Конкурси за суфинансирање проjеката/програма из области јавног информисања у 2014. години

На основу члана 15. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр.72/12, 76/13), члана 5. Закона о информисању („Службени гласник РС“ бр. 43/03,  61/05, 71/09, 89/10-УС и 41/11 – УС) и Закона о буџету за 2014.годину („Службени гласник РС“ бр.110/13) Миинистарство културе и информисања, Сектор за информисање расписује Конкурсе за  суфинансирање проjеката/програма  из области јавног информисања у Републици Србиjи у 2014. години.

Конкурси се односе на суфинансирање пројеката/програма:

1. области јавног информисања;

2. области јавног информисања на језицима националних мањина;

3. области јавног информисања припадника српског народа у земљама региона;

4. области информисања особа са инвалидитетом и

5.електронских јавних гласила са седиштем  на Косову и Метохији

                                             I

Предмет конкурса: суфинансирање производње и/или дистрибуције програмских садржаја јавних гласила у Републици Србији и земљама у региону, значајних за остваривање јавног интереса.

Циљеви конкурса: подршка остваривању права грађана на јавно информисање; развој медијског плурализма; подстицај медијског стваралаштва у области културе, науке и образовања; подршка остваривању права националних мањина на информисање на сопственом језику, подстицај медијског стваралаштва у свим областина јавног живота националних мањина; подршка остваривању права на информисање особа са инвалидитетом и подстицај медијског стваралаштва ове категорије лица; очување српског националног и културног идентитета и језика на територији Косова и Метохије, као и припадника српског народа у земљама региона (Мађарској, Хрватској, Румунији, Македониjи, Албаниjи, Црноj Гори, Босни и Херцеговини и Словениjи).

II

Основни критеријуми за оцењивање пројеката/програма

 1. Значај пројекта за остваривање права на јавно информисање
 2. Допринос разноликости медијских садржаја и плурализму идеја и вредности
 3. Валидна аргументација пројекта
 4. Адекватна спецификација буџета усклађена и образложена са становишта планираних пројектних активности.

Посебни критеријуми за оцењивање пројеката/програма

 

1. На Конкурсу за суфинансирање пројеката/програма из области јавног информисања:

 • унапређење медиjског стваралаштва у области културе, науке и образовања;
 • информисање и унапређење положаjа и равноправности свих сегмената  друштва (информисање и едукациjа деце и младих, економски и социјално угрожених друштвених група, родна равноправност, итд.);
 • актуелност теме (европске интеграције, заштита животне средине, слободно време, борба против корупције, борба против психоактивних супстанци и алкохолизма, борба против говора мржње, проблеми неразвијених општина, итд.);  
 • допринос развоjу истраживачког новинарства;
 • очување српског националног и културног идентитета и jезика;
 • стварање услова за радно ангажовање високообразованих новинара и других медиjских стручњака;
 • унапређење производње и објављивања општих информативних и специјализованих медијских садржаја од значаја за живот и рад грађана у локалним и регионалним заједницама;
 • одрживост пројекта.

2. На Конкурсу за суфинансирање пројеката/програма из области јавног информисања на језицима националних мањина:

 • оригиналност и значаj проjекта за унапређење права на информисање и jезичког и културног идентитета припадника националних мањина;
 • унапређење медиjског стваралаштва у области  културе, науке и образовања;
 • информисање и едукациjа деце и младих;
 • jачање стручних капацитета у области информисања националних мањина; доступност већем броjу корисника; програми мулти и интеркултуралног садржаjа са циљем развиjања културе диjалога, бољег упознавања и разумевања између различитих заjедница;
 • одрживост пројекта.

3. На Конкурсу за суфинансирање пројеката/програма из области јавног информисања припадника српског народа у земљама региона:

 • значај пројекта за унапређење информисања на српском језику;
 • допринос очувању и  развоју српског националног и културног идентитета и језика;
 • стварање услова за радно ангажовање високообразованих новинара и других медиjских стручњака;
 • одрживост пројекта.

4.  На  Конкурсу за суфинансирање пројеката/програма из области информисања особа са инвалидитетом:

 • значај пројекта за развој инклузивног друштва;
 • значај пројекта за информисање особа са инвалидитетом;
 • квалитет, оригиналност, актуелност и доступност већем броју корисника;
 • одрживост пројекта.

5.  На Конкурсу за суфинансирање пројеката/програма електронских јавних гласила са седиштем на Косову и Метохији:

 • значај пројекта за унапређење информисања на српском језику;
 • допринос очувању и  развоју српског националног и културног идентитета и језика;
 • информисање и унапређење положаjа и равноправности свих сегмената  друштва (информисање и едукациjа деце и младих, економски и социјално угрожених друштвених група, и сл.);
 • актуелност теме;
 • стварање услова за радно ангажовање високообразованих новинара и других медиjских стручњака;
 • одрживост пројекта.

III

Услови за учешће на конкурсу

Право учешћа на конкурсу имаjу оснивачи jавних гласила, као и правна лица и предузетници регистровани за продукциjу аудио и/или аудиовизуелних програмских садржаjа. Предложени проjекат се мора реализовати преко jавног гласила.

Право учешћа немају јавни сервиси - Радиодифузна установа Србије и Радиодифузна установа Војводине, јавна предузећа из области јавног информисања и јавна гласила чији су оснивачи национални савети националних мањина.

Предлагач може конкурисати само са jедним проjектом на једном конкурсу.

Уколико је правно лице оснивач више јавних гласила, има право учешћа на конкурсу са пројектом сваког јавног гласила чији је оснивач.

Учесник конкурса је обавезан да попуни обрасце за учешће на конкурсу (преузимају се са сајта Министарства) и приложи копије следећих докумената:

 • Образац 1 (опис проjекта);
 • образац 2 (спецификациjа трошкова проjекта);
 • решење о регистрациjи правног лица или предузетника у  Агенциjи за привредне регистре;
 • решење о регистрацији јавног гласила у Агенцији за привредне регистре;
 • дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Републичке радиодифузне агенције;
 • биланс стања и биланс успеха из претходне године;
 • кратке биографиjе кључних учесника проjекта (наjвише 3 учесника);
 • оверена изjава jавног гласила или jавних гласила у коjима ће програмски садржаjи бити емитовани (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
 • доказ о уплати Републичке административне таксе од 280,00 динара на рачун број 840-742221843-57, модел 97, позив на броj  50-016, намена Тарифни броj 1 (Закон о републичким административним таксама („Сл.гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13 и 65/13).

                                                         IV

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише 80% вредности пројекта.

Уколико је учесник конкурса за предложени пројекат у истој календарској години добио средства из буџета (републичког, покрајинског, локалног) за предложени пројекат може поднети захтев за суфинансирање највише 40% његове вредности.

Максимални износ тражених средстава може бити:

-          1.000.000,00 динара на Конкурсу за суфинансирање пројеката/програма из области јавног информисања;

-          1.000.000,00 динара на Конкурсу за суфинансирање пројеката/програма на језицима националних мањина;

-          1.000.000,00 динара на Конкурсу за суфинансирање пројеката/програма из области јавног информисања припадника српског народа у земљама региона;

-          700.000,00 динара на Конкурсу за суфинансирање пројеката/програма из области информисања особа са инвалидитетом;

-          700.000,00 динара на Конкурсу за суфинансирање пројеката/програма електронских медија регистрованих на Косову и Метохији.

V

Приjаве се подносе у 4 примерка на адресу: Министарство културе и  информисања, 11000 Београд, Влаjковићева 3, са назнаком: за Конкурс за суфинансирање проjеката/програма  у области jавног информисања.

Напомена: Образац 1 и Образац 2 подносе се у 4 примерка (осим на Конкурс из области јавног информисања на језицима националних мањина, где се ови обрасци подносе у 5 примерака), а остала обавезна документација у 1 примерку.

Конкурсни материјал се не враћа.

Конкурс се објављује у дневном листу „Политика“ и на Интернет страници Министарства културе и информисања.

Конкурс је отворен од  21.децембра 2013.   до  21.јануара  2014.године.

Корисник средстава је дужан да пројекат реализује до  31.12.2014. године

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу биће обjављено на интернет страници Министарства www.kultura.gov.rs, и достављено свим учесницима конкурса, путем електронске поште.

Пријаве које стигну ван прописаног рока неће бити разматране.

Додатне информациjе  могу се добити радним даном од 11 до 14 часова, на телефон 011/3398-671

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic