Природњачки музеј

Назив установе:
Природњачки музеј

Седиште установе (адреса):
11000 Београд, Његошева 51

Оснивач:
Министарство културе Републике Србије

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
07010010

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
100153979

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
9102-делатност музеја, галерија и збирки

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Установа културе, заштита културних добара

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Милан Пауновић , 2017-08-17

Име и матични број заступника и границе његовог овлашћења:
др Милан Пауновић ; Директор је овлашћен да, у име Музеја, у оквиру регистроване делатности, а у границама законских овлашћења, закључује уговоре и врши друге правне радње, као и да заступа Музеј пред судовима и другим о

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупно запослених: 41; структура: VIII -10 доктора наука, VII/2 - 1 магистар, VII/1 - 21 основне академске студије, VI -1 запослени, IV - 7 запослених, I - 1 запослена.

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Музеј је привремено смештен од 1936. године, нема расположив простор, ни за смештај збирки, нити галеријски простор.

Број телефона и телефакса установе:
011/3442-147 011/3442-149

Електронска адреса установе:
nhmbeo@nhmbeo.rs

Адреса интернет стране установе:
www.nhmbeo.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic