Отворени позив 2017. за суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су подржани кроз међународне фондове

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број: 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, брoj: 105/16) а у складу са Законом о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“, број: 99/16) и Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 8/12,  94/13 и 93/15)

Република Србија
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе
 
расписује
 
ОТВОРЕНИ ПОЗИВ 2017.
за суфинансирање пројеката у области културе и уметности
који су подржани кроз међународне фондове

 

 

Предмет

Предмет „Отвореног позива 2017“ је суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су финансијски подржани кроз следеће међународне фондове, а реализују се у 2017. години:

 • Програми ЕУ:
 • Креативна Европа - потпрограм „Култура“
 • Програми прекограничне сарадње (ИПА)
 • Дунавски програм транснационалне сарадње
 • Јадранско-јонски програм транснационалне сарадње
 • УНЕСКО
 • Централнo-европска инцијатива (ЦЕИ)
 • Европска културна фондација
 • други међународни фондови из области културе и уметности

Не разматрају се:

 • пројекти подржани средствима из фондова билатералне сарадње и фондова дипломатских и конзуларних представништава;
 • пројекти из области медија, филма и других аудиовизуелних делатности;
 • пројекти подржани у оквиру потпрограма „МЕДИА“ програма Креативна Европа.

 

Циљ

Циљ „Отвореног позива 2017је системска подршка развоју међународне сарадње културног сектора кроз подршку пројектима који су суфинансирани у оквиру међународних фондова.

На овај начин примењују се европски и међународни стандарди и обезбеђују услови за квалитетно спровођење пројеката од стране апликаната, кроз јачање капацитета актера на територији Републике Србије и подстицање развоја система културе.

 

Право учешћа

Право учешћа на „Отвореном позиву 2017имаjу установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, као и други субјекти у култури  са седиштем на териториjи Републике Србиjе, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

 

Износ доступне финансијске подршке

Средства за суфинансирање пројеката су омогућена у износу:

а) до 30% од вредности одобреног буџета подносиоца апликације министарству*, уколико се ради о партнеру на пројекту или

б) до 40% од одобреног буџета подносиоца апликације министарству **, уколико се ради о носиоцу пројекта***

(*структура финансијске подршке за партнера на пројекту: међународни фонд до 60%, министарство до 30%, други извори до 10% - од вредности одобреног буџета подносиоца апликације)

(**структура финансијске подршке за носиоца пројекта: међународни фонд до 60%, министарство до 40% - од вредности одобреног буџета подносиоца апликације)

(*** носилац пројекта је правно лице које преузима одговорност за реализацију читавог пројекта у уговору са међународним фондом)

 

Критеријуми

Избор пројеката ће бити извршен у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 105/2016) (видети на www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture).

Пројекти који се суфинансирају из буџета Републике Србије оцењиваће се на основу следећих критеријума:

1)  усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;

2)  квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3)  капацитети потребни за реализацију пројекта и то:

(1) стручни, односно уметнички капацитети,

(2) неопходни ресурси;

4) финансијски план - разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;

5)  степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.

О избору пројеката по расписаном „Отвореном позиву 2017“ одлучује стручна комисија коју образује Министарство културе и информисања.

Суфинансирање пројеката вршиће се у складу са расположивим буџетским средствима.

Комисија ће у току трајања „Отвореног позива 2017“, заседати неколико пута, у складу са бројем поднетих пријава. Након што Комисија донесе Одлуку о избору пројеката за суфинансирање, Министарство ће донети Решење о додели средстава, након чега ће бити закључени уговори о суфинансирању реализације пројеката са подносиоцима пријава изабраних пројеката.

 

Пријава

Пријава мора да садржи следећу документацију: 

 1. Попуњен формулар (преузет са званичне интернет стране Министарства културе и информисања: www.kultura.gov.rs);
 2. Копију потписаног уговора и/или одлуке* о одобреним средствима од стране међународног фонда;
 3. Доказ о партнерству и сарадњи (уговор, споразум и сл.);
 4. Податке о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора пројекта („лична карта“ и кратак преглед реализованих активности у протеклом периоду);
 5. Детаљан опис пројекта;
 6. Детаљну спецификацију трошкова за пројектне активности за чију се реализацију потражују средства од Министарства у 2017. години;
 7. Биографије кључних експерата на пројекту;
 8. Опционо - документацију пројекта: фотографије, штампане материјале и/или материјале на CD-у.

 *исплата средстава након потписаног и достављеног уговора са међународним фондом

Напомена: Уколико је носилац пројекта подржаног од стране међународног фонда организација из Србије, а постоји још партнера на пројекту из Србије, носилац пројекта  обједињено аплицира за средства код Министарства културе и информисања  за цео пројекат и у име свих партнера.

 

Трајање позива и начин достављања пријаве

„Отворени позив 2017“ траје од  25.  марта до 1. септембра 2017. године.

Пријаве за Отворени позив достављају се поштом, на адресу:

Министарство културе и информисања, Влаjковићева бр. 3, 11000 Београд,

Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе,  са назнаком:

Отворени позив 2017

Пријаве се достављају у једном (1) примерку, поштом и електронским путем, на адресу: otvorenipoziv@kultura.gov.rs, са свом потребном документацијом, сложеном по наведеном редоследу.

Уколико један подносилац пријаве доставља више пројеката, за сваки пројекат подноси се посебна пријава. Достављени материjали се не враћају. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

Напомене

1. Комисија Министарства културе и информисања разматраће пријављене пројекте и донети одлуку о суфинансирању на основу приложене документације и наведених података о пројекту, а средства се додељују наменски за конкретан пројекат, те није могуће вршити накнадну промену корисника средстава нити промену самог пројекта/уместо изабраног пројекта предложити други пројекат, тј. вршити пренамену опредељених средстава.

2. Резултати „Отвореног позива 2017“ биће обjављени на званичној интернет страни  Министарства културе и информисања.

3.  Везано за наменско коришћење додељених буџетских средстава, посебно наглашавамо да трошкови пројекта морају бити:

 • неопходни за спровођење активности и да су усаглашени са принципима законитости и економичног финансијског управљања што се нарочито односи на вредност уложеног новца и делотворност трошкова (добијања правих вредности за уложени новац);
 • стварни трошкови подносиоца пријаве или његових партнера током периода реализације пројекта;
 • евидентирани током реализације пројекта, у обрачунима или пореским документима подносиоца пријаве или његових партнера, те да су препознатљиви и проверљиви, и подржани оригиналном документацијом на основу чијих копија се правдају Министарству културе и информисања Републике Србије.

 

Додатне информације

За сва питања везана за поступак пријављивања на „Отворени позив 2017“ Министарства културе и информисања заинтересовани се могу обратити на електронску адресу: tatjana.bojovic@kultura.gov.rs  или на телефон: 011 30 32 113.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic