Републички завод за заштиту споменика културе

Назив установе:
Републички завод за заштиту споменика културе

Седиште установе (адреса):
11000 Београд, Радослава Грујића 11

Оснивач:
Влада Републике Србије

Датум оснивања установе:
1947-06-25

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
7010028

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
100291710

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
91.03 делатност заштите и одржавања непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Одредбама чл. 65., 75., 79. и 80. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, број 71/94), прописана је надлежност Републичког завода за заштиту споменика културе-Београд

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Мирјана Андрић, 2012-12-29

Име и матични број заступника и границе његовог овлашћења:
1. Снежана Јејић; 2. Марина Нешковић.; Заменик је овлашћен да, за време одсуства директора, потписује финансијску документацију и обавља послове из делокруга надлежности директора.

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупан број запослених: 69. Структура запослених према стручној спреми: са високом стручном спремом: 55, са средњом стручном спремом: 13, са основном школом: 1. Архитекта, историчар уметности, археолог, историчар, етнолог, библиотекар, сликар конзерватор-рестауратор, хемичар, правник, економиста, архитектонски техничар, фотограф, пословни секретар, технички секретар, архивар, возач, спремачица.

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Пословни простор Републичког завода за заштиту споменика културе-Београд налази се у улици Радослава Грујића бр. 11 у Београду, општина Врачар, на катастарским парцелама бр. 1203/1, 1203/2 и 1204 КО Врачар, у државној својини Републике Србије. Састоји се од главне зграде и два помоћна објекта. Бруто површина пословног простора износи 1750 m².У главној згради, бруто површине 1300 m², налази се Одељење за документацију, Одељење за архитектуру и Одељење општих послова.У помоћном објекту, бруто површине 250 m², налази се Одељење за сликарство и физичко-хемијска лабораторија.У помоћном објекту – бараци, бруто површине 200 m², налази се Служба рачуноводства и сликарско конзерваторске радионице.

Број телефона и телефакса установе:
011/2454-786; 011/2451-642 011/344-1430

Електронска адреса установе:
mirjana.jovanovic@yuheritage.com

Адреса интернет стране установе:
www.heritage.gov.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic