Народна библиотека Србије

Назив установе:
Народна библиотека Србије

Седиште установе (адреса):
11000 Београд, Скерлићева 1

Оснивач:
Законом о преузимању права и дужности оснивача (« Сл.гласник РС « бр.54/64) оснивачка права према Народној библиотеци Србије преузела 01.01.1965.год. Социјалистичка Република Србија

Датум оснивања установе:
1832-00-00

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
7010044

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
102187749

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
91.01 документационе и информационе активности библиотека свих врста,прикупљање, обрада, заштита, чување и обезбеђивање приступа библиотечко информационој грађи, књига, мапа,часописа, филмова, плоча, трака,уметничких дела итд, односно издавање грађе на коришћење, пружање свих облика библиотечко информационих услуга на лицу места и на даљину.

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
1) заменик управника - руководилац Сектора за финансије и општу администрацију, Драган Глишић, замењује управника у пословима руковођења установом, заступања библиотеке, одлучивања о правима и обавезама запослених, временски и по износу неограничено располаже средствима Народне библиотеке Србије, 2) заменик управника - руководилац Сектора за библиотечко-информациону делатност, Тамара Бутиган - Вучај замењује управника у пословима руковођења установом, 3) заменик управника - руководилац Сектора Виртуелне библиотеке Србије, Весна Стевановић, замењује управника у пословима руковођења установом, 4) секретар Биљана Пантелић, замењује управника у пословима руковођења установом.

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Ласло Блашковић, 2015-08-06

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупан број запослених 228, структура запослених ниже школске спреме 18, средње школске спреме 54, више школске спреме 17, високе школске спреме 139.

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Народна библиотека Србије, Београд, Скерлићева бр.1, право коришћења, државна својина, 24.000m2, зграда културе - јавна установа

Број телефона и телефакса установе:
011/24-34-091; 011/24-51-289

Електронска адреса установе:
nbs@nb.rs

Адреса интернет стране установе:
www.nb.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic