Конкурс за предлагање програма/пројеката у области културе и уметности за Културни центар Србије у Паризу у 2017. години

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број: 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, брoj: 105/16) а у складу са Законом о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“, број: 99/16) и Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 8/12,  94/13 и 93/15)

Република Србија
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе
 
расписује
 
КОНКУРС
за предлагање програма/пројеката у области културе и уметности
за Културни центар Србије у Паризу
у 2017. години

 

Предмет 

Предмет Конкурса је суфинансирање програма/пројеката у области културе и уметности чија је реализација планирана у Културном центру Србије у Паризу у 2017. години.

 Предлози могу бити из следећих области:

 • програми ликовних и примењених уметности и мултимедије
 • музички програми
 • књижевна представљања (обавезан превод)
 • аудио-визуелне пројекције и програми представљања аутора/дела
 • тематски панели, трибине, округли столови
 • мањи сценски наступи (уз обавезан превод /титл)
 • промоција културног наслеђа и сл.

Програми који се предлажу треба да су превасходно намењени  упознавању са српском културом и приближавању достигнућа српске уметничке сцене иностраној публици. Oбавезно је, стога, да програми као и пратећи материјали (каталог, флајер, видео запис и сл.) имају превод/титл на француски језик.

 

Циљ

Циљ Конкурса jе развој међународне сарадње кроз подршку пројектима који ће бити (су)финансирани као репрезентативни у својој области. На овај начин обезбеђује се промоција савременог стваралаштва у области културе и уметности као и културног наслеђа Републике Србије у иностранству. Истовремено, ова промоција и подршка представљају подстицај за јачање капацитета актера у области културе и уметности на територији Републике Србије, као и системску подршку развоју међународне сарадње кроз оснаживање сарадње са иностраним хомологним партнерима/институцијама/организацијама.

 

Критеријуми

Избор пројеката ће бити извршен у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, Аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 105/2016) (видети на www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture).

Пројекти који се суфинансирају из буџета Републике Србије оцењиваће се на основу следећих критеријума:

1) усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;

2)  квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3)  капацитети потребни за реализацију пројекта и то:

(1) стручни, односно уметнички капацитети,

(2) неопходни ресурси;

4) финансијски план-разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;

5)  степен утицаја на квалитет културног живота заједнице;

6)  степен репрезентативности на међународном плану.

Пројекат треба да садржи предлог идејног решења, финансиjских прojeкциja и предлог концепта, у складу са премисама представљања у иностранству, узимајући у обзир изводљивост и економичност пројекта.

            Неки од приоритета:

 • програми/пројекти који кореспондирају са ширим француским и европским манифестацијама (нпр. Дан поезије, Ноћ музеја, Дан књиге, Недеља страних култура, Фестивал џеза - Jazzycolors, Месец фотографије, Европски дан језика, итд.);

 • програми/пројекти који презентују културно наслеђе са Косова и Метохије;

 • програми/пројекти уметника који већ бораве/или ће боравити током 2017. године у резиденцијалном центру (Cité des Arts) у  Паризу као и у Француској.

О резултатима Конкурсa и предлогу Програма Културног центра Србије у Паризу у 2017. години, одлучиваће Стручни савет именован од стране Министарства културе и информисања Републике Србије.

 

Пријава

Пријава мора да садржи следећу документацију: 

 1. Попуњен формулар (преузет са званичне интернет странице Министарства културе и информисања: www.kultura.gov.rs) / pdf/
 2. Детаљан опис пројекта / Word/
 3. Кратке биографије предложених учесника / Word/
 4. Детаљно разрађен буџет - спецификација трошкова (искључиво у динарима) и укупан износ који се потражује од министарства ( %) / Word/
 5. Опционо - визуелна документација пројекта: фотографије, штампани материјали и/или визуелни материјали на CD-у / до 1 МБ или као линк/
 6. Подаци о подносиоцу („лична карта“ и кратак преглед реализованих активности у протеклом периоду)

 

Трајање Конкурса и начин достављања пријаве

Конкурс је отворен од  25. марта до 25. априла 2017. године.  

Пријава са документацијом (1-6) подноси се:

а) електронским путем на адресу:   jagoda.stamenkovic@kultura.gov.rs

и истовремено

б) поштом - документацију по наведеном редоследу, послати у једном (1) примерку, на адресу:

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе
Влајковићева 3, 11 000 Београд

 

са назнаком за:                                 

„КОНКУРС - КИЦ Париз 2017“

 

Напомене

 1. Комисија Министарства културе и информисања разматраће пријављене пројекте и донети одлуку о суфинансирању, на основу приложене документације и наведених података о пројекту. Средства се додељују наменски за конкретан прихваћени пројекат.
 2. Резултати овог Конкурса биће обjављени на званичној интернет страни  Министарства културе и информисања.
 3.  У циљу наменског коришћења додељених буџетских средстава, трошкови пројекта могу бити:

- за спровођење наведених активности и да су усаглашени са принципима законитости и економичног финансијског управљања (планирани трошкови);

- евидентирани током реализације пројекта, у рачуноводственим извештајима подносиоца пријаве; да су препознатљиви и проверљиви; подржани копијама оригиналне документације, која се подноси Министарству културе и информисања Републике Србије (за трошкове који су остварени).

 1. Конкурс не важи за суфинансирање реализације кинематографских остварења.
 2. На Конкурс се не могу јавити републичке институције културе.
 3. Са корисницима чији програми буду селектовани, потписују се посебни уговори и договарају посебни детаљи.

За сваки предлог подноси се посебна пријава. Достављени материjали се не враћају. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

Додатне информације

За сва питања везана за поступак пријављивања на овај Конкурс Министарства културе и информисања, заинтересовани се могу обратити на наведену електронску адресу:jagoda.stamenkovic@kultura.gov.rs   / тел: 011/ 3398 175 /

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic