Природњачки музеј

Назив установе:
Природњачки музеј

Седиште установе (адреса):
11111 Београд, Његошева 51

Оснивач:
Министарство културе Републике Србије

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
07010010

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
100153979

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
9102 - делатност музеја, галерија и збирки

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Установа културе, заштита културних добара

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Милан Пауновић , 2017-08-17

Име и матични број заступника и границе његовог овлашћења:
др Милан Пауновић ; директор

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупан број запослених: 41; Запослени на неодређено: 34; Запослени на одређено: 7; Пол: 26 жена / 15 мушкараца Структура запослених: 13 (ДС), 18 (ВСС), 1 (ВС), 7 (ССС), 2 (ОС), - (КВ); Просечна година старости: 49,15

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Музеј је привремено смештен од 1938. године, нема расположив простор, ни за смештај збирки, нити галеријски простор Зграде Музеја у Београду, Његошева 51, су уписане у евиденцију непокретности које уживају претходну заштиту. Објекти се налази у оквиру целине „Крунска улица” уписана у евиденцију непокретности које уживају претходну заштиту. Зграде музеја налазе се на катастарској парцели број 530, која је уписана у листу непокретности 5662 К.О. Врачар. Објекат Галерије Природњачког музеја на Калемегдану, познат под називом „Зграда страже на Великом равелину”, налази се на простору споменика културе „Београдска тврђава” која је утврђена за споменик културе од изузетног значаја (Одлука о утврђивању „Службени гласник СРС”, број 14/79). Зграда се налази на катастарској парцели број 62, која је уписана у листу непокретности 1493, К.О. Стари град. Зграде у којима је смештен Музеј су државна својина Републике Србије, ГО Београд. .

Број телефона и телефакса установе:
011/3442-147 011/3442-149

Електронска адреса установе:
nhmbeo@nhmbeo.rs

Адреса интернет стране установе:
www.nhmbeo.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic