Музеј науке и технике

Назив установе:
Музеј науке и технике

Седиште установе (адреса):
11000 Београд, Скендер-бегова 51

Оснивач:
Република Србија

Датум оснивања установе:
1989-10-06

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
7464487

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
101822990

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
Шифра делатности 91.02 – делатност: музеји, галерије и збирке. Музеј прикупља, чува, обрађује, систематизује, истражује и излаже културна добра од значаја за историју и развој науке, технике и технологије на територији Републике Србије са циљем популаризације науке и савремених научних достигнућа.

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Решење о утврђивању надлежности музеја према врсти уметничко историјских дела и према територији (''Службени гласник'', бр. 28/95).

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
мр Рифат Куленовић, 2017-10-12

Име и матични број заступника и границе његовог овлашћења:
мр Рифат Куленовић; директор

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупан број запослених: 26, Запослени на неодређено: 24, Запослени на одређено: 2, Пол: 15 жена / 11 мушкараца, Структура запослених: 2 (ДС), 21 (ВСС), _/__ (ВС), 5 (ССС), __/_ (ОС), __/_ (КВ); Просечна година старости: 50.

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Влада Републике Србије је закључком од 29. марта 2005. године распоредила на коришћење Музеју науке и технике пословну зграду у Београду у Скендер-беговој 51, на катастарској парцели 948/1, КО Стари град, која је у својини Републике Србије. Музеј користи за канцеларијски и галеријски простор зграду и депое за смештај музејске грађе, укупне површине 5243 м2.

Број телефона и телефакса установе:
011/30-37-850, 30-37-950, 32-81-479

Електронска адреса установе:
mnt@muzejnt.rs

Адреса интернет стране установе:
www.muzejnt.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic