ПОЗИВ за суфинансирање мобилности уметника и професионалаца у области културе и уметности у 2016. години

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09), Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије („Службени гласник РС” број 10/16), а у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 8/12, 94/13 и 93/15),

Република Србија

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте

Расписује:

ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МОБИЛНОСТИ

уметника и професионалаца

у области културе и уметности

у 2016. години

Предмет

Предмет Позива за суфинансирање мобилности уметника и професионалаца у области културе и уметности у 2016. је суфинансирање трошкова појединачних актера у области културе и уметности за представљања/наступе који се реализују у 2016. години и то:

Путни трошкови – превоз:            -     индивидуални    -  до   50.000,00 динара

 • групни                 -  до 200.000,00 динара

Напомене:

 • смештај и дневнице нису подржане овом мером;
 • подржавају се позиви из области билатералне и мултилатералне сарадње – фестивали, семинари, радионице, смотре, скупови, конференције, студијски и резиденцијални боравци и сл. у свим областима културе и уметности;
 • не подржавају се добитници стипендија на високошколским установама;
 • не подржавају се позиви дипломатско-конзуларних представништава.

Приоритет при одлучивању ће имати појединци који су добитници признања/награда, као и сви који на репрезентативан начин представљају земљу у области културе и уметности.

Циљ

Циљ ове мере културне политике и успостављања Позива за суфинансирање мобилности уметника и професионалаца у области културе и уметности у 2016.  је системска подршка унапређењу међународне културне сарадње, односно промоција културе и уметности Републике Србије у иностранству, размена и умрежавање кроз мобилност уметника и професионалаца из Србије, позваних на међународне фестивале, семинаре, радионице, конференције, студијске и резиденцијалне боравке и сл., у свим областима културе и уметности.

Критеријуми

Пројекти који су предмет Позива морају да испуњавају најмање три од основних критеријума/мерила прописаних чланом 5. као и техничке критеријуме прописане чланом 6. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, који је доступан на интернет страни Министарства културе и информисања:

http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/pravilnik--o-nacinu-merilima-i-kriterijumima-za-izbor-projekata-u-kulturi-koji-se-finansiraju-i-sufinansiraju-iz-budzeta-republike-srbije-

Пријава

Пријава мора да садржи следећу документацију: 

 1. Попуњен формулар (преузет са званичне интернет стране Министарства културе и информисања: www.kultura.gov.rs)
 2. Копију позива међународног партнера/организације за учешће уметника/професионалaца у области културе и уметности
 3. Опис пројекта и активности/представљања/наступа
 4. Резервација превоза
 5. Краћа биографија уметника/ професионалца
 6. Опционо - документација: фотографије, штампани материјали и/или материјали на CD-у (до 1 МБ или линк)
 7. Подаци о подносиоцу (кратак преглед реализованих активности)
 8. Копија решења о регистрацији (осим за удружења)
 • Пореско идентификациони број
 • Матични број
 • Овлашћено лице

 • Подносилац мора бити правно лице (удружење, организација или установа културе)
 • Корисник средстава је  уметник/професионалац и сл. (појединац/група) у области културе и уметности

Трајање позива и начин достављања пријаве

Позив за суфинансирање мобилности уметника и професионалаца у области културе и уметности у 2016. траје од 25. фебруара до 1. октобра 2016. године.

Пријаве на Позив за суфинансирање мобилности уметника и професионалаца у области културе и уметности у 2016. достављају се поштом, са свом потребном документацијом, сложеном по наведеном редоследу (1-8), на адресу: Министарство културе и информисања, Влаjковићева бр. 3, 11 000 Београд, Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте  са назнаком: „Позив - Мобилност 2016. - Међународна сарадња, ЕУ интеграције и пројекти

Пријаве са документацијом (1-6) достављају се и електронским путем, на адресу: mobilnost@kultura.gov.rs

За сваки предлог подноси се посебна пријава. Достављени материjали се не враћају. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Напомене

1. Комисија Министарства културе и информисања разматраће пријављене предлоге и донети одлуку о суфинансирању, на основу приложене документације и наведених података о појединцу/групи, а средства се додељују наменски за конкретно представљање/наступ и сл.

2. Резултати Позива за суфинансирање мобилности уметника и професионалаца у области културе и уметности биће обjављени на званичној интернет страни  Министарства културе и информисања.

3. У циљу наменског коришћења додељених буџетских средстава, трошкови пројекта могу бити искључиво за горе наведену намену.

4. Право учешћа на овом позиву немаjу установе културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

Додатне информације

За сва питања везана за поступак пријављивања на Позив за суфинансирање мобилности уметника и професионалаца у 2016. Министарства културе и информисања, заинтересовани се могу обратити на електронску адресу: gabrijela.maslesa@kultura.gov.rs и  на телефон број: 011 30 32 113.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic