Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у 2020. години

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, брoj: 105/16 и 112/17) а у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС“, број: 84/2019 од 29.11.2019.)

 

Република Србија

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Сектор за дигитализацију културног наслеђа и савременог стваралаштва

 

расписује


К О Н К У Р С
за финансирање или суфинансирање проjеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2020. години

 

Предмет конкурса jе финансирање или суфинансирање пројеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва и обухвата следеће области:

1. Област едукације и подизања капацитета запослених и промоције дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва (вредност пројекта од 200.000 динара до 750.000 динара)     

1А) Организовање обука, семинара и радионица за учеснике у процесу дигитализације. Области едукација су следеће:

 • унапређење процеса дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва,
 • технике обраде дигитализованог материјала, управљања дигитализованом грађом
 • начини унапређења видљивости рада установа културе на интернету
 • ауторска права                            

Све едукације морају бити организоване уз поштовање основних људских права са посебним освртом на поштовање права рањивих група и примењивања принципа родне равноправности.

1Б) Дигитализација културног наслеђа и постављање дигитализованог материјала на Национални претраживач културног наслеђа (без куповине опреме).

1В) Организовање јавних догађаја у циљу представљања и  промоције дигитализоване грађе као и популаризација процеса дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва

2. Област развоја апликација и подизања информационо-комуникационих капацитета за потребе обављања процеса дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва (вредност пројекта од 500.000 динара до 1.500.000 динара)

2А) Развој апликација, платформи и других мултимедијалних решења у области културног наслеђа и савременог стваралаштва, које за циљ имају едукацију, представљање, управљање и развој културе, уметности, очувања наслеђа и развој културних индустрија

2Б) Набавка опреме за дигитализацију културног наслеђа и савременог стваралаштва (неопходна опрема за реализацију пројеката који су предмет Конкурса, а обезбеђују дугорочно коришћење у свим сегментима процеса дигитализације -праћење коришћења опреме и постигнутих резултата), програма и софтверских решења, као и јединствених софтверских решења који су у широј употреби у установама културе   за потребе спровођења процеса дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва а у циљу обраде, обезбеђивања доступности дигитализоване грађе и управљања дигиталном грађом и  развој инфраструктуре који ће омогућити континуиран и интероперабилан процес  дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва (израда мреже)

У складу са Правилником о ближим условима за дигитализацију културног наслеђа (Службени гласник РС – број 76/2018 од 12.10.2018.)

Заједничке напомене за обе области:

 • Приказани лимити у оквиру области односе се само на средства која се потражују од Министарства културе и информисања за реализацију пројекта. Укупна вредност пројекта може бити виша од наведене у лимиту (средства од Министарства + сопствена/партнерска);
 • Уколико имате партнера на пројекту који пружа финансијску подршку реализацији пројекта, потребно је да имате доказ о намери финансирања са јасно наведеним називом пројекта и износом. Доказ о намери финансирања ће бити један од обавезних прилога који достављате уз конкурсни материјал;
 • Уколико немате финансијских партнера на реализацији пројекта и/или немате могућности да сопственим финансијским средствима допринесете реализацији пројекта, у табели буџета конкурса у тој рубрици уписујете 0 (нула);
 • Сав дигитализовани материјал мора бити јавно доступан и потребно га је поставити на Претраживач културног наслеђа kultura.rs. Уколико су вам потребна упутства можете се обратити за помоћ Сектору за дигитализацију културног наслеђа и савременог стваралаштва на број телефона: 011/3032222;
 • Могуће је предвидети нову активност у оквиру реализације пројеката у области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва -промоција пројекта на интернету. У зависности од циљне групе пројекта можете се одлучити за више канала дигиталне комуникације са публиком чији трошкови израде материјала и промоције могу бити до 50.000 динара од средстава која потражујете од Министарства. Као саставни део обавезног прилога „О пројекту“ потребно је доставити и анализу циљне групе пројекта, стратегију дигиталног комуницирања и плана промоције. Уколико Комисија утврди да стратегија дигиталне комуникација са циљном групом није добро дефинисана, задржава право да не подржи финансирање ове активности у реализацији пројекта.               

Сви промо материјали морају имати јасно наведен податак да је Министарство културе и информисања подржало реализацију пројекта и линк ка Претраживачу културног наслеђа kultura.rs. Векторска решења и остале информације потребне за промовисање пројекта су постављена за преузимање на дну текста.

Циљеви конкурса:

 • допринос заштити објеката дигитализованог културног наслеђа и савременог стваралаштва, дуготрајно чување дигитализованог културног наслеђа, стварање нове и допуна постојеће грађе;
 • допринос развоју и презентацији савременог стваралаштва применом нових технологија у циљу популаризације процеса дигитализације у овој области;
 • подизање свести о значају процеса дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у улози дигитализације у информатичком друштву;
 • јачање капацитета институција и појединаца за обављање процеса дигитализације;
 • пуна примена Смерница за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/smernice-za-digitalizaciju-kulturnog-nasledja-u-republici-srbiji ;
 • усклађивање са Правилником о ближим условима за дигитализацију културног наслеђа и Правилником   за дигитализацију библиотечке грађе и извора;
 • примена међународних стандарда у процесу одабира, дигитализације, складиштења и претраживања дигитализоване грађе, повећање доступности дигитализоване грађе широј јавности (не само каталошког записа већ и дигитални облик културног наслеђа) и

унос података у специјализован модул Претраживача културног наслеђа;

 • унапређење дигиталних метода и техника за пописивање, чување, представљање и анализу дигитализованог културног наслеђа и савременог стваралаштва за правилницима дефинисана јединствена софтверска решења;
 • обезбеђивање системског, квалитетног и уједначеног приступа дигитализованој грађи;
 • допринос националном и интернационалном умрежавању дигитализованог културног наслеђа и савременог стваралаштва;
 • развој напредних дигиталних платформи, апликација, алата и дигиталних услуга за дугорочне пројекте дигитализације културног наслеђа  и савременог стваралаштва, и употребу нових технологија у установама и код других учесника у дигитализацији у култури;
 • заштита и продукција дигиталног стваралаштва и дигиталне грађе (сходно Унесковој Повељи о заштити дигиталног наслеђа);
 • дигитализација и умрежавање културног наслеђа и савременог стваралаштва српске националне мањине-дијаспоре са установама и другим учесницима у процесу дигитализације у Републици Србији:
 • ширење и стварање нове публике путем дигиталних комуникационих канала.

Право учешћа на конкурсу имаjу установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, правна лица која послују у области информационо комуникационих технологија, физичка лица (у овом случају мора се доставити уговор о заступању са правним лицем које би примило средства и вршило исплате. Уплате се не могу вршити на рачун физичког лица.) као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, који се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

Поред критеријума који су предвиђени Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе и то:  

 1. усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;
 2. квалитет и садржајна иновативност пројекта;
 3. капацитети потребни за реализацију пројекта и то

           (1) стручни, односно уметнички капацитети,

           (2) неопходни ресурси;

 1. финансијски план - разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;
 2. степен утицаја на квалитет културног живота заједнице;

 

Посебно ће се водити рачуна и о:

 

 1. степену видљивости пројекта на интернету;
 2. поштовању препорука у Смерницама за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/smernice-za-digitalizaciju-kulturnog-nasledja-u-republici-srbiji ;
 3. Усклађености са правилницима из области дигитализације;
 4.  Пројектима који представљају женско културно стваралаштво и наслеђе.

Неће се разматрати:

 

 1. једнократни пројекти који су већ подржани на претходним конкурсима Министарства културе и информисања - Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у Републици Србиjи
 2. пројекти са изразито комерцијалним ефектима;
 3. добитници средстава на Конкурсу за финансирање или суфинансирање проjеката из области дигитализације културног наслеђа у Републици Србиjи у 2019. години за који нису поднели финансијски и наративни извештај у прописаном року, односно нису испоштоване уговорене обавезе.
 4. Пројекти који су слични или идентични са постојећим решењима или са пројектима који су у процесу реализације у које је укључено Министарство културе и информисања.

Пријаве се подносе на конкурсном формулару и достављају у штампаној и електронској форми Министарству културе и информисања од 6. јануара закључно са 5. фабруаром 2020. године.

Штампану форму формулара потребно је доставити у 4 примерка, а прилоге у једном примерку. Конкурсни материјал за један пројекат мора бити послат у једној коверти (формулари и прилози) поштом на адресу: Министарство културе и информисања, Влајковићева број 3, 11000 Београд.

Са назнаком - КОНКУРС за финансирање или  суфинансирање проjеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2020. години и обавезно

САМО ПОПУЊЕН ФОРМУЛАР електронским путем, на адресу: digitalizacija@kultura.gov.rs.

Формулар за пријаву на конкурс можете преузети на дну текста.

Информације о прилозима налазе се у конкурсном формулару.

Достављени материјали се не враћају.

Решење о избору пројеката и висини додељених средстава биће донето у року од 60 дана од дана окончања пријема конкурсне документације.

Резултати конкурса биће објављени и на званичној интернет страници Министарства културе и информисања kultura.gov.rs.

НАПОМЕНА:

Неблаговремене и недопуштене пријаве, биће одбачене.

У случају непотпуне и неразумљиве пријаве Министарство обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди поднесак и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року.

У складу са Законом о републичким административним таксама, којим је уведена обавеза плаћања  републичке административне таксе за пријављивање пројеката на јавне конкурсе Министарства.

Такса за пријаву на конкурс уплаћује се општом уплатницом са следећим подацима:

сврха: Такса за захтев, молбу, предлог или други поднесак (тарифни број 1)

жиро рачун: 840-742221843-57

модел: 97

позив на број: 50-016

прималац: Буџет Републике Србије

износ: 320,00 динара

Доказ о плаћеној такси прилаже се уз сваку појединачну пријаву.

Напомена:

Законом су утврђени и субјекти који се ослобађају плаћања таксе:

1) органи, организације и институције Републике Србије;

2) органи и организације аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе;

3) организације обавезног социјалног осигурања;

4) установе основане од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе;

4а) Цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о црквама и верским заједницама;

5) Црвени крст Србије;

6) дипломатско-конзуларна представништва стране државе, под условом узајамности.

За сва питања везана за поступак пријављивања на овај конкурс Министарства, заинтересовани се могу обратити сваког радног дана од 10.00 до 12.00  часова на телефон: 011 3032 222.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic