Библиотека "Браћа Настасијевић", Горњи Милановац

Назив установе:
Библиотека "Браћа Настасијевић", Горњи Милановац

Седиште установе (адреса):
32300 Горњи Милановац, Трг кнеза Михаила 1

Оснивач:
Скупштина општине Горњи Милановац, решење бр. 1 – 06 – 5 /95

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
17020471

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
1152957

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
9101 - делатности библиотека и архива. Обухвата: документационе и информационе активности библиотека свих врста, читаоница, слушаоница и посебних просторија за гледање филмова и видео-материјала, који пружају услуге корисницима као што су студенти, научници, службеници, као и рад архива који врше делатност заштите архивске грађе и документационог материјала, односно евидентирају, преузимају, чувају, сређују, обрађују, објављују, дају на коришћење архивску грађу, издају уверења о чињеницама које су садржане у архивској грађи и пружају услуге корисницима архивске грађе; припремање збирки, без обзира на то да ли су специјализоване или не, израда каталога збирки и колекција, односно информативних средстава о архивској грађи, прикупљање, обрада, заштита, чување и обезбеђивање приступа библиотечко- информационој грађи, књига, мапа, часописа, филмова, плоча, трака, уметничких дела, итд, односно издавање архивске грађе на коришћење, пружање свих облика библиотечко-информационих услуга на лицу места и на даљину, активности фототека и кинотека и пратеће услуге.

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Прикупља, обрађује, чува и даје на коришћење књиге и другу библиотечку грађу (Закон о библиотечкој делатности).

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Мирјана Мокровчак Глишовић, 2008-12-17

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупан број запослених: 15, структура: ВСС 5, ВШС 1, ССС 8 и НК 1.

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Библиотека користи: зграду Окружног начелства и издвојена одељења у Брђанима, Враћевшници, Прањанима и Руднику; укупна површина 691 м2, (20 просторија).

Број телефона и телефакса установе:
032/713 – 324 032/712 - 267

Електронска адреса установе:
gmbiblioteka@gmail.com

Адреса интернет стране установе:
www.bibliotekagm.com


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic