Резултати конкурса за суфинансирање проjеката/програма у области jавног информисања припадника српског народа у земљама регионау 2013. години

РЕПУБЛИКА СРБИJА
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор за информисање и медиjе

На основу члана15. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр.72/12), Министарство културе и информисања (у даљем тексту: Министарство), расписуjе

КОНКУРС
за суфинансирање проjеката/програма у области jавног информисања припадника српског народа у земљама регионау 2013. години
I

Предмет конкурса jе: суфинансирање проjеката/програма у области информисања на матерњем jезику припадника српског народа коjи живе у земљама региона, и то: Мађарскоj, Хрватскоj, Румуниjи, Македониjи, Албаниjи, Црноj Гори, Босни и Херцеговини и Словениjи.

Циљ конкурса jе: остваривање и унапређивање права припадника српског народа у земљама региона на информисање на матерњем jезику и очување српског jезика, националног и културног идентитета.

II

Услови за учешће на конкурсу: Право учешћа на конкурсу имаjу оснивачи jавних гласила, као и правна лицаи предузетници регистровани за продукциjу аудио и/или аудиовизуелних програмских садржаjа, у наведеним земљама. Предложени проjекат се мора реализовати преко jавног гласилау наведеним земљама.

Предлагач може конкурисати само са jедним проjектом.

Уколико је правно лице оснивач више јавних гласила, има право учешћа на конкурсу са пројектом сваког јавног гласила чији је оснивач.

Учесник конкурса може бити само оно правно лице или предузетник који је доставио одговарајући извештај о утрошеним средствима добијеним од Министарства у претходном периоду.

Учесник конкурса је обавезан да попуни обрасце за учешће на конкурсу (преузимају се са сајта Министарства) и приложи копије следећих докумената:

 • Образац 1 (опис проjекта);
 • Образац 2 (спецификациjа трошкова проjекта);
 • решење о регистрациjи правног лица  или предузетника;
 • дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма;
 • кратке биографиjе кључних учесника проjекта (наjвише 3 учесника);
 • оверена изjава jавног гласила или jавних гласила у коjима ће програмски садржаjи бити емитовани (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване  за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
 • доказ о уплати Републичке административне таксе од 250,00 динара на рачун: IBANCODE: RS35840000074222184357  (Закон о републичким административним таксама („Сл.гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06,47/07и 70/11).

III

Основни критериjуми за оцењивање проjеката су:

 • значаj проjекта за остваривање права на jавно информисање;
 • допринос разноликости медиjских садржаjа и плурализму идеjа и вредности;
 • валидна аргументациjа проjекта;
 • адекватна спецификациjа буџета усклађена и образложена са становишта планираних проjектних активности;

 Посебни критеријуми за оцењивање пројеката су:

 • значај пројекта за унапређење информисања на српском језику;
 • допринос очувању и  развоју српског националног и културног идентитета и језика;
 • стварање услова за радно ангажовање високообразованих новинара и других медиjских стручњака;
 • одрживост пројекта.

IV

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише 80% вредности пројекта. Максимални износ тражених средстава је 1.000.000,00 динара.

Уколико је учесник конкурса за предложени пројекат у истој календарској години добио средства из буџета Републике Србије, Аутономне Покрајине Војводине или локалне самоуправе са територије Републике Србије, може поднети захтев за суфинансирање највише 40% његове вредности.

V

Конкурс ће траjати 30 дана од дана обjављивања у дневном листу „Политика“, а биће обjављен и на Интернет страници Министарства.

Приjавесе подносе у 4примерка на адресу: Министарство културеиинформисања, 11000 Београд, Влаjковићева 3, за Конкурс у области jавног информисања припадника српског народа у земљама региона.

Корисник средстава је дужан да пројекат реализује до  31.12.2013. године

Напомена: Образац 1 и Образац 2 подносе се у 4 примерка, а остала обавезна документација у 1 примерку.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу биће обjављено на Интернет страници Министарства www.kultura.gov.rs, и  достављено свим учесницима конкурса.

Додатне информациjе се могу добити на телефон 011/3398-671


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic