Музеј позоришне уметности Србије

Датум уписа установе у евиденцију:
2003-01-31

Назив установе:
Музеј позоришне уметности Србије

Седиште установе (адреса):
11000 Београд, Господар Јевремова 19

Оснивач:
Народна Република Србије

Датум оснивања установе:
1950-11-28

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
07048149

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
00042659

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
91-02 делатност музеја – прикупља, сређује, чува, одржава и користи покретна уметничко - историјска дела (музеалије: писана и штампана позоришна дела, списе који се односе на рад и развој позоришта, новинске исечке, фотографије, програме и плакате, аудио и видео записе, сценографске и костимографске скице, костиме, макете, меморијалне и уметничке предмете који се односе на живот и рад истакнутих чланова позоришта); предлагање и утврђивање културних добара; издавање публикација о културним добрима и о резултатима рада на њиховој заштити; излагање културних добара; организовање предавања и других пригодних културно - образовних делатности; дигитализација.

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Установа је надлежна за грађу из области позоришне уметности на територији Републике Србије.

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Момчило Ковачевић , 2012-12-29

Име и матични број заступника и границе његовог овлашћења:
Момчило Ковачевић ; директор

Укупан број и структура запослених у установи:
12 стално запослених: директор.. 1; кустос збирке.. 3; библиотекар; библиотекар - музејски едукатор.. 1; књижничар.. 1; виши техничар.. 1; виши техничар - документариста.. 1; шеф рачуноводства.. 1; сарадник за правне, кадровске и административне послове.. 1; спремачица - економ.. 1

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
237m2 (музејске просторије) 81m2 (подрум) 15m2 (помоћне просторије) државна својина Републике Србије корисник Музеј позоришне уметности Србије – Установа културе од националног значаја од 8. 9. 1955. Зграда је споменик културе уписан у регистар под бр. 1108 од 2. 12. 1946.

Број телефона и телефакса установе:
011/26-26-630; 011/26-28-920

Електронска адреса установе:
office@ mpus.org.rs

Адреса интернет стране установе:
www.mpus.org.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic