Музеј примењене уметности

Назив установе:
Музеј примењене уметности

Седиште установе (адреса):
11000 Београд, Вука Караџића 18

Оснивач:
Влада Републике Србије

Датум оснивања установе:
1950-11-06

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
7031505

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
100059779

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
91.02. делатност музеја, галерија и збирки – заштита покретних културних добара

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Решење о утврђивању надлежности музеја према врстама уметничко-историјских дела и према територији ( „Сл. гласник РС“, бр. 28/95)

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Љиљана Милетић Абрамовић, 2011-08-18

Име и матични број заступника и границе његовог овлашћења:
Љиљана Милетић Абрамовић; директор

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупан број запослених: 30 Запослени на неодређено време: 29 Запослени на одређено време: 1 Пол: 18 жена / 12 мушкараца Структура запослених: /(ДС), 17(ВСС), 1 (ВС), 10 (ССС), 2(ОС), /(КВ). Просечна година старости: 49

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Стамбено-пословна зграда у мешовитој својини Кат. парцела 1885 , ЗКУЛ 249, КО Београд 1 Музеј је корисник дела зграде у ул. Вука Караџића бр. 18. , површине 2508м2, за потребе обављања редовне делатности музеја, на основу Закључка Владе Републике Србије 05 број 361-4054/98 од 23. октобра 1998.

Број телефона и телефакса установе:
011/26-26-494; 011/2629-121

Електронска адреса установе:
info@mpu.org.rs

Адреса интернет стране установе:
www.mpu.org.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic