ОТВОРЕНИ ПОЗИВ 2016. за суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су подржани кроз међународне фондове

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09), Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије („Службени гласник РС” број 10/16), а у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 8/12, 94/13 и 93/15),

Република Србија

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте

Расписује

ОТВОРЕНИ ПОЗИВ 2016.

за суфинансирање пројеката у области културе и уметности

који су подржани кроз међународне фондове

Предмет

Предмет Отвореног позива је суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су финансијски подржани кроз следеће међународне фондове, а реализују се у 2016. години:

Програми ЕУ:

 • Креативна Европа - потпрограм Култура
 • Програми прекограничне сарадње (ИПА)
 • Дунавски програм транснационалне сарадње
 • Јадранско- јонски програм транснационалне сарадње

УНЕСКО

Централнo-европска инцијатива (ЦЕИ)

Европска културна фондација

други међународни фондови из области културе и уметности

Пројекти који се суфинансирају средствима из фондова билатералне сарадње и фондова дипломатских и конзуларних представништава нису предмет Отвореног позива.

Циљ

Циљ Отвореног позива је системска подршка развоју међународне културне сарадње, односно мобилности уметника и колекција у области културе и уметности, кроз подршку пројектима који су суфинансирани у оквиру међународних фондова.

На овај начин примењују се међународни стандарди, који обезбеђују стварање услова за квалитетно спровођење пројеката од стране апликаната, кроз јачање капацитета актера на територији Републике Србије и подстицање развоја система културе.

Право учешћа

Право учешћа на Отвореном позиву имаjу  установе, уметничка и друга удружења и организациjе/правна лица  са териториjе Републике Србиjе.

Право учешћа на Отвореном позиву немаjу установе културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

Износ доступне финансијске подршке

Средства за суфинансирање пројеката су омогућена у износу:

а) до 30% од вредности одобреног буџета подносиоца апликације министарству*, уколико се ради о партнеру на пројекту или

б) до 40% од одобреног буџета подносиоца апликације министарству **, уколико се ради о носиоцу пројекта***

(*структура финансијске подршке за партнера на пројекту: међународни фонд до 60%, министарство до 30%, други извори до 10% - од вредности одобреног буџета подносиоца апликације)

(**структура финансијске подршке за носиоца пројекта: међународни фонд до 60%, министарство до 40% - од вредности одобреног буџета подносиоца апликације)

(*** носилац пројекта је правно лице које преузима одговорност за реализацију читавог пројекта у уговору са међународним фондом)

Критеријуми

Пројекти који су предмет Отвореног позива морају да испуњавају најмање три од основних критеријума/мерила прописаних чланом 5. као и техничке критеријуме прописане чланом 6. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, који је доступан на интернет страни Министарства културе и информисања:

http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/pravilnik--o-nacinu-merilima-i-kriterijumima-za-izbor-projekata-u-kulturi-koji-se-finansiraju-i-sufinansiraju-iz-budzeta-republike-srbije-

Евалуација пројеката вршиће се и на основу следећих посебних  критеријума:

 

 

Критеријуми евалуације

Максималан број бодова

1. Капацитет носиоца/партнера на пројекту

5

2. Квалитет пројекта 

45

3. Међусекторска сарадња

10

4. Допринос децентрализацији културе

10

5. Значај пројекта на међународном плану                     

10

6. Буџет пројекта

20

Укупно

100

 

Пројекат за који је поднет захтев за суфинансирање мора да испуни најмање три критеријума који у укупном збиру носе минимум 61 бод како би се квалификовао за финансијску подршку.

Пријава

Пријава мора да садржи следећу документацију: 

 

 1. Копију потписаног уговора и/или одлуке* о одобреним средствима од стране међународног фонда
 2. Попуњен формулар (преузет са званичне интернет стране Министарства културе и информисања: www.kultura.gov.rs)
 3. Податке о подносиоцу („лична карта“ и кратак преглед реализованих активности у протеклом периоду)
 4. Копију решења о регистрацији (осим за удружења)

Пореско идентификациони број

Матични број

Овлашћено лице

 1. Детаљан опис пројекта
 2. Детаљну спецификацију трошкова за пројектне активности за чију се реализацију потражују средства од министарства у 2016. години
 3. Биографије кључних експерата на пројекту
 4. Опционо - документацију пројекта: фотографије, штампани материјали и/или материјали на CD-у

 *исплата средстава након потписаног и достављеног уговора са међународним фондом

Напомена: Уколико је носилац пројекта подржаног од стране међународног фонда организација из Србије, а постоји још партнера на пројекту из Србије, носилац пројекта  обједињено аплицира за средства код Министарства културе и информисања  за цео пројекат и у име свих партнера.

Трајање позива и начин достављања пријаве

Отворени позив траје од 25. фебруара до 1. септембра 2016. године.

Пријаве за Отворени позив достављају се поштом, на адресу:

Министарство културе и информисања, Влаjковићева бр. 3, 11000 Београд,

Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте,  са назнаком:

Отворени позив 2016. за суфинансирање пројеката у области културе и уметности

који су подржани кроз међународне фондове

Пријаве се достављају у једном (1) примерку, поштом и електронским путем,

на адресу: otvorenipoziv@kultura.gov.rs, са свом потребном документацијом, сложеном по наведеном редоследу.

Уколико један подносилац пријаве доставља више пројеката, за сваки пројекат подноси се посебна пријава.

Достављени материjали се не враћају.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Напомене

1. Комисија Министарства културе и информисања разматраће пријављене пројекте и донети одлуку о суфинансирању, на основу приложене документације и наведених података о пројекту, а средства се додељују наменски за конкретан пројекат.

2. Комисија Министарства културе и информисања разматраће пријаве пристигле до 30. априла текуће године у оквиру првог евалуационог круга током маја, а пријаве пристигле до 1. септембра текуће године, разматраће у оквиру другог евалуационог круга од септембра.

3. Резултати Отвореног позива биће обjављени на званичној интернет страни  Министарства културе и информисања.

4. У циљу наменског коришћења додељених буџетских средстава, трошкови пројекта могу бити:

- за спровођење наведених активности и да су усаглашени са принципима економичног финансијског управљања (планирани трошкови);

- прихватљиви трошкови пројектних активности, настали од дана расписивања Отвореног позива у 2016. години и евидентирани током реализације пројекта, у рачуноводственим извештајима подносиоца пријаве, те да су препознатљиви и проверљиви, и подржани копијама оригиналне документације у извештавању према министарству.

5. Отворени позив није намењен следећим пројектима: производња филмова и филмска продукција и продукција тв серијала.

Додатне информације

За сва питања везана за поступак пријављивања на Отворени позив Министарства културе и информисања, заинтересовани се могу обратити на електронску адресу: otvorenipoziv@kultura.gov.rs  или на телефон: 011 30 32 113.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic