ОТВОРЕНИ ПОЗИВ 2015. за суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су подржани кроз међународне фондове

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте

На основу Закона о потврђивању Конвенциje о заштити и унапређењу разноликости културних израза (Париз, 2005) („Службени  гласник РС“, бр. 42/09), члана 76. Закона о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09) и Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије („Службени гласник РС", бр. 57/10, 90/11 и 61/13), Министарство културе и информисања упућује позив свим заинтересованим правним лицима са територије Републике Србије, да се јаве на:

 ОТВОРЕНИ ПОЗИВ 2015. за суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су подржани кроз међународне фондове

Предмет

Предмет Отвореног позива је суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су финансијски подржани кроз међународне фондове*, а реализују се у 2015. години:

 • Програм ЕУ: Креативна Европа
 • Програм ЕУ:  прекогранична сарадња (ИПА)
 • УНЕСКО
 • Централнo европска инцијатива
 • Европска културна фондација
 • други фондови из области културе и уметности

*не подржавају се пројекти финансирани из фондова билатералне сарадње и фондова дипломатских и конзуларних представништава .

Приоритет при одлучивању ће имати пројекти финансирани из горе наведених фондова у области културе и уметности.

Средства за суфинансирање пројеката су омогућена у износу:

а) до 30% од вредности одобреног буџета подносиоца апликације министарству*, уколико се ради о партнеру на пројекту или

б) до 40% од одобреног буџета подносиоца апликације министарству **, уколико се ради о носиоцу пројекта***

( *    структура финансијске подршке за партнера на пројекту: међународни фонд до 60%, министарство до 30%, други извори до 10% - од вредности одобреног буџета подносиоца апликације)

( ** структура финансијске подршке за носиоца пројекта: међународни фонд до 60%, министараство до 40% - од вредности одобреног буџета подносиоца апликације)

(*** носилац пројекта је правно лице које преузима одговорност за реализацију пројекта)

Циљ

Циљ Отвореног позива је системска подршка развоју међународне културне сарадње, односно мобилности уметника и колекција у области културе и уметности, кроз подршку пројектима који су суфинансирани у оквиру међународних фондова.

На овај начин примењују се међународни стандарди, који обезбеђују стварање услова за квалитетно спровођење пројеката од стране апликаната, кроз јачање капацитета актера на територији Републике Србије и подстицање развоја система културе.

Критеријуми

Пројекти који су предмет Отвореног позива морају да испуњавају најмање три од критеријума/мерила прописаних члановима 5. и 6. Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, који је доступан на интернет страници Министарства културе и информисања:

http://www.kultura.gov.rs/lat/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/pravilnik-o-nacinu-kriterijumima-i-merilima-za-izbor-projekata-u-kulturi-koji-se-finansiraju-i-sufinansiraju-iz-budzeta-republike-srbije-

Пријава

Пријава мора да садржи следећу документацију: 

 1. Копију потписаног уговора и/или одлуке* о одобреним средствима од стране међународног фонда
 2. Попуњен формулар 
 1. Подаци о подносиоцу („лична карта“ и кратак преглед реализованих активности у протеклом периоду)
 2. Копија решења о регистрацији
 3. Детаљан опис пројекта
 4. Биографије кључних експерата на пројекту
 5. Опционо - документација пројекта: фотографије, штампани материјали и/или материјали на CD-у

 *исплата средстава након потписаног и достављеног уговора са међународним фондом

Трајање позива и начин достављања пријаве

Отворени позив траје од 12. фебруара до 1. септембра 2015. године.

Пријаве за Отворени позив достављају се поштом, на адресу:

Министарство културе и информисања, Влаjковићева бр. 3, 11000 Београд,

Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте,  са назнаком

Отворени позив 2015 - Међународна сарадња, ЕУ интеграције и пројекти

Пријаве се достављају у једном (1) примерку, поштом и електронским путем,

на адресу: otvorenipoziv@kultura.gov.rs

са свом потребном документацијом, сложеном по наведеном редоследу.

Уколико један подносилац пријаве доставља више пројеката, за сваки пројекат подноси се посебна пријава. Достављени материjали се не враћају.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране

Напомене

 1. Комисија Министарства културе и информисања разматраће пријављене пројекте и донети одлуку о суфинансирању, на основу приложене документације и наведених података о пројекту, а средства се додељују наменски за конкретан пројекат.
 2. Комисија Министарства културе и информисања разматраће пријаве пристигле до 30. априла текуће године у оквиру првог евалуационог круга током маја, а пријаве пристигле до 1. септембра текуће године, разматраће у оквиру другог евалуационог круга од септембра.
 1. Резултати Отвореног позива биће обjављени на званичној интернет страници  Министарства културе и информисања.
 2.  У циљу наменског коришћења додељених буџетских средстава, трошкови пројекта могу бити:

- за спровођење наведених активности и да су усаглашени са принципима економичног финансијског управљања (планирани трошкови);

- евидентирани током реализације пројекта, у рачуноводственим извештајима подносиоца пријаве, те да су препознатљиви и проверљиви, и подржани копијама оригиналне документације у извештавању према министарству и

-прихватљиви трошкови пројектних активности, настали од дана расписивања отвореног позива

 1. Отворени позив не важи за суфинансирање пројеката из  аудиовизуелнног сектора
 2. На Отворени позив се не могу јавити републичке институције културе.

Додатне информације

За сва питања везана за поступак пријављивања на Отворени позив Министарства културе и информисања, заинтересовани се могу обратити телефоном радним данима у периоду од 9 до 12 часова:

Татјана Бојовић, тел: 011 3032 113

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic