Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области имплементације дигиталних мултимедијалних водича за промоцију културног наслеђа у Републици Србиjи у 2018. години

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, брoj: 105/16 и 112/17) а у складу са Законом о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“, број: 113/17)

Република Србија
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор за развој дигиталне истраживачке инфраструктуре
у области културе и уметности
 
расписује

К О Н К У Р С
за финансирање или суфинансирање проjеката из области
имплементације дигиталних мултимедијалних водича за промоцију културног наслеђа у Републици Србиjи у 2018. години

 

Конкурс се односи на пројекте из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва а у домену примене дигиталних, мултимедијалних, вишејезичких водича којима се подстиче видљивост и доступност културног наслеђа и савременог стваралаштва у Републици Србији.

 

Предмет конкурса jе финансирање или суфинансирање пројеката у области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва  кроз презентацију националних културних вредности; представљање дигиталне грађе, дигиталне уметности, посредством дигиталних мултимедијалних водича-апликација и вишејезичних система.

 

Општи циљеви конкурса:

 • допринос квалитетнијој презентацији непокретних културних добара у склопу знаменитих места, просторно културно-историјских целина, археолошких налазишта и презентацији споменика културе као и покретних културних добара у  музејима, музејским збиркама и галеријама;
 • подизање свести о значају процеса дигитализације и улози дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у информатичком друштву;
 • јачање капацитета установа културе за креирање туристичке понуде кроз стварање разнолике публике, као и унапређење учесталости и квалитета посета;
 • стварање приступачнијих програма установа културе употребом ИТ технологија;
 • пуна примена Смерница за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији: 

http://www.kultura.gov.rs/docs/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/smernice-za-digitalizaciju-kulturnog-nasledja-u-republici-srbiji.pdf;

 • унапређење презентације, промоције и претраживости мултимедијално представљеног дигитализованог покретног и непокретног културног наслеђа које се постиже развојем и  употребом апликација, платформи и других облика информационо комуникационих технологија у култури/установама културе.

 

Специфични циљеви конкурса:

 • унапређење и развој дигиталних метода и техника за презентацију дигитализованог културног наслеђа;
 • валоризација дигитализованог и мултимедијално представљеног културног наслеђа у сврху развоја културног туризма;
 • допринос националном и интернационалном умрежавању дигитализованог културног наслеђа;
 • унапређење сарадње међу установама културе, као и између привредног и јавног сектора, ради подизања квалитета и приступачности програма за различите друштвене групације;
 • развој напредних дигиталних платформи, апликација, алата и дигиталних услуга за дугорочне пројекте дигитализације културног наслеђа и  употребу нових технологија у установама у свим фазама процеса дигитализације у култури које ће допринети континуираном раду на развоју културних навика и потреба друштва;
 • стицање нових знања и вештина учесника у процесу дигитализације;
 • интензивни рад на промовисању дигитализације како код учесника у процесу тако и код најшире јавности;
 • ширење и стварање нове публике, односно корисничке популације;
 • јачање капацитета установа заштите у аспекту видљивости и доступности културног наслеђа, развоју публике, односно учешћу грађана у јавном културном животу посредством примене ИТ технологије (друштвене мреже);
 • унапређење приступачности у дигиталном пољу и стварање предуслова за  презентацију дигитализованог културног наслеђа особама са инвалидитетом.

 

Технички захтеви за израду дигиталних мултимедијалних водича:

 • дигитални мултимедијални водичи морају бити вишејезични односно да садрже обавезно српски језик (ћирилицу и латиницу) и енглески језик. Поред ових предност ће имати предлози пројеката који у понуди имају неки од светских језика:  руски језик, кинески језик, турски језик, немачки језик, француски језик;
 • дигитални мултимедијални водич мора имати навигацију кроз мапу Србије уз пружање културних и административних информација. За развој апликације пожељно је користити Google Maps Api;
 • потребно је да апликација има више филтера за претрагу у циљу једноставног, бржег и оптимизованог коришћења;
 • дигитални мултимедијални водич мора бити развијен тако да буде оперативан са другим апликацијама;
 • неопходна је употреба GPS-а, Bluetooth-а, учитавање кода или других технологија ради омогућавања најекономичнијег коришћења виртуалне изложбе;
 • путем дизајна мапе потребно је посебно назначити информације о смештају, јавном превозу и традиционалним производима;
 • апликација треба да нуди додатне информације о ценама карата, радном времену културне установе, паркингу и приласку за инвалидна лица;
 • дигитални мултимедијални водич је потребно да омогући кориснику да креира сопствену културно-туристичку руту;
 • корисник ће имати могућност пријављивања (check in) на мапи  (месту културног локалитета), уз остављање коментара у виду текста и/или постављања фотографије. Коментар посетилаца је потребно да има могућност аутоматског превода;
 • водич/апликациј у себи морају да имају елементе проширене стварности (augmented reality - АR), виртуелну реалност (virtual reality - VR), текстуалне, аудио и видео материјале као и 3Д објекте;
 • алати за директно повезивање са друштвеним мрежама;
 • дигитални мултимедијални водич мора бити компатибилан за коришћење на платформама: Android, IOS и Windows CE;
 • обука запослених у установи где се имплементира апликација у циљу одрживости пројекта као и законом предвиђени период гаранције и одржавања апликације.

 

Право учешћа на конкурсу имаjу привредна друштва и предузетници који послују у области информационо-комуникационих технологија, представници/заступници компанија које на глобалном нивоу имају развијене сервисе/платформе/апликације, високошколске установе и научни институти.

Поред наведених, додатни обавезни критеријуми за избор учесника на конкурсу су следећи:

 • минимум 5 имплементираних апликација за потребе  непокретних културних добара у склопу знаменитих места, просторно културно-историјских целина, археолошких налазишта и презентацији споменика културе, установама културе  као и покретних културних добара у  музејима, музејским збиркама и галеријама на територији Републике Србије (прилог 8);
 • предлагач пројекат мора имати најмање 3 године искуства и присутности на тржишту Србије са готовим решењима.

Предност ће имати:

 • понуђачи који поседују платформе за повезивање са другим установама културе у Европи и/или свету;
 • понуђачи који омогућавају регионалну, европску и/или светску видљивост;
 • понуђачи са јасним маркетинг стратегијама у области израде глобалне платформе која повезује више установа и даје бољу видљивост и доступност, презентацију,  кроз мобилну апликацију;
 • понуђачи који у свом пројекту предвиђају све хардверске и софтверске елементе који ће омогућите несметано функционисање апликације и омогућити брже и једноставније преузимање садржаја апликације;
 • понуђачи који пројектом предвиде софтверско решење које може да ради и без активне WiFi конекције након преузимања апликације;
 • понуђачи који пројектом предвиде софтверско решење које је економично за роминг кориснике интернета односно стране туристе.

 

Минимални износ средстава за која се може конкурисати код Министарства културе и информисања за пројекте у области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва је 300.000,00 динара а максимални износ је 1.000.000,00 динара по једном предатом захтеву.

 

Поред критеријума који су предвиђени Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе, водиће се рачуна и о следећим критеријумима:

 1. усклађеност пројекта са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима конкурса;
 2. квалитету и иновативност пројекта;
 3. капацитети потребни за реализацију пројекта, и то:

           (1) стручни, односно уметнички капацитети и

           (2) неопходни ресурси.

 1. финансијски план - разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;
 2. степен утицаја на квалитет културног живота заједнице.

 

Посебно ће се водити рачуна и о:

 1. значају покретног и непокретног културног добра, као и значају установе културе чије је културно добро у надлежности,
 2. поштовању препорука у Смерницама за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији  http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/smernice-za-digitalizaciju-kulturnog-nasledja-u-republici-srbiji

 

Неће се разматрати:

 1. једнократни пројекти који су већ подржани на претходним конкурсима Министарства;
 2. пројекти са изразито комерцијалним ефектима;
 3. добитници средстава на Конкурсу за финансирање или суфинансирање проjеката из области дигитализације културног наслеђа у Републици Србиjи у 2017. години за који нису поднели завршни финансијски и наративни извештај у прописаном року.

 

Пријаве се подносе на конкурсном формулару и достављају у штампаној и електронској форми Министарству у року од  23. јула до 22. августа 2018. године.

У штампаној форми, пријаве доставити у четири (4) примерка на адресу: Министарство културе и информисања, Влајковићева 3, 11000 Београд са назнаком- КОНКУРС за финансирање или суфинансирање пројеката из области имплементације дигиталних мултмедијалних водича за промоцију културног наслеђа у Републици Србиjи у 2018. години.

Резултати конкурса биће објављени на званичној интернет страници Министарства.

Пријаву је обавезно доставити и електронским путем, на адресу: vesna.sljivic@kultura.gov.rs у истом року предвиђеном за слање штампаних примерака.

Формулар за пријаву може се преузети на званичној интернет страни Министарства: www.kultura.gov.rs

Достављени материјали се не враћају.

Решење о избору пројеката и висини додељених средстава биће донето најкасније до 21. септембра 2018. године.

Додатне информације можете добити позивом на број: 011/3398-652, сваког радног дана од 12-13 часова.

 

НАПОМЕНА: Неблаговремене и недопуштене пријаве, биће одбачене.

У случају непотпуне и неразумљиве пријаве Министарство обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди поднесак и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic