Етнографски музеј у Београду

Назив установе:
Етнографски музеј у Београду

Седиште установе (адреса):
11000 Београд, Студентски трг 13

Оснивач:
Министарство просвете и црквених послова Краљевине Србије (први оснивач) и Република Србија (врши право оснивача).

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
07031491

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
100063220

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
9102 – делатност музеја, галерија и збирки.

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Послови заштите уметничко-историјских дела од значаја за етнографију, сврстаних у основне групе: привреда, кућа и покућство, одевање и кићење, обичаји, веровања и култови, музички инструменти, забава и знање (према Решењу о утврђивању надлежности музеја према врстама уметничко-историјских дела и према територији, „Сл. гл. РС“, бр. 28/95) као и вођење централне евиденције о нематеријалној баштини).

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Тијана Чолак-Антић Поповић, 2017-11-02

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупан број запослених: 50, Запослени на неодређено: 41, Запослени на одређено: 9, Пол: 36 жена / 14 мушкараца, Структура запослених: 4 (ДС- докторат), 9 – мастер/магистратура, 18 (ВСС), 5 (ВС), 11 (ССС), 2 (ОС), 1 (КВ); Просечна година старости: 50,24

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Зграда „Београдске берзе“. Врста простора: јавни; место: Београд, Студентски трг 13; основ коришћења: Уговор са претходним власником, Општином Стари град; укупна површина: 6530м²; намена: музејска.

Број телефона и телефакса установе:
011 2629 951, 011 2625 140, 011 3281 888 011 2621 284

Електронска адреса установе:
info@etnografskimuzej.rs

Адреса интернет стране установе:
www.etnografskimuzej.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic