Конкурс за суфинансирање мобилности уметника и професионалаца у области културе и уметности у 2020. години

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласникРС“, број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, брoj: 105/16 и 112/17), а у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС“, број: 84/19)

                                                           

Република Србија

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе

 

расписује

 

КОНКУРС

за суфинансирање мобилности

уметника и професионалаца у области културе и уметности

у 2020. години

 

Предмет

Предмет Конкурса за суфинансирање мобилности уметника и професионалаца у области културе и уметности у 2020. години (у даљем тексту „Конкурс - Мобилност 2020“ ) је суфинансирање трошкова појединачних актера у области културе и уметности за представљања/ наступе који се реализују у 2020. години и то:

 

Путни трошкови – превоз:

           

 • индивидуални  -   до  50.000,00 динара (за путовања у Европи)

                                -   до  80.000,00 динара (за интерконтинентална путовања)

 

 • групни              -   до   200.000,00 динара (за путовања у Европи)

-до 300.000,00 динара (за интерконтинентална путовања)

 

Достављене пријаве са износом мањим од 10.000,00 динара неће бити разматране.

Подржавају се:

Пројекти мобилности из области билатералне и мултилатералне културне сарадње – за учешће на фестивалима, семинарима, радионицама, смотрама, скуповима, конференцијама, студијски и резиденцијални боравци и сл.

Приоритет при одлучивању ће имати појединци који су добитници признања/награда у области културе и уметности, чланови међународних тела и стручних мрежа, уметничких удружења, учесници на истакнутим манифестацијама у свету, у области културе.

Не подржавају се:

 • трошкови смештаја и дневница;
 • добитници стипендија на школским и високошколским установама;
 • трошкови везани за позиве дипломатско-конзуларних представништава;
 • пројекти из области медија, филма и других аудио-визуелних делатности.

Циљ

Циљ „Конкурса - Мобилност 2020“ је системска подршка унапређењу међународне културне сарадње, односно промоција културе и уметности Републике Србије у иностранству, размена и умрежавање кроз мобилност уметника и професионалаца из Републике Србије позваних на међународне догађаје и манифестације (фестивали, семинари, радионице, конференције и др.) као и студијске и резиденцијалне боравке и сл, у свим областима културе и уметности.

Критеријуми

Избор пројеката ће бити извршен у складу са критеријумима утврђеним Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 105/16 и 112/17), и то:

 

1)  усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;

2)  квалитет и садржај на иновативност пројекта;

3)  капацитети потребни за реализацију пројекта и то:

(1) стручни, односно уметнички капацитети,

(2) неопходни ресурси;

4) финансијски план - разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;

5)  степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.

Посебно ће се водити рачуна о пројектима који промовишу женско културно стваралаштво и унапређују родну равноправност у области културе.

Пријава

Пријава мора да садржи следећу документацију: 

 

 1. Попуњен формулар (преузет са званичне интернет стране Министарства културе и информисања: www.kultura.gov.rs)
 2. Копију позива међународног партнера/ организације за учешће уметника/ професионалaца у области културе и уметности
 3. Опис пројекта и активности/ представљања/ наступа
 4. Резервацију превоза
 5. Краћу биографију уметника/ професионалца
 6. Опционо - документација: фотографије, штампани материјали и/или материјали на CD-у (до 1 MB или линк)
 7. Податке о подносиоцу (кратак преглед реализованих активности)
 8. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који не може бити старији од 3 месеца (подносилац је дужан да попуни изјаву о начину прибављања предметног извода, која је саставни део конкурсног формулара)
 9. За правна лица која нису регистрована у АПР обавезно је достављање Обавештења о разврставању

Напомена:

 • Подносилац мора бити правно лице (удружење, организација или установа културе)
 • Корисник средстава је  уметник/професионалац и сл. (појединац/група) у области  културе и уметности

Подносиоци пријава на јавни Конкурс за суфинансирање мобилности уметника и професионалаца у области културе и уметности у 2020. години који нису ослобођени плаћања републичке административне таксе, на основу Закона о републичким административним таксама, уз пријаву на јавни конкурс прилажу и доказ о уплати републичке административне таксе, за захтев у износу од 320,00 динара.

Такса за пријаву на конкурс уплаћује се општом уплатницом са следећим подацима:

сврха: Такса за захтев, молбу, предлог или други поднесак (тарифни број 1)

жиро рачун: 840-742221843-57

модел: 97

позив на број: 50-016

прималац: Буџет Републике Србије

износ: 320,00 динара

Доказ о плаћеној такси прилаже се уз сваку појединачну пријаву.

Напомена:

Законом су утврђени и субјекти који се ослобађају плаћања таксе:

1) органи, организације и институције Републике Србије;

2) органи и организације аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе;

3) организације обавезног социјалног осигурања;

4) установе основане од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе;

4а) Цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о црквама и верским заједницама;

5) Црвени крст Србије;

6) дипломатско-конзуларна представништва стране државе, под условом узајамности.

Трајање конкурса и начин достављања пријава

Пријаве се подносе на конкурсном формулару у периоду од 8. јануара до 15. маја  2020. године.

(1) у електронском облику на адресу: mobilnost@kultura.gov.rs

(2) поштом – у једном (1) примерку, на адресу:

Министарство културе и информисања, Влаjковићева бр. 3, 11 000 Београд, 

Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе, са назнаком:

Конкурс - Мобилност 2020“ 

при чему је меродавна потврда (жиг поште), о благовременом слању пошиљке.  

За сваки предлог подноси се посебна пријава. Достављени материjали се не враћају. 

Резултати овог конкурса ће бити обjављени на званичној интернет страници Министарства културе и информисања, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава.

НАПОМЕНЕ: 

1. Неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.

2.У случају непотпуне и неразумљиве пријаве Министарство обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди пријаву и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди пријаву у року.

Додатне информације

За сва питања у вези са поступком пријављивања на „Конкурс - Мобилност 2020“ Министарства културе и информисања, заинтересовани се могу обратити на електронску адресу: mоbilnost@kultura.gov.rs  и  на телефон број: 011 30 32 113.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic