Резултати конкурса за суфинансирање проjеката/програма електронских јавних гласила са седиштем на Косову и Метохији у 2013.години

РЕПУБЛИКА СРБИJА
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ ИИНФОРМИСАЊА
Сектор за информисање и медиjе

На основу члана15. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр.72/12), Министарство културе и информисања (у даљем тексту: Министарство), расписуjе

КОНКУРС
за суфинансирање проjеката/програма  електронских  јавних гласила са седиштем на Косову и Метохији  у  2013.години

I

Предмет конкурса jе: суфинансирање производње програмских садржаjа електронских jавних гласила на Косову и Метохиjи, значаjних за остваривање jавног интереса.

Циљ конкурсаjе: очување српског националног и културног идентитета и jезика; остваривање права грађана на jавно информисање.

II

Услови за учешће на конкурсу: Право учешћа на конкурсу имаjу оснивачи електронских  jавних гласиласа седиштем на Косову и Метохији, као и правна лицаи предузетници регистровани за продукциjу аудио и/или аудиовизуелних програмских садржаjа са седиштем на Косову и Метохији.

Предложени проjекат се мора реализовати преко jавног гласила.

Предлагач може конкурисати само са jедним проjектом.

Уколико је правно лице оснивач више јавних гласила, има право право учешћа на конкурсу са пројектом сваког јавног гласила чији је оснивач.

Учесник конкурса може бити само оно правно лице или предузетник које је доставило одговарајући извештај о утрошеним средствима добијеним од Министарства у претходном периоду.

Учесник конкурса је обавезан да попуни обрасце за учешће на конкурсу (преузимају се са сајта Министарства) и приложи копије следећих докумената:

 • Образац 1 (опис проjекта);
 • образац 2 (спецификациjа трошкова проjекта);
 • решењe о регистрациjи правног лица  или предузетника;
 • дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма;
 • кратке биографиjе кључних учесника проjекта (наjвише 3 учесника);
 • оверена изjава jавног гласила или jавних гласила у коjима ће програмски садржаjи бити емитовани (обавезно само за правна лица или предузетнике регистроване  за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
 • доказ о уплати Републичке административне таксе од 250,00 динара на рачун 840-742221843-57, позив на броj 44-018,намена Тарифни броj 1 (Закон о републичким административним таксама, „Сл.гласник Републике Србије“, бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06,47/07и 70/11 и Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, "Сл.гласник Републике Србије", бр.50/11).

III

Основни критериjуми за оцењивање проjеката су:

 • значаj проjекта за остваривање права на jавно информисање;
 • допринос разноликости медиjских садржаjа и плурализму идеjа и вредности;
 • валидна аргументациjа проjекта;
 • адекватна спецификациjа буџета усклађена и образложена са становишта планираних проjектних активности; 

Посебни критеријуми за оцењивање пројеката су:

 • значај пројекта за унапређење информисања на српском језику;
 • доприносочувању и  развоју српског националног и културног идентитета и језика;
 • информисање и унапређење положаjа и равноправности свих сегмената  друштва (информисање и едукациjадеце и младих, економски и социјално угрожених друштвених група, и сл.);
 • актуелност теме (европске интеграције, заштита животне средине, борба против корупције, борба против сиромаштва, проблеми неразвијених општина, итд.)
 • стварање услова за радно ангажовање високообразованих новинара и других медиjских стручњака;
 • одрживост пројекта.

IV

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише 80% вредности пројекта. Максимални износ тражених средстава је  800.000,00 динара.

Уколико је учесник конкурса за предложени пројекат у истој календарској години добио средства из буџета (републичког, покрајинског, локалног), може поднети захтев за суфинансирање највише 40% његове вредности.

V

Конкурс ће траjати 30 дана од дана обjављивања у дневном листу „Политика“, а биће обjављен и на Интернет страници Министарства.

Приjавесе подносе у 4 примерка на адресу: Министарство културе и информисања,  11000 Београд, Влаjковићева 3, са назнаком: за Конкурс за суфинансирање проjеката/програма електронских  јавних гласила са седиштем на Косову и Метохији.

Корисник средстава је дужан да пројекат реализује до  31.12.2013. године

Напомена: Образац 1 и Образац 2 подносе се у 4 примерка, а остала обавезна документација у 1 примерку.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу биће обjављенона Интернет страници Министарства www.kultura.gov.rs, и  достављено свим учесницима конкурса.

Додатне информациjе се могу добити на телефон 011/3398-671


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic