Конкурс за суфинансирање проjеката/програма из области jавног информисања у 2012. години

РЕПУБЛИКА СРБИJА
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ, ИНФОРМИСАЊА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА
Сектор за информисање и медиjе

На основу члана 17. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр.16/11), Министарство културе, информисања и информационог друштва (у даљем тексту: Министарство), расписуjе

КОНКУРС
 за суфинансирање проjеката/програма из области jавног информисања у 2012. години

I

Предмет Конкурса jе: суфинансирање производње и/или дистрибуциjе програмских садржаjа jавних гласила у Републици Србиjи значаjних за остваривање jавног интереса.

Циљ Конкурса jе: подршка остваривању  права грађана на jавно информисање; развоj медиjског плурализма; подстицаj медиjског стваралаштва у области културе, науке и образовања.                                                                          

II

Условиза учешће на Конкурсу: право учешћа на конкурсу имаjу оснивачи jавних гласила, као и правна лица и предузетници регистровани за продукциjу аудио и/или аудиовизуелних програмских садржаjа. Предложени проjекат се мора реализовати преко jавног гласила.

 Предлагач може конкурисати само са jедним проjектом.

Уколико је правно лице оснивач више јавних гласила, има право учешћа на конкурсу са пројектом сваког јавног гласила чији је оснивач.

Учесник конкурса може бити само оно правно лице или предузетник који је доставио одговарајући извештај о утрошеним средствима добијеним од Министарства у претходном периоду.

Учесник конкурса је обавезан да попуни обрасце за учешће на конкурсу (преузимају се са сајта Министарства) и приложи копије следећих докумената:

 • Образац 1 (опис проjекта);
 • образац 2 (спецификациjа трошкова проjекта);
 • решењео регистрациjи правног лица или предузетника у  Агенциjиза привредне регистре;
 • решење о регистрацији јавног гласила у Агенцији за привредне регистре;
 • дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Републичке радиодифузне агенције;
 • кратке биографиjе кључних учесника проjекта (наjвише 3 учесника);
 • оверена изjава jавног гласила или jавних гласила у коjима ће програмски садржаjи бити емитовани (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
 • доказ о уплати Републичке административне таксе од 240,00 динара на рачун 840-742221843-57, позив на броj 97 50-016, намена Тарифни броj 1 (Закон о републичким административним таксама („Сл.гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06,47/07и 70/11).

III

Основни критериjуми за оцењивање проjеката су:

 • значаj проjекта за остваривање права на jавно информисање;
 • допринос разноликости медиjских садржаjа и плурализму идеjа и вредности;
 • валидна аргументациjа проjекта;
 • адекватна спецификациjа буџета усклађена и образложена са становишта планираних проjектних активности;
 • одрживост проjекта.

Посебни критеријумиза оцењивање пројеката су:

 • унапређење медиjског стваралаштва у области културе, науке и образовања;
 • информисање и унапређење положаjа и равноправности свих сегмената  друштва(информисање и едукациjадеце и младих, економски и социјално угрожених друштвених групаитд.);
 • актуелност теме (европске интеграције, заштита животне средине, борба против корупције итд.);
 • допринос развоjу истраживачког новинарства;
 • очување српског националног и културног идентитета и jезика;
 • стварање услова за радно ангажовање високообразованих новинара и других медиjских стручњака;
 • унапређење производње и објављивања општих информативних и специјализованих медијских садржаја од значаја за живот и рад грађана у локалним и регионалним заједницама.

IV

Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише 80% вредности пројекта. Максимални износ тражених средстава је 1.000.000,00 динара.

Уколико је учесник Конкурса за предложени пројекат у истој календарској години добио средства из буџета (републичког, покрајинског, локалног), може поднети захтев за суфинансирање највише 40% његове вредности.

V

Конкурс ће траjати 30 дана од дана обjављивања у дневном листу „Политика“, а биће обjављен и на Интернет страници Министарства.

Приjаве се подносе у 4 примерка на адресу: Министарство културе, информисања и информационог друштва, 11000 Београд, Влаjковићева 3, са назнаком: за Конкурс за суфинансирање проjеката/програма  у области jавног информисања.

Корисник средстава је дужан да пројекат реализује до  31.12.2012. године.

Напомена: Образац 1 и Образац 2 подносе се у 4 примерка, а остала обавезна документација у 1 примерку.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу биће обjављено на Интернет страници Министарства  www.kultura.gov.rs, и  достављено свим учесницима Конкурса.

Додатне информациjе се могу добити на телефон 011/3398-671


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic