Српски део мешовите српско-хрватске комисије за повраћај културних добара

На основу члана 16. став 2. Споразума између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Хрватске о сарадњи у области културе и просвете („Службени лист СРЈ – Међународни уговори ”, број 12/02) члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14),                     

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА СРПСКОГ ДЕЛА МЕШОВИТЕ СРПСКО-ХРВАТСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

Председник:

Асја Драча Мунтеан, помоћник министра у Сектору за међународну сарадњу, европске интеграције и  пројекте у Министатсву културе и информисања;

      Чланови:                                                                            

1. Игор Јовичић, секретар Министарства културе и информисања;

2. Епископ славонски Господин Јован (Ћулибрк);

3. Бојана Ристић, министар саветник у Одељењу за међународну културну, просветну, научну, технолошку и спортску сарадњу Министарства спољних послова;

4. Зоран Вапа, директор Покрајинског завода за заштиту споменика културе -  Петроварадин;

5. Владимир Радовановић, управник Музеја Српске православне цркве у Београду;

6. Дејан Радовановић, виши стручни сарадник у  Покрајинском заводу за заштиту споменика културе – Петроварадин.

Секретар Комисије је Габријела Маслеша, саветник у Сектору за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте Министарства културе и информисања.

Задатак Комисије, на основу члана 16. став 2. Споразума између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Хрватске о сарадњи у области културе и просвете („Службени лист СРЈ – Међународни уговори”, број 12/02), је да предлаже активности, програме и послове који се односе на повраћај културних добара.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic