КОНКУРС за откуп публикација за библиотеке за 2016. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

 

            На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09) и Правилника о начину, критериjумима и мерилима за избор проjеката у култури коjи се финансираjу и суфинансираjу из буџета Републике Србиjе („Службени гласник РС“, бр. 10/16), Министарство културе и информисања - Сектор за савремено стваралаштво и креативне индустрије расписује

КОНКУРС за откуп публикација за библиотеке за 2016. годину

            Министарство културе и информисања (у даљем тексту: Министарство) извршиће откуп одабраних наслова публикација објављених у 2015. години на српском језику и језицима националних мањина у Републици Србији, у штампаној и/или електронској форми (CD/DVD издања), за мрежу јавних библиотека на територији Републике Србије.       

Откупљиваће се публикације од значаја за културу и уметност из следећих категорија:

 1. домаћа књижевност;     
 2. преводна књижевност;
 3. књижевност за децу;
 4. уметност (публикације које представљају националну културну баштину и савремену културу и уметност; публикације које представљају позната дела светске културне баштине);
 5. хуманистичке и друштвене науке (научна и научно-популарна издања, лексикографска и референтна литература).

Приликом  откупа неће се узимати у обзир уџбеници, периодичне публикације, као ни публикације које нису погодне за библиотечко коришћење.

            Публикација намењена откупу треба да испуњава издавачке и библиотечке стандарде, и то:

 • мора садржати ознаку каталошког записа CIP и међународни стандардни број (ISBN), напомену са насловом оригинала и власником ауторских права код превода;
 • мора бити означено име аутора, имена сарадника, наслов, односно наслов на изворном језику и остали подаци о изворнику ако је публикација превод, име преводиоца, које је издање по реду, име уредника публикације, назив и седиште издавача и штампарије, место и година штампања, број примерака публикације (тираж);
 • књиге морају бити квалитетно одштампане и повезане;
 • електронске публикације (CD/DVD) морају бити са одштампаним библиографским подацима, упаковане у пластичну кутију.       

Одлуку о избору наслова и количини публикација које ће бити откупљене за јавне библиотеке доноси стручна Комисија коју образује Министарство, на основу критеријума и мерила садржаних у чл. 5.  Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 10/16).

Избор публикација на српском језику и језицима националних мањина Комисија ће извршити уз консултовање јавних библиотека којима је намењен овај откуп.

 Избор публикација на језицима националних мањина комисија ће извршити уз консултовање националних савета националних мањина.

Ако суиздавачи конкуришу истом публикацијом, а разликују се понуђене цене, Комисија ће изабрати публикацију са најнижом ценом.

Ако суиздавачи конкуришу истом публикацијом са истом ценом, све понуђене публикације биће у Одлуци Комисије, односно, приликом консултација библиотеке ће проценити од ког издавача желе да имају публикацију.

Ако два или више издавача понуде исти наслов, Комисија ће изабрати публикацију која је допуњено, проширено, унапређено или критичко издање, и која више испуњава издавачке и библиотечке стандарде наведене у овом конкурсу.

Издавач има обавезу подношења по два примерка Обрасца 1 и Обрасца 2, и има могућност да на Обрасцу 3 достави, за сваку понуђену публикацију, препоруку од највише педесет речи као предлог за откуп публикације. Издавач има обавезу подношења најмање једног примерка издања које пријављује за откуп

Израчунавање откупне цене публикација вршиће се према следећим критеријумима:

1. Публикације чије је издавање суфинансирано средствима из буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине или буџета јединица локалне самоуправе, откупљиваће се по продајној књижарској цени умањеној за 60% књижарског рабата.

2. Публикације за чије је издавање издавач обезбедио средства из сопствених прихода, откупљиваће се по продајној књижарској цени умањеној за 40% књижарског рабата.

Под „продајном књижарском ценом“ подразумева се продајна цена публикације у књижарама и малопродајним објектима. Обвезници ПДВ урачунавају законску пореску стопу ПДВ у продајну књижарску цену коју нуде на овом конкурсу. Цене наведене у понуди не могу се накнадно мењати.

Трошкове достављања публикација библиотекама сносе издавачи.

Министарство доноси Решење о додели средстава издавачима и дистрибутерима по овом Конкурсу на основу усвојеног буџета за 2016. годину.  

Издавач ће бити дужан да, као доказ о извршеној обавези, Министарству достави поштанске отпремнице са назначеним адресама библиотека које примају публикације, као и оверене потврде библиотека да су примиле тражене публикације у количини која је одређена Решењем о додели средстава издавачима и дистрибутерима, и фактуру са насловима, количином и ценом испоручених публикација, уз назнаку да ли je у износ урачунат ПДВ.

Издавачи подносе пријаве за конкурс на адресу: НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ, Београд, Скерлићева 1, са назнаком: "Откуп књига".

Услови конкурса

Право учешћа на Конкурсу имају правна и физичка лица са седиштем на територији Републике Србије која се баве издавачком делатношћу.

Право учешћа на овом конкурсу немаjу установе културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

Издавач приликом подношења пријаве прилаже:

 1. два примерка Обрасца 1 за откуп публикација објављених 2015. године,
 2. два примерка Обрасца 2 за откуп публикација објављених 2015. године,
 3. издавач може поднети Образац 3 за откуп публикација објављених 2015. године – за сваку публикацију по један примерак (није обавезно доставити);
 4. доказ да је предузеће регистровано за обављање издавачке делатности (за правна лица, овај доказ не подносе удружења);
 5. најмање један примерак издања које издавач пријављује за откуп (напомена: примерци публикација су саставни део конкурсне документације и не враћају се подносиоцима, након окончања конкурса, примерци остају на располагању Народној библиотеци Србије за потребе попуне фондова и међубиблиотечку размену);
 6. потврду о предаји обавезног примерка Народној библиотеци Србије, односно Библиотеци Матице српске ако је седиште издавача у Војводини;

Пријаве на Конкурс подносе се од 26. фебруара 2016. године  до 28. марта 2016. године.

Неће се узимати у разматрање пријаве које се доставе после наведеног рока, као и пријаве са непотпуном документацијом.

Додатне информације могу се добити у Народној библиотеци Србије, на телефон:  011/244 45 71 или на e-mail:otkup@nb.rs и у Министарству културе и информисања на телефон: 011/33 98 295 или на e-mail:  marko.despotovic@kultura.gov.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic