Кoнкурс за суфинансирање мобилности уметника и професионалаца у области културе и уметности у 2018. години

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, брoj: 105/16 и 112/17), а у складу са Законом о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“, број: 113/17)

Република Србија
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе
 
расписује
 
КОНКУРС
за суфинансирање мобилности
уметника и професионалаца у области културе и уметности
у 2018. години

Предмет

 

Предмет  Конкурса за суфинансирање мобилности уметника и професионалаца у области културе и уметности у 2018. години (у даљем тексту Конкурс - Мобилност 2018“ ) је суфинансирање трошкова појединачних актера у области културе и уметности за представљања/наступе који се реализују у 2018. години и то:

Путни трошкови – превоз:

           

 • индивидуални  -  до  50.000,00 динара (за путовања у Европи)

                                 - до  80.000,00 динара (за интерконтинентална путовања)

 

 • групни                -  до 200.000,00 динара (за путовања у Европи)

                - до 300.000,00 динара (за интерконтинентална путовања)

 

Подржавају се:

Пројекти мобилности из области билатералне и мултилатералне културне сарадње – за учешће на фестивалима, семинарима, радионицама, смотрама, скуповима, конференцијама, студијски и резиденцијални боравци и сл.

 

Предност при одлучивању ће имати појединци који су добитници признања/награда у области културе и уметности, чланови међународних тела и стручних мрежа, уметничких удружења, учесници на истакнутим манифестацијама у свету, у области културе.

 

Неће се узимати у обзир:

 • трошкови смештаја и дневница;
 • добитници стипендија на школским и високошколским установама;
 • трошкови везани за позиве дипломатско-конзуларних представништава;
 • пројекти из области медија, филма и других аудио-визуелних делатности.

 

Циљ

 

Циљ „Конкурса - Мобилност 2018“ је системска подршка унапређењу међународне културне сарадње, односно промоција културе и уметности Републике Србије у иностранству, размена и умрежавање кроз мобилност уметника и професионалаца из Републике Србије позваних на међународне догађаје и манифестације (фестивали, семинари, радионице, конференције и др.) као и студијске и резиденцијалне боравке и сл, у свим областима културе и уметности.

Право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

 

Критеријуми

 

Избор пројеката ће бити извршен у складу са критеријумима утврђеним Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 105/16 и 112/17), и то:

 

1)  усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;

2)  квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3)  капацитети потребни за реализацију пројекта и то:

(1) стручни, односно уметнички капацитети,

(2) неопходни ресурси;

4) финансијски план - разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност  и укљученост више извора финансирања;

5)  степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.

 

Пријава

 

Пријава мора да садржи следећу документацију: 

 

 1. Попуњен формулар (преузет са званичне интернет стране Министарства културе и   информисања: www.kultura.gov.rs)
 2. Копију позива међународног партнера/организације за учешће уметника/професионалaца у области културе и уметности
 3. Опис пројекта и активности/представљања/наступа
 4. Резервацију превоза
 5. Краћу биографију уметника/ професионалца
 6. Опционо - документација: фотографије, штампани материјали и/или материјали на CD-у (до 1 MB или линк)
 7. Податке о подносиоцу (кратак преглед реализованих активности)
 8. Копију потврде о регистрацији код надлежног органа (извод из регистра АПР, односно регистра другог надлежног органа који води службену евиденцију о подносиоцу) - подносилац је дужан да попуни Изјаву о начину прибављања предметног докумената, која је саставни део конкурсног формулара.

 

Напомена:

 • Подносилац мора бити правно лице (удружење, организација или установа културе)
 • Корисник средстава је  уметник/професионалац и сл. (појединац/група) у области  културе и уметности

 

Прихватају се само пријаве које су поднете пре реализације пројекта, али не и ретроактивно.

 

Трајање конкурса и начин достављања пријава

 

 • се подносе на конкурсном формулару и достављају у штампаној и електронској форми Министарству у периоду од 25. јануара до 30. априла 2018. године.

 

Решење о избору пројеката и висини додељених средстава биће донето најкасније до 29. јуна 2018. године.

 

Резултати конкурса биће обjављени и на званичној интернет страни  Министарства културе и информисања (www.kultura.gov.rs).

 

Пријаве са свом потребном документацијом достављају се у једном примерку поштом, на адресу: 

Министарство културе и информисања, Влаjковићева бр. 3, 11 000 Београд, 

Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе, са назнаком:

Конкурс - Мобилност 2018“ и електронским путем, на адресу: mobilnost@kultura.gov.rs.

 

За сваки предлог подноси се посебна пријава. Достављени материjали се не враћају. 

 

НАПОМЕНЕ: 

1. Неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.

2. У случају непотпуне и неразумљиве пријаве Министарство обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди пријаву и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди пријаву у року.

 

 

Додатне информације

За сва питања везана за поступак пријављивања на „Конкурс - Мобилност 2018“  Министарства културе и информисања, заинтересовани се могу обратити на електронску адресу: gabrijela.maslesa@kultura.gov.rs  и  на телефон број: 011 30 32 113, уторком и четвртком  у термину од 12 до 14 часова.

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic