КОНКУРС за суфинансирање оргaнизације и реализације програма представљања савремене српске књижевности на међународним сајмовима књига у 2016. години

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09), Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије („Службени гласник РС” број 10/16), а у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 8/12, 94/13 и 93/15),

Република Србија

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте

Расписује:

КОНКУРС

за суфинансирање оргaнизације и реализације програма представљања савремене српске књижевности на међународним сајмовима књига у 2016. години

 

Предмет

Предмет Конкурса је суфинансирање организације и реализације програма представљања савремене српске књижевности на међународним сајмовима књига током 2016. године:

 • Лајпциг, 17-20.3.2016.
 • Будимпешта, 21-24.4.2016.
 • Пекинг, 24-28.8. 2016. – специјални гост земље Централне и Југоисточне Европе
 • Москва, поч. септембра 2016.
 • Франкфурт, 19-23.10.2016.
 • Загреб, 8-13.11.2016.

Циљ

Циљ Конкурса jе развој међународне сарадње у области књижевности, преводилаштва и издаваштва кроз подршку програмима који би били реализовани током 2016. године у склопу наступа Републике Србије на међународним сајмовима књига у Лајпцигу, Будимпешти, Пекингу (специјални гост земље Централне и Југоисточне Европе), Москви, Франкфурту и Загребу. На овај начин обезбеђује се виши квалитет презентације српске књижевности, преводилаштва, издаваштва и културе у целини и доприноси хармонизацији културних активности са међународним и европским стандардима и утиче на подстицање развоја области културе, кроз јачање капацитета актера на територији Републике Србије и системску подршку развоју међународне сарадње/размене у области културе и уметности.

(Кроз посебан јавни позив биће изабран реализатор закупа и техничког опремања националних штандова Републике Србије на међународним сајмовима књига у 2016. години.)

Критеријуми

Програми који су предмет Конкурса морају да испуњавају најмање три од основних критеријума/мерила прописаних чланом 5. као и техничке критеријуме прописане чланом 6. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, који је доступан на интернет страни Министарства културе и информисања:

http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/pravilnik--o-nacinu-merilima-i-kriterijumima-za-izbor-projekata-u-kulturi-koji-se-finansiraju-i-sufinansiraju-iz-budzeta-republike-srbije-

Пријава

Пријава мора да садржи следећу документацију: 

 1. Попуњен формулар (преузет са званичне интернет стране Министарства културе и информисања: www.kultura.gov.rs)
 2. Подаци о подносиоцу („лична карта“ и кратак преглед реализованих активности у протеклом периоду)
 3. Детаљан опис пројекта
 4. Детаљно разрађен буџет (спецификација трошкова исказана искључиво у динарима)
 5. Спецификација трошкова и укупан износ који се потражује од министарства
 6. Опционо - визуелна документација пројекта: фотографије, штампани материјали и/или визуелни материјали на CD-у
 7. Копија решења о регистрацији (осим за удружења)
  • Пореско идентификациони број
  • Матични број
  • Овлашћено лице

Трајање позива и начин достављања пријаве

Конкурс траје од 25. фебруара до 28. марта 2016. године. Пријаве за конкурс достављају се поштом, на адресу:

Министарство културе и информисања, Влаjковићева бр. 3, 11 000 Београд,

Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте  са назнаком

Конкурс - организација и реализација програма представљања савремене српске књижевности на међународним сајмовима књига у 2016. години

Пријаве се достављају у једном (1) примерку, поштом и електронским путем,

на адресу: mladen.veskovic@kultura.gov.rs  са свом потребном документацијом, сложеном по наведеном редоследу.

Уколико један подносилац пријаве доставља више пројеката, за сваки пројекат подноси се посебна пријава. Достављени материjали се не враћају.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Напомене

 1. Комисија Министарства културе и информисања разматраће пријављене пројекте и донети одлуку о суфинансирању, на основу приложене документације и наведених података о пројекту, а средства се додељују наменски за конкретан пројекат.
 1. Комисија за расподелу средстава састајаће се по потреби.
 2. Резултати конкурса ће бити обjављени на званичној интернет страни  Министарства културе и информисања.
 3.  У циљу наменског коришћења додељених буџетских средстава, трошкови пројекта могу бити:

- за спровођење наведених активности и да су усаглашени са принципима економичног финансијског управљања (планирани трошкови);

- евидентирани током реализације пројекта, у рачуноводственим извештајима подносиоца пријаве, те да су препознатљиви и проверљиви, и подржани копијама оригиналне документације, који се подносе Министарству културе и информисања Републике Србије (за трошкове који су остварени)

 1. Право учешћа на овом конкурсу немаjу установе културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

 Додатне информације

Додатне информациjе се могу добити у Министарству културе и информисања на телефон +381 11 3398-026, или мејл: mladen.veskovic@kultura.gov.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic