Завод за заштиту споменика културе Ниш

Назив установе:
Завод за заштиту споменика културе Ниш

Седиште установе (адреса):
18000 Ниш, Добричка 2

Оснивач:
Скупштина срезова Ниш и Лесковац.

Датум оснивања установе:
1966-03-25

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
07174748

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
100615670

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
91.03 – заштита и одржавање непокретних културних добара, културно историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика.

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Завод врши делатност заштите, коришћења и презентације споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места, као непокретних културних добара и њихове заштићене околине, као и добара која уживају претходну заштиту. Делатност из става 1. Завод, у складу са Решењем министра културе бр. 630-1338/95-02 од 3.11.1995.год. о утврђивању територије Завода за заштиту споменика културе ("Службени гласник РС"бр. 48/95) обавља на подручју 7 (седам) округа – Борски, Зајечарски, Јабланички, Нишавски, Пчињски, Пиротски и Топлички

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
в.д. директора Љиљана Берић, 2017-12-05

Име и матични број заступника и границе његовог овлашћења:
Љиљана Берић, в.д директора; овлашћен за потписивање докумената и располагање новчаним средствима на текућим рачунима Завода.

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупно: 21; структура: 16 са VII степеном, 5 са IV степеном.

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Завод користи просторије Универзита у Нишу, укупне површине 598,10 м2.

Број телефона и телефакса установе:
018/523-414 018/523-412

Адреса интернет стране установе:
www.zzsknis.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic