Градска библиотека "Владислав Петковић Дис", Чачак

Назив установе:
Градска библиотека "Владислав Петковић Дис", Чачак

Седиште установе (адреса):
32000 Чачак, Господар Јованова 6

Оснивач:
Скупштина града Чачка

Датум оснивања установе:
1961-04-05

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
07167393

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
101112658

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
9101-делатност библиотека и архива.

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Матичне функције за библиотеке, као и за организационе јединице које у складу са законом обављају библиотечку делатност, осим за библиотеке, односно организационе јединице које обављају библиотечку делатност на универзитетима, факултетима, у вишим школама и научноистраживачким установама, - обавља Градска библиотека Чачак на територији општина Горњи Милановац, Ивањица, Лучани и града Чачка. (Решење о одређивању библиотека које обављају матичне функције у библиотечкој делатности, “Сл. гласник РС”, бр. 46/94).

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Даница Оташевић, 2007-11-14

Име и матични број заступника и границе његовог овлашћења:
Даница Оташевић; директорка, има сва овлашћења у правном промету са трећим лицима, у границама уписане делатности.

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупно 27 запослених на неодређено време. Структура: 16-висока стручна спрема, VII1 степен, 6-IVстепен стручне спреме, 1-IIIстепен стручне спреме, 3-II степен стручне спреме, 1-I степен стручне спреме.

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Пословна зграда – Вирерова, површине 188,2м2 и зграда у дворишту Вирерoве, површине 72,80 м2 у ул. Господар Јованова бр. 6, Чачак. Установа их користи на основу Одлуке Самоуправне интересне заједнице културе општине Чачак, бр.733/1-3, од 26.12.1989. године,.

Број телефона и телефакса установе:
032/223-608

Електронска адреса установе:
biblioteka@cacak-dis.rs

Адреса интернет стране установе:
www.cacak-dis.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic