Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2019. години

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, брoj: 105/16 и 112/17) а у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС“, број: 95/2018)

Република Србија
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор за развој дигиталне истраживачке инфраструктуре
у области културе и уметности
 
расписује

К О Н К У Р С
за финансирање или суфинансирање проjеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2019. години

 

Предмет конкурса jе финансирање или суфинансирање пројеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва и обухвата следеће области:

 1. јачање капацитета учесника у процесу дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва - едукација уз поштовање роднеравноправности и права националних мањина
 2. набавку опреме (неопходна опрема за реализацију пројеката који су предмет Конкурса, а обезбеђују дугорочно коришћење у свим сегментима процеса дигитализације -праћење коришћења опреме и постигнутих резултата), програма и софтверских решења, као и јединствених софтверских решења који су у широј употреби у установама културе   за потребе спровођења процеса дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва а у циљу обраде, обезбеђивања доступности дигитализоване грађе и управљања дигиталном грађом и  развој инфраструктуре који ће омогућити континуиран и интероперабилан процес  дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва (израда мреже)
 3. развој апликација, платформи и других мултимедијалних решења у области културног наслеђа и савременог стваралаштва, које за циљ имају едукацију, представљање, управљање и развој културе, уметности, очувања наслеђа и развој културних индустрија
 4. представљање и  промоцију дигитализоване грађе као и популаризацију процеса дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва.

 

Циљеви конкурса:

 • допринос заштити објеката дигитализованог културног наслеђа и савременог стваралаштва, дуготрајно чување дигитализованог културног наслеђа, стварање нове и допуна постојеће грађе,
 • подизање свести о значају процеса дигитализације у улози дигитализације у информатичком друштву,
 • јачање капацитета институција и појединаца за обављање процеса дигитализације,
 • пуна примена Смерница за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/smernice-za-digitalizaciju-kulturnog-nasledja-u-republici-srbiji
 • усклађивање са Правилником о ближим условима за дигитлизацију културног наслеђа и Правилником   за дигитализацију библиотечке грађе и извора
 • примена међународних стандарда у процесу одабира, дигитализације, складиштења и претраживања дигитализоване грађе, повећање доступности дигитализоване грађе широј јавности (не само каталошког записа већ и дигитални облик културног наслеђа) и
 • унос података у специјализован модул Националног претраживача\агрегатора
 • унапређење дигиталних метода и техника за пописивање, чување, представљање и анализу дигитализованог културног наслеђа и савременог стваралаштва за правилницима дефинисана једиснтвена софтверска решења
 • обезбеђивање системског, квалитетног и уједначеног приступа дигитализованој грађи,
 • допринос националном и интернационалном умрежавању дигитализованог културног наслеђа и савременог стваралаштва,
 • развој напредних дигиталних платформи, апликација, алата и дигиталних услуга за дугорочне пројекте дигитализације културног наслеђа  и савременог стваралаштва, и употребу нових технологија у установама и код других учесника у дигитализацији у култури,
 • процеси у области представљања, заштите и продукције дигиталног стваралаштва и дигиталне грађе (сходно Унесковој Повељи о заштити дигиталног наслеђа),
 • дигитализација и умрежавање културног наслеђа и савременог стваралаштва српске националне мањине-дијаспоре са установама и другим учесницима у процесу дигитализације у Републици Србији.
 • ширење и стварање нове публике, односно корисничке популације

Право учешћа на конкурсу имаjу установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, правна лица која послују у области информационо комуникационих технологија, физичка лица (у овом случају мора се доставити уговор о заступању са правним лицем које би примило средства и вршило исплате. Уплате се не могу вршити на рачун физичког лица.) као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, који се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

Износи средстава за која се може конкурисати код Министарства културе и информисања за пројекте у области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва су:

- Минимални износ 200.000,00 динара  а максимални износ 500.000,00 динара за пројекте из области јачање капацитета учесника у процесу дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва – едукација

- Минимални износ 500.000,00 динара, а максимални износ 1.000.000,00 динара за пројекте из области набавку опреме, програма и софтверских решења, као и јединствених софтверских решења који су у широј употреби за потребе спровођења процеса дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва,

- Минимални износ 500.000,00 динара, а максимални износ 2.000.000,00 динара за пројекте из области развој апликација, платформи и других мултимедијалних решења у области културног наслеђа и савременог стваралаштва,

- Минимални износ 200.000,00 динара, а максимални износ 700.000,00 динара за пројекте из области представљање и  промоцију дигитализоване грађе као и популаризацију процеса дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва.

Поред критеријума који су предвиђени Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе и то:  

 1. усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;
 2. квалитет и садржајна иновативност пројекта;
 3. капацитети потребни за реализацију пројекта и то

           (1) стручни, односно уметнички капацитети,

           (2) неопходни ресурси;

 1. финансијски план - разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;
 2. степен утицаја на квалитет културног живота заједнице;

 

Посебно ће се водити рачуна и о:

 1. степену видљивости пројекта на интернету;
 2. поштовању препорука у Смерницама за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/smernice-za-digitalizaciju-kulturnog-nasledja-u-republici-srbiji
 3. Усклађености са правилницима из области дигитализације

 

Неће се разматрати:

 1. једнократни пројекти који су већ подржани на претходним конкурсима Министарства културе и информисања - Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у Републици Србиjи
 2. пројекти са изразито комерцијалним ефектима;
 3. добитници средстава на Конкурсу за финансирање или суфинансирање проjеката из области дигитализације културног наслеђа у Републици Србиjи у 2018. години за који нису поднели финансијски и наративни извештај у прописаном року, односно нису испоштоване уговорене обавезе.
 4. Пројекти који су слични или идентични са постојећим решењима или са пројектима који су у процесу реализације

 

Пријаве се подносе на конкурсном формулару и достављају у штампаној и електронској форми Министарству културе и информисања од 11. јануара до 11. фебруара 2019. године

Решење о избору пројеката и висини додељених средстава биће донето у року од 60 дана од дана окончања пријема конкурсне документације.

Резултати конкурса биће објављени и на званичној интернет страници Министарства.

Пријаве се достављају у четири (4) примерка, искључиво поштом на адресу:

Министарство културе и информисања
Влајковићева број 3, 11000 Београд

 

са назнаком - КОНКУРС за финансирање или  суфинансирање проjеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2019. години и обавезно електронским путем, на адресу: digitalizacija@kultura.gov.rs

Формулар за пријаву може се преузети на званичној интернет страни Министарства: www.kultura.gov.rs

Достављени материјали се не враћају.

НАПОМЕНА: Неблаговремене и недопуштене пријаве, биће одбачене.

У случају непотпуне и неразумљиве пријаве Министарство обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди поднесак и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року.

За сва питања везана за поступак пријављивања на овај конкурс Министарства, заинтересовани се могу обратити сваког радног дана од 10.00 до 12.00  часова на телефон: 011 3032 222.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic