Резултати Конкурса за суфинансирање издавања првих издања капиталних дела коjа се обjављуjу на српском jезику у области културе и вредних дела из области домаће и преводне књижевности у 2013. години

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09) и Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 57/10 и 90/11), Министарство културе и информисања (у даљем тексту: Министарство)  расписује

КОНКУРС

 за суфинансирање издавања првих издања капиталних дела коjа се обjављуjу на српском jезику у области културе и вредних дела из области домаће и преводне књижевности у 2013. години

Конкурс се расписује ради прикупљања предлога за суфинансирање издавања првих издања капиталних дела коjа се обjављуjу на српском jезику у области културе и вредних дела из области домаће и преводне књижевности у 2013. години.

Под поjмом „капитално дело” подразумева се издавачки пројекат (едициjа, енциклопедиjско издање, лексикографско издање, монографиjа, антологиjа), који значајно доприноси унапређењу и развоју културе и науке и представља врхунске уметничке вредности,  из следећих области:

·   књижевност

·   уметност (историjа и теориjа уметности, уметничке     монографиjе, студиjе, истраживања, прегледи свих уметничких дисциплина)

·   хуманистичке и друштвене науке у области културе

Под појмом „вредно дело” подразумева се свако остварење из области уметничке књижевности и хуманистичких наука (проза, поезија, драма, есеј, расправа), настало на српском језику или објављено у преводу, које је од изузетног значаја за домаћу и(ли) светску књижевну баштину и хуманистичку мисао. Реч мора бити о делу од великог значаја за историјске или савремене токове уметничког стварања, теоријског и критичког мишљења, од врхунског културног интереса са, у зависности од врсте дела, одговарајућим пратећим критичким или научним апаратом (предговор, поговор, стручне напомене, појмовник имена, белешка преводиоца, списак релевантне литературе....), или приређено од стране стручњака у одговарајућој области са комплетним критичко-методолошким апаратом чији је задатак да дело учини доступним широј јавности а да истовремено не девалвира његову вредност, комплексност и унутрашњу структуру.

Пројекти пријављени на Конкурс биће вредновани у складу са критериjумима и мерилима утврђеним у чл. 5. и 6. Правилника о начину, критериjумима и мерилима за избор проjеката у култури коjи се финансираjу и суфинансираjу из буџета Републике Србиjе(„Службени гласник РС”, бр. 57/10 и 90/11), који се може преузети са званичне интернет странице Министарства: www.kultura.gov.rs.

Право учешћа на Kонкурсу имаjу правна лица са седиштем на териториjи Републике Србиjе која су регистрована за обављање издавачке делатности (у даљем тексту: издавач). Издавач може поднети највише три приjаве на оваjконкурс.

Начин приjављивања на Конкурс:

Издавач мора доставити уредно попуњени конкурсни образац (Образац бр. 1 и Образац бр. 2) у 4 примерка; комплетну копиjу готовог рукописа дела (ако jе реч о делу на српском jезику) или наjмање два штампарска табака превода дела и комплетну копиjу оригинала дела на изворном jезику (ако jе реч о преводу на српски jезик), или детаљни опис издавачког проjекта са динамиком рада и финансиjским предрачуном по фазама реализациjе проjекта (ако jе реч о обимном издавачком проjекту чиjа реализациjа подразумева вишегодишњи рад на издавању jедног наслова). Рукописи и преведени текстови се достављаjу у 4 примерака у електронскоj(на CD-у)и jедан примерак у папирноjформи. Потребно jе доставити и био-библиографиjу аутора (и преводиоца); доказе о регулисаним ауторским правима; потписану стручну рецензиjу дела; документ о правном статусу издавача.

Конкурсна документациjа неће се враћати подносиоцима конкурсних приjава.

Приjаве на Конкурс подносе се од 29. децембра 2012. годинедо  29. марта     2013. године на обрасцу за Конкурс за суфинансирање издавања првих издања капиталних дела која се објављују на српском jезику у области културе и вредних дела из области домаће и преводне књижевности у 2013. години. Образац jе саставни део Конкурса и може се преузети са званичне интернет странице Министарства.

О избору проjеката по расписаном Конкурсу одлучуjе стручна комисиjа, коjу образуjе Министарство.

На Конкурсу се неће разматрати каталози изложби, сликовнице и публикациjе за децу предшколског узраста, атласи географских карата, уџбеници, као ни семинарски, дипломски, магистарски и докторски радови. Такође, у обзир се неће узимати публикациjе чиjи jе планирани тираж мањи од 1000 примерака.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Сви проjекти коjи буду реализовани пре одлуке комисије о избору пројеката по овом конкурсу неће добити финансиjску подршку Министарства.

Резултати Конкурса бићеобjављени на званичној интернет страници  Министарства.

Издавач који добије средства на Конкурсу обавезан је да, сразмерно учешћу Министарства у суфинансирању издавачког пројекта, достави одређени број примерака објављеног дела Министарству и јавним библиотекама на територији Републике Србије, што ће бити прецизирано уговором о суфинансирању закљученим са Министарством.

 Додатне информациjе могу се добити у Министарству на телефон: 011/33 98 652 или на e-mail: t.bojovic@kultura.gov.rs.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic