Народна библиотека Србије

Назив установе:
Народна библиотека Србије

Седиште установе (адреса):
11000 Београд, Скерлићева 1

Оснивач:
Законом о преузимању права и дужности оснивача (« Сл.гласник РС « бр.54/64) оснивачка права према Народној библиотеци Србије преузела 01.01.1965.год. Социјалистичка Република Србија

Датум оснивања установе:
1832-00-00

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
7010044

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
102187749

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
91.01 документационе и информационе активности библиотека свих врста,прикупљање, обрада, заштита, чување и обезбеђивање приступа библиотечко информационој грађи, књига, мапа,часописа, филмова, плоча, трака,уметничких дела итд, односно издавање грађе на коришћење, пружање свих облика библиотечко информационих услуга на лицу места и на даљину.

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
1) заменик управника - руководилац Сектора за финансије и општу администрацију, Драган Глишић, замењује управника у пословима руковођења установом, заступања библиотеке, одлучивања о правима и обавезама запослених, временски и по износу неограничено располаже средствима Народне библиотеке Србије, 2) заменик управника - руководилац Сектора за библиотечко-информациону делатност, Тамара Бутиган - Вучај замењује управника у пословима руковођења установом, 3) заменик управника - руководилац Сектора Виртуелне библиотеке Србије, Весна Стевановић, замењује управника у пословима руковођења установом, 4) секретар Биљана Пантелић, замењује управника у пословима руковођења установом.

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Ласло Блашковић, 2015-06-08

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупан број запослених: 242, Запослени на неодређено: 214, Запослени на одређено: 28, Пол: 168 жена / 74 мушкарца, Структура запослених: 10 (ДС), 143 (ВСС), 12 (ВС), 71 (ССС), 5 (ОС), 1 (КВ) Просечна година старости: 47

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Народна библиотека Србије, Београд, Скерлићева бр.1, право коришћења, државна својина, 24.000m2, зграда културе - јавна установа

Број телефона и телефакса установе:
011/24-34-091; 011/24-51-289

Електронска адреса установе:
nbs@nb.rs

Адреса интернет стране установе:
www.nb.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic