење радова на конзервацији, рестаурацији и одрживом коришћењу непокретног културног наслеђа;
 • 700.000,00 за израду пројеката за конзерваторско-рестаураторске радове и одрживо коришћење непокретног културног наслеђа;
 • 500.000,00 за остале пројекте, осим за пројекте који се односе на стручно усавршавање запослених за које нема ограничења.

2. Откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, управљање и коришћење археолошког наслеђа:

 • Археолошка истраживања (ископавања и проспекција терена недеструктивним методама);
 • Обрада документације и грађе са археолошких ископавања;
 • Публиковање резултата истраживања.

Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту:

 • 700.000,00 за пројекте археолошких ископавања
 • 300.000,00 за све остале пројекте

3. Откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, управљање и коришћење музејског наслеђа:

 • Истраживање, евиденитирање, конзервација и публиковање уметничко-историјских дела;
 • Стварање услова за боље чување, заштиту и одржавање музејске грађе;
 • Презентација и унапређење доступности музејског наслеђа;
 • Унапређење музеолошке делатности;
 • Подстицање знања и едукације из области музејског наслеђа.

Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту је 500.000,00 динара.

4. Откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, управљање и коришћење архивске грађе:

 • Истраживање и заштита архивске грађе;
 • Промовисање архивске делатности и афирмисање свести о значају документа;
 • Унапређење услова за доступност архивске грађе јавности;
 • Унапређење архивске делатности.

Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту је 500.000,00 динара.

5. Откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, управљање и коришћење нематеријалног наслеђа:

 • Истраживање и документовање елемената нематеријалног културног наслеђа у Републици Србији;
 • Очување, преношење знања и презентација елемената нематеријалног културног наслеђа;
 • Подизање свести о значају нематеријалног културног наслеђа.

Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту:

 • 500.000 за истраживање и документовање елемената нематеријалног културног наслеђа;
 • 300.000 за остале пројекте.

6. Откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, управљање и коришћење старе и ретке библиотечке грађе:

 • Конзервација и рестаурација  старе и  ретке библиотечке грађе;
 • Проучавање и валоризација старе и ретке библиотечке грађе;
 • Презентација резултата истраживања и рада на заштити старе и ретке библиотечке грађе.

Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту је 500.000,00 динара.

7. Библиотечко-информациона делатност:

 • Допринос унапређивању техничких услова за заштиту и коришћење библиотечко-информационе грађе и извора, посебно унапређивању ИТ ресурса;
 • Подржавање ширења спектра услуга јавних библиотека;
 • Допринос стручном и научном истраживању и едукацији запослених у области библиотечко-информационе делатности;
 • Подстицај издавању стручне литературе у библиотечко-информационој  делатности.

Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту је 500.000,00 динара.

Општи услови конкурса

На Конкурсу могу да учествуjу установе и друга правна лица регистрована за послове заштите културног наслеђа и библиотечко-информационе делатности, коjи ове послове обављаjу као своjу претежну делатност, на основу закона и других прописа коjима се регулише заштита културних добара и библиотечко- информациона делатност. Право учешћа на овом конкурсу немају установе културе чији је оснивач Република Србија, чија се делатност финансира сходно члану 74. Закона о култури.

На конкурсу могу да учествуjу и друга правна лица коjа се баве едукациjом, промоциjом и презентациjом културног наслеђа и библиотечке делатности у сарадњи са установама регистрованим за обављање ових делатности, о чему, уз конкурсну документациjу, достављаjу мишљење надлежне установе заштите или библиотеке.

О избору пројеката по расписаном Конкурсу одлучују стручне комисије за избор пројеката које образује Министарство културе и информисања. Комисије неће разматрати непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима овог конкурса.  

Пројекте откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, управљања и коришћења културног наслеђа од посебног значаја за националне мањине, децу и младе, особе са инвалидитетом и друштвено осетљиве групе, као и пројекти који се односе на научноистраживачки рад разматраће стручне комисије из одрeђених области у оквиру којих се реализују (непокретно, археолошко, музејско, архивско, нематеријално наслеђе, стара и ретка библиотечка грађа и библиотечко-информациона делатност).

Избор пројеката ће бити извршен у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, Аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 105/2016) (видети на www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi).

Пројекти који се финансирају или суфинансирају из буџета Републике Србије оцењиваће се на основу следећих критеријума:

1) усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;

2)  квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3)  капацитети потребни за реализацију пројекта и то:

(1) стручни капацитети,

(2) неопходни ресурси;

4) финансијски план-разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;

5)  степен утицаја на квалитет културног живота заједнице.

Финансирање пројеката вршиће се у складу са расположивим буџетским средствима. Након што Комисијe за све области културног наслеђа утврдe Одлукe о избору пројеката за финансирање, Министарство ће донети Решењa о додели средстава, након чега ће бити закључени уговори о финансирању реализације пројеката са подносиоцима пријава изабраних пројеката.

Подносиоци пријава могу конкурисати са истим пројектом само на један конкурс за финансирање и суфинансирање проjеката Министарства културе и информисања.

Приjаве на Конкурс доставити:

 1. поштом - адреса: Министарство културе и информисања, Влаjковићева 3, Београд, са назнаком „Конкурс за културно наслеђе из области...(назив области)...“;
 2. електронски

за област непокретног културног наслеђа       konkurs.nkd@kultura.gov.rs

за област археолошког наслеђа                         konkurs.arh@kultura.gov.rs              

за област музеjског наслеђа                               konkurs.muzеji@kultura.gov.rs         

за област нематеријалног културног наслеђа konkurs.nmn@kultura.gov.rs 

за област архивског наслеђа                              konkurs.arhivi@kultura.gov.rs           

за област библиотечко-информационе делатности    konkurs.bibl@kultura.gov.rs  

за област старе и ретке библиотечке грађе                  konkurs.srk@kultura.gov.rs

 1. у 4 примерка на одговарајућем Обрасцу пријаве на Конкурс за финансирање и суфинансирање проjеката из области културног наслеђа у 2017. години  уз коjи се обавезно у jедном примерку прилаже неопходна документациjа, наведена у Обрасцу, одељак II – ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ. Обрасци пријаве за све области на које се односи Конкурс могу се прузети на интернет страници Министарства културе и информисања: www.kultura.gov.rs

 

Конкурсни материjал се не враћа.

Конкурс за све наведене области отворен je од 11.01.2017. године до 12.02.2017. године.

Резултати овог конкурса ће бити обjављени на званичној Интернет страници  Министарства културе и информисања, најкасније 45 дана од датума закључења конкурса. На тај начин ће Министарство културе и информисања обавестити све подносиоце пријава и ширу јавност о резултатима конкурса.

ВАЖНE НАПОМЕНE:

 1. Конкурсне комисије које образује Министарство културе и информисања разматрају пријављене пројекте и доносе одлуку о избору пројеката на основу приложене документације и у њој наведених података о пројекту, а средства се додељују наменски за конкретан пројекат, те НИЈЕ МОГУЋЕ вршити накнадну промену корисника средстава нити промену самог пројекта/уместо изабраног пројекта предложити други пројекат, тј. вршити пренамену опредељених средстава.
 2. Сваки пројекат истог подносиоца мора бити послат као посебна пошиљка.
 3. Везано за наменско коришћење додељених буџетских средстава, посебно наглашавамо да трошкови пројекта морају бити:
 • неопходни за спровођење активности и да су усаглашени са принципима законитости и економичног финансијског управљања што се нарочито односи на вредност уложеног новца и делотворност трошкова (добијања правих вредности за уложени новац);
 • стварни трошкови подносиоца пријаве или његових партнера током периода реализације пројекта;
 • евидентирани током реализације пројекта, у обрачунима или пореским документима подносиоца пријаве или његових партнера, те да су препознатљиви и проверљиви, и подржани оригиналном документацијом на основу чијих копија се правдају Министарству културе и информисања Републике Србије.

Пријаве које стигну ван прописаног рока, биће одбачене. 

Додатне информациjе се могу добити у Министарству културе и информисања сваког радног дана од 9.00 до 12.00 часова на телефоне:

за област непокретног културног наслеђа                         011 3398-936

за област археолошког наслеђа                                          011 3398-027

за област музеjског наслеђа                                                 011 3398-025

за област нематеријалног културног наслеђа                        011 3398-936

за област архивског наслеђа                                                011 3398-936

за област библиотечко-информационе делатности                 011 3398-027

за област старе и ретке библиотечке грађе                            011 3398-027

На поднеске, решења, жалбе, као и друга акта који се односе на заштиту културног добра не плаћају се административне и судске таксе установљене републичким прописима (Закон о културним добрима, „Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11, 99/11 – др. закон).


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic