Конкурс за суфинансирање проjеката/програма у области jавног информисања на jезицима националних мањина

РЕПУБЛИКА СРБИJА
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ, ИНФОРМИСАЊА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА
Сектор за информисање и медиjе

На основу члана 5. Закона о jавном информисању („Службени гласник РС“ бр. 43/03, 61/05,71/09 и 89/10), Министарство културе, информисања и информационог друштва(у даљем тексту: Министарство), расписуjе

КОНКУРС
за суфинансирање проjеката/програма у области jавног информисања на jезицима националних мањинау 2012.години

I

Предмет Конкурса jе: суфинансирање производње и/или дистрибуциjе програмских садржаjа jавних гласила у Републици Србиjи на jезицима националних мањина.

Циљ Конкурса jе: подршка остваривању права националних мањина на информисање на сопственом jезику, подршка производњи и дистрибуцији штампаних, аудио и аудиовизуелних радова на језицима националних мањина, подстицаj медиjског стваралаштва у области културе, науке и образовања националних мањина.

II

Услови за учешће на Kонкурсу: право учешћа на конкурсу имаjу оснивачи jавних гласила, правна лица и предузетници регистрованиза продукциjу аудио и/или аудиовизуелних програмских садржаjа. Предложени проjекат се мора реализовати преко jавног гласила.

Предлагач може конкурисати само са jедним проjектом.

Уколико је правно лице оснивач више јавних гласила, има право учешћа на конкурсу са пројектом сваког јавног гласила чији је оснивач.

Учесник Kонкурса може бити само оно правно лице или предузетник  који је доставио одговарајући извештај о утрошеним средствима добијеним од Министарства у претходном периоду.

Учесник конкурса је обавезан да попуни обрасце за учешће на конкурсу (преузимају се са сајта Министарства) и приложи копије следећих докумената:

 • Образац 1 (опис проjекта);
 • образац 2 (спецификациjа трошкова проjекта);
 • решењео регистрациjи правног лицаили предузетника  у  Агенциjи за привредне регистре;
 • решење о регистрацији јавног гласила у Агенцији за привредне регистре;
 • дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Републичке радиодифузне агенције;
 • кратке биографиjе кључних учесника проjекта (наjвише 3 учесника);
 • оверена изjава jавног гласила или jавних гласила у коjима ће програмски садржаjи бити емитовани (обавезно само за правна лица и предузетнике регистрованеза продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
 • доказ о уплати Републичке административне таксе од 240,00 динара на рачун 840-742221843-57, позив на броj 97 50-016, намена Тарифни броj 1 (Закон о републичким административним таксама („Сл.гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06,47/07и 70/11).

III

Основни критериjуми за оцењивање проjеката су:

 • значаj проjекта за остваривање права на jавно информисање;
 • допринос разноликости медиjских садржаjа и плурализму идеjа и вредности;
 • валидна аргументациjа проjекта;
 • адекватна спецификациjа буџета усклађена и образложена са становишта планираних проjектних активности;
 • одрживост проjекта.

 Посебни критеријуми за оцењивање пројеката су:

 • оригиналност и значаj проjекта за унапређење права на информисање и jезичког и културног идентитета припадника националних мањина;
 • унапређење медиjског стваралаштва у области  културе, науке и образовања;
 • информисање и едукациjа деце и младих;
 • jачање стручних капацитета у области информисања националних мањина;
 • увођење нових информационих технологиjа, доступност већем броjу корисника;
 • програми мулти и интеркултуралног садржаjа са циљем развиjања културе диjалога, бољег упознавања и разумевања између различитих заjедница.

IV

Учесник Kонкурса може поднети захтев за суфинансирање највише 80% вредности пројекта. Максимални износ тражених средстава је 1.000.000,00 динара.

Уколико је учесник Kонкурса за предложени пројекат у истој календарској години добио средства из буџета (републичког, покрајинског, локалног), може поднети захтев за суфинансирање највише 40% његове вредности.

V

Конкурс ће траjати 30 дана од дана обjављивања у дневном листу „Политика“, а биће обjављен и на Интернет страници Министарства.

Приjаве се подносе у 5 примерака, на адресу: Министарство културе, информисања и информационог друштва, 11000 Београд, Влаjковићева 3, са назнаком: за Конкурс за суфинансирање проjеката/програма области jавног информисања на jезицима националних мањина.

Корисник средстава је дужан да пројекат реализује до  31.12.2012. године

Напомена: Образац 1 и Образац 2 подносе се у 5 примерака, а остала обавезна документација у 1 примерку.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу биће обjављено на Интернет страници Министарства  www.kultura.gov.rs, и достављено свим учесницима конкурса.

Додатне информациjе се могу добити на телефон 011/3398-671


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic