Конкурс за откуп публикација објављених 2012. године за потребе јавних библиотека на територији Републике Србије

Кoнкурс за откуп публикација објављених 2012. године за потребе јавних библиотека на територији Републике Србије

        Конкурс се расписује на основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09) и Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 57/10 и 90/11).

           Министарство културе и информисања (у даљем тексту: Министарство) извршиће откуп одабраних насловапрвих издања  публикација објављених у 2012. години на српском језику и језицима националних мањина у Републици Србији, у штампаној и/или електронској форми (CD/DVD издања), за мрежу јавних библиотека на територији Републике Србије.

           Откупљиваће се публикације од значаја за културу и уметност из следећих категорија:

1.      домаћа књижевност (роман, приповетка, есеј, драма, критика);    

2.      преводна књижевност (роман, приповетка, поезија, есеј, драма, критика);

3.       дечја књижевност (проза, поезија, драма);

4.        уметност (публикације које представљају националну културну баштину и савремену културу и уметност у Републици Србији; публикације које представљају позната дела светске културне баштине);

5.        хуманистичке и друштвене науке у области културе (научна и научно-популарна издања и референтна литература).

Приликом  откупа неће се узимати у обзир уџбеници, сликовнице и публикације за децу предшколског узраста, као и сличне публикације које нису погодне за библиотечко коришћење. Такође, у обзир се неће узимати издања која су суфинасирана од стране Министарства,а за која је уговором закљученим са Министарством утврђена обавеза издавача да достави одређени број примерака за потребе јавних библиотека (ово се не односи на издања суфинансирана по Конкурсу за суфинансирање издавања првих издања капиталних дела која се објављују на српском језику у области културе и вредних дела из области домаће и преводне књижевности у 2012. години).

          Публикација намењена откупу треба да испуњава издавачке и библиотечке стандарде, и то:

  • мора садржати ознаку каталошког записа CIP и међународни стандардни број (ISBN), напомену са насловом оригинала и власником ауторских права код превода;
  • мора бити означено име аутора, имена других сарадника, наслов, односно наслов на изворном језику и остали подаци о изворнику ако је публикација превод, име преводиоца, које је издање по реду, име уредника публикације, назив и седиште издавача и штампарије, место и година штампања, број примерака публикације (тираж);
  • књиге морају бити квалитетно одштампане и повезане;
  • електронске публикације (CD/DVD) морају бити са одштампаним библиографским подацима, упаковане у пластичну кутију.       

Одлуку о избору наслова и количини публикација које ће бити откупљене за јавне библиотеке доноси стручна комисија коју образује Министарство, на основу критеријума и мерила садржаних у чл. 5. и 6. Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 57/10 и 90/11).

 Избор публикација на језицима националних мањина комисија ће извршити на основу предлога националних савета националних мањина.

Израчунавање откупне цене публикација вршиће се према следећим критеријумима:

1. Публикације чије је издавање суфинансирано средствима из буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине или буџета јединица локалне самоуправе, откупљиваће се по продајној књижарској цени умањеној за 60% књижарског рабата.

2. Публикације за чије је издавање издавач обезбедио средства из сопствених прихода, откупљиваће се по продајној књижарској цени умањеној за 40% књижарског рабата.

Под „продајном књижарском ценом“ подразумева се продајна цена публикације у књижарама и малопродајним објектима. Обвезници ПДВ урачунавају у цену законску пореску стопу ПДВ.

Трошкове достављања публикација библиотекама сносе издавачи.

Цене наведене у понуди не могу се накнадно мењати.

Министарство доноси Одлуку о додели средстава издавачима на основу усвојеног буџета за 2013. годину.

Издавач је дужан да као доказ о извршеној обавези Министарству достави поштанске отпремнице са назначеним адресама библиотека које примају публикације, као и оверене потврде библиотека да су примиле тражене публикације у количини коју су требовале на откупу, и фактуру са насловима, количином и ценом испоручених публикација, уз назнаку да ли je издавачу систему ПДВ. Министарство ће средства уплатити искључиво на рачун издавача отворен код Управе за трезор.

Издавачи подносе пријаве за конкурс на адресу: НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ, Београд, Скерлићева 1, са назнаком: "Откуп књига".

Услови конкурса

Право учешћа на Конкурсу имају правна и физичка лица са седиштем на територији Републике Србије која се баве издавачком делатношћу.

Издавач приликом подношења пријаве прилаже:

1.      два примерка попуњеног обрасца Упитника за откуп публикација објављених 2012. године, који се може преузети са интернет страна Министарства(www.kultura.gov.rs)и Народне библиотеке Србије(www.nb.rs);

2.      доказ да је предузеће регистровано за обављање издавачке делатности (за правна лица);

3.      списак објављених публикација пријављених за откуп(сaименом  аутора, насловом, годином издања и продајном књижарском ценом);

4.      један примерак издања које издавач пријављује за откуп (напомена: примерак публикације је саставни део конкурсне документације и не враћа се подносиоцима);

5.      потврду о предаји обавезног примерка Народној библиотеци Србије, односно Библиотеци Матице српске ако је седиште издавача у Војводини;

Пријаве на Конкурс подносе се од 13. јуна 2013. године  до 15. јула  2013. године.

Неће се узимати у разматрањепријаве које се доставе после наведеног рока, као и пријаве са непотпуном документацијом.

Додатне информације могу се добити у Народној библиотеци Србије, на телефон:  011/30 88 983 или на e-mail:otkup@nb.rsи уМинистарству културе и информисања на телефон: 011/33 98 295 или на e-mail: marko.despotovic@kultura.gov.rs.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic