Резултати конкурса за суфинансирање проjеката/програма у области информисања особа са инвалидитетом у 2012. години

РЕПУБЛИКА СРБИJА
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ, ИНФОРМИСАЊА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА
Сектор за информисање и медије

На основу члана 5. Закона о jавном информисању („Службени гласник РС“, бр. 43/03, 61/05,79/09 и 89/10), Министарство културе, информисања и информационог друштва (у даљем тексту: Министарство), расписуjе

КОНКУРС
за суфинансирање проjеката/програма у области информисања особа са
инвалидитетом  у 2012. години

I

Предмет конкурсаjе: суфинансирање штампаних,аудио и аудиовизуелних садржаjа организациjа особа са инвалидитетом и суфинансирање програмских садржаjа jавних гласила коjи су намењени информисању особа са инвалидитетом.

Циљ конкурсаjе: подршка остваривању права на информисање особа са инвалидитетоми подстицаj медиjског стваралаштва у области културе, науке и образовања.                                                                          

II

Условиза учешће на конкурсу: Право учешћа на конкурсу имаjу регистроване организациjе особа са инвалидитетом, оснивачи jавних гласила, као и правна лицаи предузетницирегистрованиза продукциjу аудио и/или аудиовизуелних програмских садржаjа. Предложени проjекат се мора реализовати преко jавног гласила (обавезно  за правна лица и предузетнике регистрованеза продукциjу аудио и/или аудиовизуелних програмских садржаjа).

Предлагач може конкурисати само са jедним проjектом.

Уколико је правно лице оснивач више јавних гласила, има право учешћа на конкурсу са пројектом сваког јавног гласила чији је оснивач.

Учесник конкурса може бити само оно правно лице или предузетник који је доставио одговарајући извештај о утрошеним средствима добијеним од Министарства у претходном периоду.

Учесник конкурса је обавезан да попуни обрасце за учешће на конкурсу (преузимају се са сајта Министарства) и приложи копије следећих докумената:

 • Образац 1 (опис проjекта);
 • образац 2 (спецификациjа трошкова проjекта);
 • решење о регистрацији организације ОСИ;
 • решењео регистрациjи правног лицаили предузетникау  Агенциjиза привредне регистре;
 • решење о регистрацији јавног гласила у Агенцији за привредне регистре;
 • дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Републичке радиодифузне агенције;
 • кратке биографиjе кључних учесника проjекта (наjвише 3 учесника);
 • оверена изjава jавног гласила или jавних гласила у коjима ће програмски садржаjи бити емитовани (обавезно само за правна лица и предузетнике регистрованеза продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
 • доказ о уплати Републичке административне таксе од 240,00 динара на рачун 840-742221843-57, позив на броj 97 50-016, намена Тарифни броj 1 (Закон о републичким административним таксама („Сл.гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06,47/07и 70/11).

III

Основникритериjумиза оцењивање проjеката су:

 • значаj проjекта за остваривање права на jавно информисање;
 • допринос разноликости медиjских садржаjа и плурализму идеjа и вредности;
 • валидна аргументациjа проjекта;
 • адекватна спецификациjа буџета усклађена и образложена са становишта планираних проjектних активности;
 • одрживост проjекта.

Посебни критеријумиза оцењивање пројеката су:

 • значај пројекта за развој инклузивног друштва;
 • значај пројекта за информисање особа са инвалидитетом;
 • квалитет, оригиналност, актуелност и доступност већем броју корисника;

IV

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише 80% вредности пројекта. Максимални износ тражених средстава је 600.000,00 динара.

Уколико је учесник конкурса за један пројекат у истој календарској години добио средства из буџета (републичког, покрајинског, локалног), може поднети захтев за суфинансирање највише до 40% његове вредности.

V

Конкурс ће траjати 30 дана од дана обjављивања у дневном листу Политика“, а биће обjављен и на интернет страници Министарства.

Приjавесе подносе у 4примерка на адресу: Министарство културе, информисања и информационог друштва, 11000 Београд, Влаjковићева 3, са назнаком: за Конкурс за суфинансирање проjеката/програма области jавног информисањаособа са инвалидитетом.

Корисник средстава је дужан да пројекат реализује до  31.12.2012. године.

Напомена:Образац 1 и Образац 2 подносе се у 4 примерка, а остала обавезна документација у 1 примерку.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаномконкурсубиће обjављенона интернет страници Министарства  www.kultura.gov.rs, и достављено свим учесницима конкурса.

Додатне информациjе се могу добити на телефон 011/3398-671


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic