Резултати Конкурса за суфинансирање пројекатa превођења репрезентативних дела српске књижевности у иностранству у 2013. години

Конкурс за Пројекат превођења репрезентативних дела српске књижевности у иностранству  у 2013. години

Циљ овог конкурса јесте обезбеђивање финансијске подршке преводима на стране језике у иностранству, дела српске књижевности и дела књижевности на језицима националних мањина које живе у Републиици Србији, које су објавиле домаће професионалне издавачке куће. 

 УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Учесник на конкурсу за финансијску подршку преводима на стране језике у иностранству, дела српске књижевности и дела књижевности на језицима националних мањина које живе у Републиици Србији, које су објавиле домаће професионалне издавачке куће, може бити само професионални страни издавач регистрован искључиво или претежно за издавачку делатност ван територије Републике Србије.

Професионални  издавач, у смислу овог Конкурса,  издавач је регистрован само или претежно за издавачку делатност у земљи у којој има седиште, односно онај издавач коме је издаваштво примарна, а не споредна или повремена делатност. Ово се доказује изводом из одговарајућег регистра земље седишта учесника на конкурсу.

Књижевне области за које се може конкурисати су: поезија, проза, драма, књижевност за децу (изузимајући сликовнице и уџбенике), антологије и тематски избори и теоријска дела из области културе и уметности намењена широј читалачкој публици.

Конкурсну документацију слати на адресу:

Министарство културе и информисања Републике Србије

Сектор за уметничко стваралаштво, културне индустрије и културне односе

Влајковићева 3

11000 Београд

С Р Б И Ј А

Пријава мора бити послата на адресу Министарства културе и информисања у затвореној коверти са налепљеним обрасцем О3.

Пријава мора бити послата пре штампања превода дела за које се конкурише.

Напомена: документа послата на конкурс се не враћају. 

ФОРМАЛНИ УСЛОВИ

Учесник на конкурсу мора доставити следећа документа:

1. Извод из одговарајућег регистра или потврду о регистрацији правног лица из које се види да је учесник конкурса регистрован искључиво или претежно за издавчку делатност.

2. Извод из судског или другог регистра којим се доказује да страном издавачу није у року од две године од објављивања Конкурса изречена правоснажна мера забране обављања издавачке делатности.

3. Потписан или парафиран уговор о ауторским правима са писцем из Србије (наследником аутора) или овлашћеним издавачем чије дело има намеру да преводи.

4. Потписан или парафиран уговор са преводиоцем предметног дела.

5. Актуелни  каталог у којем се налазе најмање четири књижевноуметничка дела. (Актуелни каталог подразумева каталог за 2012/13. годину.)

6.  Преводиочев CV или референтна листа превода преводиоца.

7. Књига која ће бити преведена (физички примерак књиге из које се види наслов, аутор, издавач, и др.) Овај услов може испунити достављањем и домаћи издавач у року од 10 дана од истека рока за достављање конкурсне документације.

8. Изјаву учесника на конкурсу у којој се изјашљњава о разлозима одабира одређеног наслова као и план за промоцију преведеног наслова на територијама ван Републике Србије.

9. Попуњен образац: Подаци о учеснику на конкурсу (ПРИЛОГ: О2).

10. Попуњен конкурсни образац (ПРИЛОГ: О1).

11. Парафиран и печатиран Уговор.

 

Услов 1. и 2. треба доказати документима која издају званичне институције земље у којој учесник има регистровано седиште и то оригинал или оверену фотокопију, са преводом на српски или енглески језик овлашћеног тумача. Ова документа не могу бити старија од 6 месеци од дана објављивања Конкурса.

Министарство културе и информисања Републике Србије неће разматрати некомплетене пријаве, односно пријаве послате факсом или електронским путем.

РОК

Рок за подношење пријаве са  конкурсном документацијом јеод 29. децембра 2012. године до 29. марта 2013. године. Пријаве са конкурсном документацијом пристигле након истека овог рока  неће се узети у разматрање.

 

ЈЕЗИК НА КОМЕ СЕ ПОДНОСИ ПРИЈАВА

Пријава и остала документација која се односи на пријаву морају бити на српском језику или енглеском језику.

ВИСИНА И НАЧИН ПОДРШКЕ

Износ финансијске подршке која се тражи треба да буде базиран на стандардним преводилачким хонорарима који важе у држави издавача-подносиоца молбе.

Финансијска подршка Министарства културе и информисања Републике Србије покрива највише до 50 процената цене коштања превода дела за које се конкурише.

Финансијска подршка се даје искључиво за превођење дела, а не за трошкове штампе, дистрибуције или припреме књиге за штампу.

УПУТСТВО УЧЕСНИЦИМА КАКО КОНКУРИСАТИ

Учесник на конкурсу мора послати попуњене и потписане образаце О1 и О2 са  траженим документима из овог Конкурса која су назначена у наслову Формални услови. Обрасци се налазе на сајту Министарства културе и информисања (www.kultura.gov.rs) .

ПОТВРДА ПРИЈЕМА

Министарство културе и информисања ће подносиоцу молбе по приспећу конкурсне пријаве послати електронским путем обавештење да су документа примљена.

                             ПРОЦЕНА ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА

Давалац финансијске подршке за превод дела српске књижевности на стране језике је Министарство културе и информисања Републике Србије на основу средстава обезбеђених Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину.

Одлуку о додели подршке ће донети министар културе на основу мишљења и препоруке Стручне комисије коју ће именовати решењем.

Приоритет за подршку преводима на стране језике ће бити дат делима српске књижевности  која су освојила или су била у најужем избору за релевантне домаће књижевне награде (као на пример: НИН-ова, награде «Иво Андрић», «Милош Црњански», «Меша Селимовић», «Исидора Секулић» и др).

У 2013. посебна пажња биће посвећена подршци преводима дела Милоша Црњанског (120 година од рођења), Петра II Петровића Његоша (200 година од рођења) и Јована Дучића (70 година од смрти).

ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА

Одлука о резултатима Конкурса биће објављена на сајту Министарства културе и информисања.

Издавачи-подносиоци пријеве за учешће на конкурсу биће посебно писмено обавештени о резултатима конкурса одмах по звршетку рада стручне комисије, односно потписивања одлуке од стране министра културе, на енглеском језику.

Обавештење о резултатима конкурса не може се преносити телефоном, факсом или електронским путем.

УСЛОВИ ЗА ИСПЛАТУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ

Услови исплате финансијке подршке биће уређени уговором између Републике Србије – Министарства културе и информисања и изабраног страног издавача по објављивању одлуке о резултатима Конкурса и по позиву изабраном страном издавачу да потпише уговор.

Да би финансијска помоћ била исплаћена страном издавачу он Министарству културе претходно мора доставити шест (6) примерака преведене књиге.

Новац се уплаћује директно на банковни рачун издавача који је дужан да га исплати преводиоцу.

Преведена књига мора бити штампана у року од годину дана од датума потписивања уговора између Министарства културе и информисања Републике Србије и страног издавача. У случају продужења рока за објављивање, издавач је дужан да о томе обавести Министарство или ће уговор о финансијској помоћи бити поништен.

Издавач мора доказати да се књига налази у редовној књижарској мрежи, да је доступна широкој читалачкој публици и да је штампана у складу да свим професионалним стандардима земље у којој је издата, као и да има одговарајући ISBN број.

НАПОМЕНА О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ

Подршка Министарства културе и информисања Републике Србије мора бити јасно назначена на свим примерцима књиге чији је превод финансијски подржан. Логотип Министарства и текст биће послати мејлом на адресу издавача.

ИНФОРМАЦИЈЕ

За додатне информације у вези са конкурсом за финансијску подршку преводима српске књижевности  у иностарнству можете контактирати Младена Весковића, Сектор за уметничко стваралаштво, културне индустрије и културне односе на телефон +381 11 3398-026, Факс: +381 11 3398-880; E-mail: mladen.veskovic@kultura.gov.rs ;

Website: www.kultura.gov.rs .


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic