Етнографски музеј у Београду

Назив установе:
Етнографски музеј у Београду

Седиште установе (адреса):
11000 Београд, Студентски трг 13

Оснивач:
Министарство просвете и црквених послова Краљевине Србије (први оснивач) и Република Србија (врши право оснивача).

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
07031491

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
100063220

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
9102 – делатност музеја, галерија и збирки.

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Послови заштите уметничко-историјских дела од значаја за етнографију, сврстаних у основне групе: привреда, кућа и покућство, одевање и кићење, обичаји, веровања и култови, музички инструменти, забава и знање (према Решењу о утврђивању надлежности музеја према врстама уметничко-историјских дела и према територији, „Сл. гл. РС“, бр. 28/95) као и вођење централне евиденције о нематеријалној баштини).

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Тијана Чолак-Антић Поповић, 2017-11-02

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупан број запослених: 47, на неодређено време; структура запослених: четири доктора наука (VIII), пет магистра (VII), 16 са завршеним основним студијама (VII), три са ВСС (VI), 17 са ССС (IV), два са осмогодишњом школом.

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Зграда „Београдске берзе“. Врста простора: јавни; место: Београд, Студентски трг 13; основ коришћења: Уговор са претходним власником, Општином Стари град; укупна површина: 6530м²; намена: музејска.

Број телефона и телефакса установе:
011 2629 951, 011 2625 140, 011 3281 888 011 2621 284

Електронска адреса установе:
info@etnografskimuzej.rs

Адреса интернет стране установе:
www.etnografskimuzej.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic